Jyderup Erhvervsrettede Grundskole på rette vej


1977, 22. dec.; Den nye skole på "Danlac" i Jyderup fra Kalundborg Folkeblad
På initiativ af Realskolen skabes nu Jyderup Erhvervsrettede Grundskole Som tidligere omtalt har Jyderup Realskole" af Det Danske Sprængstofselskab A/S købt den tidligere sprængstof- og lakfabrik "Danlac" i Jyderup. Dette har muliggjort en væsentlig udvidelse af skolens aktiviteter. I de eksisterende bygninger indrettes skolelokaler til såvel teoretisk som og især - praktisk undervisning, og der skabes i de tidligere produktionshaller en idrætshal. Der ud over opføres et nyt kollegium med plads til 150 elever, alle på moderne udstyrede dobbeltværelser. - det er hensigten på den nye skoleafdeling at tilbyde en undervisning, der er bevidst erhvervsrettet. I december nummeret af Frikvarter fortæller skolebestyrer Peter Hehnel om Jyderup Realskoles nye initiativ, der skal give eleverne større udfoldelsesmuligheder.

Skolefabrikker
De senere års udvikling inden for skoleverdenen har været medvirkende til, at man har fået en fornemmelse af, at skolerne på grund af centralisering er blevet noget i retningen af "skolefabrikker". Denne udvikling er sket under henvisning til, at det er den mest rentable måde at drive skole på, da der derved opnås store besparelser mht. lærerforbruget og forbrug af undervisningsmaterialer, for ikke at tale om en bedre udnyttelse af faglokalerne og derigennem en forbedring af deres udstyr og indretning. Det større elevtal giver også en mulighed for at kunne tilbyde eleverne flere fag og en bedre holdfordeling.
Selvfølgelig er alle disse argumenter gode og for så vidt også rigtige, men der er trods alt andre og menneskelige krav der bør honoreres på en eller anden måde, og det er vel derfor, at langt de fleste forældre såvel som elever ønsker at bevare den lille skole med dens intime præg i modsætning til den store skole, hvor alt for mange elever ligesom forsvinder i mængden og alt for ofte er mere eller mindre anonyme væsener selv i forholdet til lærerne.
Det ville ud fra disse betragtninger være ønskeligt, om man kunne opbygge en skole, der havde såvel den lille skoles som den stores skoles mange goder og fordele. Jyderup Realskole ønsker som de fleste private realskoler ikke at blive nogen stor skole som sådan, men - den vil meget gerne følge med i udviklingen på uddannelsesområdernes fronter, forstået på den måde, at den gerne vil være med til at give eleverne en reel mulighed for at kunne leve op til de krav, som bl.a. erhvervslivet stiller til dem. Fag trængslen og kravet til elevernes alsidige kunne og viden er desværre medvirkende til, at det er af betydning, at skolen har en vis størrelse for at kunne leve op til de ønskede mål.

Tre
Jyderup Realskole mener, at den har løst dette spørgsmål ved at dele skolen i tre mindre afdelinger, hvoraf den er for de mindre elever og de to andre for de større. sigtet med hver afdeling er at give eleverne en meget grundig undervisning, baseret på de muligheder, der ligger i den nye skolelov og med vidtrækkende hensyn til hver enkelt elevs interesse, lyst og evner.
I de mindre klasser er eleverne meget engageret i undervisningen og går op i den med liv og lyst. Desværre må man konstatere, at denne interesse og trang til at lære aftager med årene. Det er således ikke usædvanligt at finde mange elever, der i løbet af det 6. til det 8. skoleår er blevet trætte af skolen og alt det, den står for. Af samtaler med eleverne skinner det igennem, at de på disse klassetrin ligesom oplever en stor del af undervisningen som noget, der ikke rigtigt kommer dem ved, hvorfor det hele forekommer dem ret så meningsløst.
Kritikken fra eleverne er på alt for mange punkter rigtig, og den bør give stof til efter tanke. De skoletrætte er ofte opgivende af den årsag, at de helt har mistet selvtilliden.
Den selvtillid, som var så fremherskende i de første skoleår, hvor lysten og interessen var et meget vægtigt incitament i hele skolearbejdet. vi bør ikke glemme, at et meningsfyldt arbejde - også når det gælder skolearbejdet som sådan - er et meget vigtigt og grundlæggende element, og jeg vil påstå, at det er et uundværligt menneskeligt behov.
Efterhånden som de boglige krav skærpes, viser det sig, at der er mange flere elever, der ikke kan honorere disse, hvorfor de lider det ene nederlag efter det andet, og for ligesom at hævde sig udvikler sig til at blive urostiftere eller problembørn.
Erfaringer fra skolens kostafdeling på Birkegården har vist os, at de fleste af disse elever, såvel som de elever, der kan honorere skolens krav, er meget ivrige efter at komme i gang med noget praktisk arbejde. Her får den elev, der har svært ved det boglige, oprejsning og opdager, at der virkelig er noget, som han kan lige så godt og måske endda bedre end nogen anden. Denne opdagelse kan være med til at de får et overskud af selvtillid og nogen forståelse for andres problemer, så hele deres tilværelse bliver mere harmonisk med en afsmittende virkning på hele skolegangen. Mange af disse elever går til særundervisning i dansk og måske regning. For at få timer nok er det ikke ualmindeligt, at man tager af de timer, der ellers var afsat til et eller andet valgfag. Et fag, som eleven sikkert var meget mere interesseret i, og hvor han måske havde fået et meget større udbytte af undervisningen.
De indvundne erfaringer med eleverne på Birkegården og dertil erkendelsen af det berettigede i noget af den kritik, som eleverne har givet udtryk for af Folkeskolen og undervisningen som sådan, har fået os til at tænke i lidt utraditionelle baner. Da skolen jo også er en kostskole, er vi kommet til den bestemte opfattelse, at vi har pligt til at give eleverne et så alsidigt og et så stort undervisningstilbud som muligt.

