Otte Frederik Bertholdt Laage
★ 4. marts 1845 - ✝ 18. marts 1920
Efter sommerferien 1897 overtog Otto Laage lejemålet (på Slagelsevej ”Søbæksminde) og anskaffede samlinger samt købte skolematerialet.
Otto Frederik Bertholdt Laage havde tidligere været skolebestyrer i Varde og Skanderborg2
”Fra 1897 foreligger der sikre efterretninger, idet der den 17. december dette år stiftedes aktieselskabet ”Jyderup Realskole”, hvis formål var at drive realskole i en ejendom på Slagelsevej ”Søbæksminde” på toppen af bakken.3
Det var en villa, der ejedes af Fru Schjelderup, der udgør stadig en del af den nuværende Realskole, og det var den, der allerede fra starten have været anvendt til skole.
Selskabet startede med en aktiekapital på 6300 kr., og blandt aktionærerne finder man de fleste af den tids kendte borgere i Jyderup foruden enkelte udenfor.
Bestyrelsen kom til at bestå af amtsvejinspektør N. Rasmussen, savværksejer N. E. Lang og skovrider C. Lund Thomsen, købmand Emil Scharling blev revisor”4
Jyderup Realskole 1898 ”og som i sommeren 1898 lod opføre en tilbygning, der indeholdt fem klasseværelser og fire mindre værelser, samt et gymnastikhus. Lige ved skolen lejede man en gymnastik- og legeplads på 40x80 kvadratalen – dvs. ca. 1200 m2.”5

Både aktieselskabets bestyrelse og Otto Laage ønskede, at skolen fik eksamens ret.
Præliminæreksamen omfattede som udgangspunkt både prøver i mundtlig dansk, skriftlig og mundtlig engelsk, tysk, evt. fransk, historie, geografi, naturhistorie, naturlære, skriftlig og mundtlig geometri, regning og skriftlig og mundtlig aritmetik, hvis man bestod, gav det adgang til at indstille sig til adgangseksamen til en række højere læreranstalter og efter 1907 til at søge optagelse i gymnasiets 1. klasse.
De mange fag krævede også egnede lokaler, så Laage gjorde bestyrelsen opmærksom på, at for at få eksamens ret var det nødvendigt med en tilbygning6
»Undervisningsinspektør Fr. Rønning undersøgte skolen i december 1898 og januar 1899.
Ved sit første besøg fandt han væsentlige mangler ved skolen, hvoraf den vigtigste var den mangelfulde klasseinddeling. I og II mellemklasse var toårige og indeholdt »temmelig uensartede Bestanddele«. Der fandt sammenlæsning sted mellem III og IV mellemklasse og samt mellem II og III mellemklasse. I sidstnævnte tilfælde blev således tre hold undervist sammen, hvilket medførte, at III klasse f.eks. i dansk var mindst et år bagud. Den ene af de tre dimittender var flink, mens de to andre ikke var særlig gode.
Den samlede bedømmelse var, at »Skolen var i en temmelig ufærdig Tilstand og I[inspektionen] kan derfor ikke på nærværende Tidspunkt indstille Jyderup Realskole til at få Eksamens ret.«7

Nogle måneder senere besøgte Rønning igen skolen. Den fornyede undersøgelse viste, at der var gjort »nogle Forbedringer og Fremskridt«. Klassedelingen var blevet bedre gennemført, og der var antaget en ny lærer til historie, geografi og naturhistorie, som gjorde et lovende indtryk. »Men Skolen gjorde dog endnu et ufærdigt Indtryk, og det er endvidere tvivlsomt, om den i Fremtiden kan gøre Regning på en sådan Tilgang, at den[s] Eksistens tør betragtes som sikret.« Rønning anbefalede dog at tildele skolen eksamens ret for et år, fordi lokaler og samlinger var tilfredsstillende, og fordi Otto Frederik Bertholdt Laage tidligere havde været skolebestyrer for en eksamensberettiget realskole. I 1899 tildelte Kultusministeriet skolen dimissionsret, dog foreløbig for et år8

Samtidig blev forberedelsesklassen nedlagt. I stedet aftalte Laage med Frk. Mathilde Scharling, at hendes Pogeskole blev ”organisk forbunden med Realskolen, at dens lavere klasser kunde arbejde som Forskole til Realskolen.
Realskolen havde derefter fire klasser9

Aktieselskabet Jyderup Realskole ses i folketællinger 1901 for matriklen på Slagelsevej10

1905 Fru Emma Elise Laage f. Sinding (28.7.1847 - 8.7.1905)11
Begraves 12. juli 1905 - 57 år, datter af organist Bartholin Sinding og
fru Marie f. Knudsen af Ebeltoft født i Ebeltoft den 28. juli 1847
I anmærkning står pneumonia - lungebetændelse12

