Den gamle skole i Svebølle

I Kalundborg Folkeblad fra d. 19. dec. 1959 kan man læse følgende i forbindelse med 50 året for en begivenhed, der virkelig satte skub i byens udvikling:

“Svebølle stationsby i dag (1959) og for 50 år siden (1909)
Få tænker vel til daglig på den store udvikling, der er sket på disse 50 år, men de ældre i sognet samt gamle billeder kan fortælle, at der her indtil 1909 foruden jernbanestationen kun lå 4 huse, nemlig banehusene 32b og 33, den gamle rejselade samt bindingsværkshuset, senere kaldet ”Bodilhus”.

I december 1909 blev grevskabet Lerchenborg, hvorunder hele egnen hørte, sat under administration, og gårdejer Christensen, Jernbjerggård ved Slagelse, købte 11 tdr. land jord til udstykning.
To raske håndværksmestre, tømrermester Christensen, Jyderup, og murermester Lendal, kom nu til og købte byggegrunde, og inden længe var der gang i byggeriet. Uddeler Chr. Jørgensen, Ubby, opførte således den købmandsforretning, som nu er en stor blomstrende virksomhed og drives af købmand P.H. Kaalunda . Denne forretning har gennemgået mange ombygninger og udvidelser igennem årene i takt med byens trivsel, ligesom der senere er kommet endnu en købmandsforretning samt en brugsforening.
Rejseladens indehaver, Niels Larsen (vognmand Larsens far) byggede en ny lade samt et beboelseshus, og her startede fru Larsen pensionat, således at der her kunne sørges for de rejsende og deres heste.

For at stimulere købelysten på byggegrunde, satte man prisen til kun 10 øre pr. kvadrat alen, hvilket selv efter datidens forhold var lavt, men i 1910 skete dog det, som for alvor satte gang i byens til bliven.
Øresø savværk, som oprindelig lå ved ”Øresø Mølle”, brændte midt på sommeren, og daværende forpagter Axholm, som senere overtog virksomheden, formåede greven på Lerchenborg til at flytte den til dens nuværende plads nordøst for stationen. Nu blev der brug for beboelseshuse til de mange, som havde beskæftigelse på fabrikken, og da den stadig igennem årene har vokset sig større og større, har den i høj grad sat sit præg på byen. Efter direktør H. Jørgensen, som i 25 år var fabrikkens leder, for nogle år siden trak sig tilbage, ledes den nu af direktør Ejnar Ebdrup.
I 1916 byggede daværende mejeriejer M.J. Olsen Svebølle Mejeri, som nu under navnet Svebølle Mejeri og Kaseinfabrik ejes og ledes af mejeriejer Jacob Madsen. Den store beboelsesejendom over for stationen opførtes ligeledes af J. Olsen, den nyere halvdel i 1926 og den nordlige (Svebølle Messe) i 1928.
Flere håndværkere og handlende flyttede stadig til – skomager, skrædder, bager og manufakturhandler, og i 1931 blev der igen udstykket jord..

En af Landets største vognmandsforretninger
I begyndelsen af trediverne fik byen sit vandværk, og udviklingen fortsatte. Én af landets største vognmandsforretninger har siden 1936 haft til huse i Svebølle og har med sin store stab af medarbejdere medvirket til byens trivsel. Indehaveren, vognmand Johannes Rasmussen, driver foruden denne vidt omspændende forretning desuden proprietærgården ”Svebøllegavn”.
Den lille by har fået et blomstrende rejsebureau; Erling Olsen kører gerne os alle sammen i skoven.

En by med 500 indbyggere
Byen har nu ca. 500 indbyggere, men kun 3 af pionererne bor her stadig, nemlig murermester Philip Nielsen og fru Maren Nielsen samt fru Ane Lendal. Murermester Nielsen, hvis forretning videreføres af sønnen Laurids Nielsen, nyder nu sit velfortjente otium midt i den by, han var med til at skabe, og om murermester Lendals store arbejdsindsats vidner det overvældende antal huse, han har ladet opføre. Tømrermester Christensen, som døde i 1936, overdrog sin forretning til svigersønnen, tømrermester S.B. Kristiansen, som senere flyttede denne fra Stationsvej til Fabrikvej.

Da beboerne krævede en skole
Efterhånden som befolkningstallet steg, meldte sig kravet om en skole i stationsbyen. Man havde på dette tidspunkt 30 små elever, som skulle påbegynde undervisningen, der foregik i Gl. Svebølle. Da kommunen ikke kunne gå med til at bygge en skole, tog en kreds af borgere i 1934 selv initiativet til opførelsen af en friskole, som dog efter få år overgik til kommunen og nu bruges til forskole, efter at man i 1954 fik en stor, smuk centralskole med eksamensoverbygning. Samtidig hermed anlagde kommunen et storslået idrætsanlæg, som i sin art er noget af det smukkeste i landet.
Efter den hurtige udvikling synes det nu, som om byen sover tornerosesøvn, men da det er meget svært at spå, især om fremtiden, som Piet Hein siger, vil vi nøjes med at ønske økonomisk fremgang og trivsel for den hyggelige by i årene fremover” 1

1965 januar Københavnsk fabrik in i Gl. Svebølle skole
Den nedlagte skole i Gl. Svebølle, som Viskinge-Aunsø sogneråd gennem længere tid har søgt at afsætte, er nu solgt til firmaet Wendelboe-Andersen, København, som har fabrikation af belysningsartikler.
En del af virksomheden skal efter at skolen har gennemgået en mindre forandring og modernisering, flyttes hertil og det forlyder, at man foreløbig vil kunne beskæftige 6 til 8 ansatte - hovedsagelig kvinder.
Skolen rummer foruden de to klasseværelser, desuden to lejligheder, hvoraf den ene i øjeblikket beboes af kommuneassistent Ernst Brich Christiansen mens den anden står tom, idet lærerinde frk. Signe Kristensen for et par måneder siden flyttede til en af de nye lærerboliger på Sportsvej, Svebølle2

1965 september Svebølle gl. skole solgt
Holbæk amtsråd godkendte salget af den nedlagte skole i Gl. Svebølle til fhv. proprietær Viggo Christensen, Løgtvedgården, til en pris af 100.000 kr. Beløbet skal foreløbigt, efter amtsrådets henstilling, sættes ind til konsolidering af kommunens kassebeholdning3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad, 19. dec. 1959; Svebølle skole
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1965, side 8; Københavnsk fabrik ind i Gl. Svebølle skole
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 16. sep. 1965, side 11; Svebølle gl. skole solgt
Noter:
a) 1959 for elevliste ses Ole Kaalund i Real A

Sidst opdateret 22. oktober 2014
©Jyderup Realskole