Den nye skole.
For at kunne leve op til noget af dette har vi købt en fabrik "Danlac", der ligger i umiddelbar nærhed af kollegiet. Vi agter at omdanne denne til forskellige undervisningsformål. Vi bryder os ikke meget om skoler så store som fabrikker, men vi har ikke noget imod at lave fabrikker om til skoler. Med købet af "Danlac" har vi således tre skoleafdelinger.

1) Søbæksgården - der er forbeholdt eleverne fra børnehaveklassen til sjette klasserne
2) Realskolen - på Slagelsevej, der fortrinsvis frekventeres af de elever, der ønsker at fortsætte med en boglig uddannelse.
3) Danlac - frekventeres af elever, der ønsker en mere praktisk og erhvervsrettet uddannelse.

I forbindelse med fabrikken bygges der et nyt og moderne kollegium med plads til 150 elever af begge køn. I fabrikkens lokaler indrettes der forskellige værksteder eller lokaler, hvori der f.eks. kan undervises i metalsløjd, træsløjd, murerfag, motorlære, maskinskrivning, regnskabsføring mm. Undervisningen lægges således til rette, at eleverne kan vælge mellem; træ, metal, transport, landbrug, gartneri, kontor, husholdning mm. - I undervisningen lægges hovedvægten på det praktiske arbejde, men samtidig modtager eleverne den fornødne teoretiske undervisning. Denne undervisning baseres bl.a. på dette, at denne skoleform jo er en overgang til den voksentilværelse, der nu en gang passer med alderen. Eleverne får således en grundig og alsidig indlæring i at bruge sine hænder, og dette i forbindelse med undervisning i f.eks. dansk, regning, samtidsorientering, matematik, fysik, arbejdskendskab mv. bevirker, at eleven har en følelse af, at dette her kommer ham ved, og at han kan bruge sin erhvervede viden bl.a. til forståelse af, i hvilken retning hans ønsker i erhvervsuddannelsen egentlig går eller burde gå.
Ved starten på den nye kostafdeling og nye skoleafdeling vil vi stille visse ufravigelige krav til elevernes opførsel, som skal opfyldes. Efter endt skolegang og i forbindelse med denne agter skolen at gøre et stykke arbejde for at skaffe praktikpladser og ikke mindst lærepladser til eleverne. Lærerpersonalet vil i det nødvendige omfang være seminarieuddannede, ellers kræves der en faguddannelse i det fag, man beskæftiger sig med.1

1977 22. december;
Jyderup Erhvervsrettede Grundskole nu den rette vej og næsten enslydende fra Holbæk Amts Venstreblad
Principperne i undervisningsformen på Realskolens nye afdeling.
Kollegiebyggeriet starter lige efter jul.

Sådan bliver Jyderups erhvervsrettede skole
Det er noget nyt, Jyderup Realskole starter i den nye afdeling i den tidligere sprængstoffabrik bygninger på Aerolitvej. en erhvervsfaglig grundskole. En erhvervsfaglig grundskole. Hvad en sådan skole er, og hvad dens erhvervsrettede undervisning egentlig indeholder, det vil vi forklare i det følgende, idet der netop er udarbejdet endelige retningslinjer for den nye skole.

Planen for den erhvervsrettede undervisning er opdelt i ni hovedpunkter, og det er nok mest overskueligt at forklare den nye skole ved simpelthen et gengive hovedindholdet af disse punkter.

Obligatoriske fag: skolen er kun for elever på 8., 9., og 10. klassetrin, og eleverne på alle tre klassetrin skal deltage i undervisningen i dansk, regning, engelsk og samtidsorientering samt i erhvervs- og uddannelsesorientering.