Sønnen Sigurd Alfred Laage tog forberedelseseksamen 190513
1905 overtog svigersønnen Niels Mønsted Friis stillingen som Skolebestyrer14
Otto Frederik Bertholdt Laage fortsatte
frem til 1908 som lærer på Jyderup Realskole, hvorefter han flyttede fra Jyderup
og døde i Hirtshals 192015
1908 Laage
Hr. Laage ses til venstre i midterste række på dette postkort
fra Anders Hjorth-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup
16
Lis Laage ses at tage mellemskoleeksamen i 1935 og som hjemby ses Frederikshavn og ses kun dette ene år
17
Lis Laage er barnebar af Otto Laage (datter til Sigurd Laage)

og fra arkiver.dk (feb. 2015) nr. N43707 Skanderborg avisartikel ved vi at: Skanderborg Realskole.
da vil, saa snart Forholdet til Auktionærerne gaar i Orden, af sin hitilværende Ejer, Tranlantør Laage, blive solgt for 30,000 Kr. til Cand. theol H. C. Wichmand...

1954 fra avisartikel om Jyderup Realskoles 60 års jubilæum
Uddrag fra artiklen omhandlende hr. Laage
Gymnastiksalen byggedes for 1600 kr.
Naturligvis er der i årenes løb sket en betydelig udvikling, som har ændret den private realskoles stilling i Jyderup. Det begyndte med et initiativ af 4-5 af byens betydende borgere. Man blev enige om at købe villaen Søbæksminde på toppen af bakken på Slagelsevej, og som nævnt var den første bestyrer H.C. Lambek. Han afløser efter de første uheldige resultater blev en erfaren skolemand. Otte Frederik Bertholdt Laage, som havde arbejdet ved realskoler i mange år, bl.a. havde han været med ved oprettelsen af realskolerne i Herning, Varde og Skanderborg. Hr. Laage overtog skolen med 30 elever, men da samlingerne til naturfagene ikke var i orden, havde skolen ikke eksamensret.
I 1898 byggedes fire nye klasseværelser og en gymnastiksal, men bygherrerne var lidt for sparsommelige, gymnastiksalen opførtes for 1600 kr. og blev derefter - enstensmur og uden kakkelovn.
Siden er bødet på disse mangler ved isolation og varmeinstallation.
De fysiske og naturhistoriske samlinger blev bragt i orden. Det første år måtte præliminaristerne til eksamen på universitetet, men året efter kunne eksamen holdes på skolen. 18
Billedet af Hr. Laage, fra Anders Hjort-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, Forlaget desAHJn
Billedet af skolebygningen fra 1898 taget af Holger Rud Bøgevad, 2012
Billedet af skolen samt lærere og elever fra ca. 1908 fra Anders Hjort-Jørgensens bog Stationsbyen Jyderup, Forlaget desAHJn
Kilder.
Kilde 1: Billedet af hr. Laage, Stationsbyen Jyderup. Anders Hjort-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 2: Overordnet Kilde: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
og indsatte tekster fra Stationsbyen Jyderup af Anders Hjorth-Jørgensen forlaget desAHJn, Elevforeningen Jyderup Realskole (EFJR).
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% af de første elever dumpede
Kilde 4: Elev Foreningen Jyderup Realskole (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri, findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 5: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
Kilde 6: Stationsbyen Jyderup, side 245. Anders Hjort-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 7: Medd. LS 1898/99 s. 361 (Rigsarkivet, København).
Kilde 8: RA. KUM 3.Kt. Jr.nr. 1898/21-50. RA Undervisningsinspektionen for Mellem- og Realskoler. Kopibog 1898-1908, s. 25-26, 58-59 (13. januar og 7. maj 1899) (Rigsarkivet, København).
Kilde 9: Stationsbyen Jyderup; side 247, Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 10: Folketælling Jyderup 1901 opslag 487
Kilde 11: Primær kilde; Viggo Madsen, Odense. Sekundær kilde; Boghandlereidanmark.dk 2013
Kilde 12: Skanderborg kirkebog 1902-09 opslag 320 nr. 1
Kilde 13: Jyderup Realskoles årsberetning 5. juni 1906, Mammen, Aarhus
Kilde 14: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 15: Stationsbyen Jyderup, side 248. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 16: Stationsbyen Jyderup, Anders Hjort-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 17: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1936, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% dumpede (Uddrag fra artiklen omhandlende Laage)

På arkiv.dk under jyderup og billede B2147 ses ca. 1910 (på billedet ses Laage, men han forlod Jyderup
På arkiv.dk under skanderborg http://www.arkiv.dk/vis/2899016
En af Hr. Laages sønner Gunner Laage var dansk arkitekt der primært arbejdede med sygehusbyggeri
Registerblad for Hr. Laage 1919 http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2425260&isbrowsing=1&searchname=polit_simple
På my Heritage ses billeder af hr. og fru Laage pt. ikke fundet henvisning til "ejer" af billeder (man skal være medlem for at få disse oplysninger)
Hr. LaageFru Emma Sinding
Sidst opdateret 24. september 2015
©Jyderup Realskole