Ekstra obligatoriske fag: Alle elever gennemgår kursus i såvel regnskabsføring som maskinskrivning, da begge disse fagområder er af erhvervspraktisk betydning.

Valgfag: Eleverne har på alle trin mulighed for at vælge faget tysk. På 8. klassetrin er fysik obligatorisk, på 9. klassetrin tilbydes dette fag.

Tilbudsfag: De praktiske tilbudsfag er: Sløjd, hjemkundskab og håndgerning, og de bliver suppleret med andre valgmuligheder.

Erhvervsrettede fagområder: Der gives i skoletiden hver dag mindst tre timers teoretisk/praktisk erhvervslære indenfor følgende hovedfagområder: metal, landbrug, handel og kontor, bygge og anlæg, ernæringsteknik samt transport.

Faglige fritidstilbud:
Der vil blive givet en række fritidstilbud inden for såvel manuelle fagområder som indenfor basisfaggruppen. Dertil kommer, at eleverne skal deltage i en eller flere idrætsbetonede discipliner.

Fritidstilbud: Her kan nævnes sport, metal- og træarbejde, førstehjælp, ridning, diskotek, hobbybetonede kunstneriske aktiviteter, teknik, modelbyggeri, finere madlavning, barnepleje, drama og foto.

I faste rammer desuden:
Filmforevisning, teaterbesøg, foredragsaftner med aktuelle emner.

Eleverne og dagligdagen:
Der tillægges eleverne en række ansvarlighedsområder.
Små grupper skal styre receptionen, have fast rundgangturnus på området, danne brandkorps, bestyre forretningsudvalget, reparere småskader, rydde op, have tilsyn med have og dyrehold samt deltage i vaskeriet, i rengøring og oprydning indenfor absolut rimelige rammer.

Så vidt grundplanerne for den nye skole. Som tidligere omtalt bliver det således, at den praktiske og teoretiske undervisning skal foregå i de eksisterende fabrikslokaler, mens der som kostafdeling opføres et helt nyt kollegium med plads til 150 elever. Kollegiet hvortil der også knyttes to lærerboliger, placeres umiddelbart vest for fabriksbygningerne, og allerede umiddelbart efter jul regner man med gravearbejdet kan komme i gang, således at skolen er klar til brug med starten på skoleåret 1978/79
I den største af fabrikshallerne indrettes der idrætshal, og i øvrigt laves der et stort idrætsanlæg på området vest eller syd for fabrikken. Den nye afdeling forbindes med de eksisterende afdelinger - Kollegiet på Søbæksvej og undervisningsafdelingen på Søbækgården - med et stisystem, således at det ikke bliver nødvendigt for børnene at komme ud på offentligt veje for at komme frem og tilbage imellem de forskellige afdelinger eller til idrætsanlægget.
Men den nye skole har Jyderup Realskole tre hovedafdelinger: Søbæksgården, der er forbeholdt elever fra børnehaveklasse til 6. klasse, Realskolen på Slagelsevej, der fortrinsvis frekventeres af de elever, der ønsker at fortsætte med en boglig uddannelse, og sprængstoffabrikken, der frekventeres af elever, som ønsker en mere praktisk og erhvervsrettet uddannelse.

Jyderup Realskoles skoleblad, Frikvarter, er netop udkommet, og her beskæftiger man sig naturligvis en hel del med den nye afdeling. Blandt andet skriver skolebestyrer Peter Hehnel:
"I undervisningen lægges hovedvægten på det praktiske arbejde, men samtidig modtager eleverne den fornødne teoretiske undervisning. Denne undervisning baseres blandt andet på dette, at denne skoleform jo er en overgang til den voksentilværelse, der nu engang passer med alderen. Eleven får således en grundig og alsidig indlæring i at bruge sine hænder, og dette i forbindelse med undervisningen i dansk, regning, samtidsorientering, matematik, fysik, arbejdskendskab m.v. bevirker, at eleven har en følelse af, at dette her kommer ham ved, og at han kan bruge sin erhvervede viden blandt andet til forståelse af i hvilken retning hans ønsker i erhvervsuddannelse egentlig går eller burde gå.
Efter endt skolegang og i forbindelse med denne agter skolen at gøre et stykke arbejde for at skaffe praktikpladser og ikke mindst lærepladser til eleverne.
Lærerpersonalet vil i det nødvendige omfang være seminarieuddannet. Ellers kræves der en fag uddannelse i det fag, man beskæftiger sig med2


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 22. december 1977, side 6; Den nye skole på "Danlac" i Jyderup
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 22. december 1977, side 12; Jyderup Erhvervsrettede Grundskole nu den rette vej
Note:
Artiklerne fra Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad er lidt en gentagelse af planen for Jyderup Erhvervsrettede Grundskoles plan for undervisning

Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole