Jyderup Realskole køber Det Danske Sprængstofselskab's fabrik "Danlac" i Jyderup


1977 august; "Danlac" købt af Jyderup Realskole
Danlac fabrikken på aerolitvej er i dag solgt til Jyderup Realskole, og det er tanken at oprette en efterskole, der skal køre helt i sit eget regi. - Købet omfatter såvel fabriksbygningerne som tilhørende jordarealer1

1977 august; Jyderup Realskole laver efterskole i Danlac
Skolen har købt den tidligere sprængstoffabrik, der skal drives helt selvstændigt som efterskole for elever. - Kan begynde til august 1978

Der bliver efterskole i de danske sprængstoffabrikkers nedlagte fabriksejendom på Aerolitvej i Jyderup. Det er Jyderup Realskole og Kollegium, der har erhvervet ejendommen, men den nye efterskole, som kan starte til august næste år med plads til 150 elever, skal køre helt udenfor realskolens regi.
- Vi har forhandlet et halvt års tid, inden køb af fabriksbygninger og jord nu er blevet en realitet, oplyser formanden for Jyderup Realskole og Kollegium, direktør Arly Mortensen, Kalundborg. Da en efterskole som bekendt også er en kostskole, bliver det nødvendigt at opføre et kollegium med 75 dobbeltværelser samt to lærerboliger.
Vi er i øjeblikket meget langt fremme i forhandlingerne om en hovedentreprise med en lokal virksomhed.
- Ideen med en efterskole opstod i forbindelse med den nye skolelov, der jo har fjernet realeksamen, fortsætter Arly Mortensen. Vi fandt, at man foruden den boglige retning også bør kunne tilbyde en mere praktisk retning som alternativ. På efterskolen bliver det sådan, at man sideløbende med den almindelige undervisning får undervisning i fagrettede grupper med hovedretningerne metal, træ, landbrug, transport, handel samt de mere pigerettede ting som for eksempel husgerning og barnepleje.
Som nævnt skal den nye efterskole køre praktisk helt uafhængigt af den private realskole, men de to skoler vil dog administrativt blive koordineret i den udstrækning, der kan betale sig rent rationelt. Det bliver organisatorisk således, at skoleleder Peter Hehnel får den overordnede ledelse af de to skoler. Der skal endvidere udnævnes en ny skoleinspektør for realskolen - formodentlig udpeget blandt det nuværende lærerpersonale - samt en inspektør for den nye efterskole. Sidstnævnte stilling vil blive opslået ledig.

Ombygninger
En væsentlig del af de gamle Danlac bygninger, der i alt er på 2000 kvadratmeter, er særdeles velegnede til værkstedundervisning og lignende, men naturligvis skal der laves en hel del om, før den tidligere fabrik er en ideel efterskoleramme. Arly Mortensen understreger, at disse ændringer og ombygninger vil komme hen ad vejen, idet man simpelthen prioriterer ønskerne.
Med hensyn til selv forhandlingerne i forbindelse med købet understreger formanden, at Tornved kommune har vist overordentlig megen velvilje, når der var problemer, der skulle afklares for eksempel med hensyn til tilladelser.
- Kommunen har været meget imødekommende, og det har bestemt ikke skortet på hurtig behandling eller en håndsrækning på andre måder, når det har været nødvendigt at hensyn til sagens gang.
Arly Mortensen understreger i øvrigt, at man lægger vægt på, at den nye efterskole ikke på nogen måde skal hindre selve realskolen og kollegiets videre udbygning. Således har men ikke skrinlagt de tidligere omtalte planer om en skoleudvidelse med opførelse af ti selvstændige skolehuse.
Der arbejdes planmæssigt videre, men projektet har dog lange udsigter endnu.

Med salget af fabrikken på Aerolitvej er en gammel epoke i Jyderup slut
- Vi har de sidste ti år kæmpet for at kunne overleve, fortæller direktør H. Henningsen, Det Danske Sprængstofselskab A/S, der ejer de gamle Danlac bygninger. Vi har blandt andet forsøgt med nybyggeri i form af en produktionshal, der blevet taget i brug sidst i 60'erne, men på grund af teknologiske og markedsmæssige udviklinger måtte vi stoppe. Det var især vanskeligt for sådan en mellemstor virksomhed på grund af den spredte placering af bygninger, idet vi også har en afdeling i Glostrup.
Sidste år i maj solgtes farvelak produktionen til Sadolin & Holmblad A/S, og man begyndte en rolig nedtrapning af den øvrige produktion. Ved juletid sidste år forlod de sidste af de i alt 40 ansatte virksomheden, der derefter har stået tom.
- Det er en smertelig ting, at så mange arbejdspladser måtte forsvinde i Jyderup, hvor arbejdsløsheden i forvejen er stor, men måske kan en del finde beskæftigelse i det nye projekt, slutter direktør Henningsen.
Selv om man endnu ikke endeligt har bestemt sig, regner Arly Mortensen med, at den nye efterskole nok skal betyde i hvert fald omkring 25 nye arbejdspladser2

og samme fra anden avis
1977, august, Jyderup Realskole starter efterskole.
Jyderup Realskole købt Danlac-fabrikken på Arolitvej i Jyderup omfattende samtlige bygninger og et jordtilliggende på 75.000 kvadratmeter.

På et møde fredag eftermiddag redegjorde formanden for Realskolens bestyrelse, direktør Arly Mortensen, Kalundborg for købet og formålet hermed.
Det fremgik heraf, at man det sidste halve år har forhandlet om købet. Det er skolekredsen bag realskolen, der har fået ideen til oprettelse af en efterskole. Dette vil ikke på nogen måde komme til at påvirke de udbygningsplaner, der har været luftet for Realskolen. Efterskolen kommer til at køre helt i sit eget regi, men nogen koordinering med realskolen vil der finde sted, især på det økonomiske område, sagde direktør Mortensen.

Starter i 1978
Den nye efterskole i Jyderup skulle kunne starte i august 1978. Det er planlagt at opføre et kollegium med 75 dobbeltværelser, ligesom der skal opføres to lærerboliger. Om byggerierne forhandles der for tiden med en række lokale firmaer. Forhandlinger der vil kunne sluttes om kort di, hvorefter arbejdet skulle kunne gå i gang.
Ideen om efterskolen opstod i forbindelse med nedlæggelsen af realeksamen. vi vil gerne give de unge et alternativ tilbud, sideløbende med den elementær undervisning, og her er der gode forhold på Danlac for at køre de faglige linjer, der kan blive tale om, sagde Arly Mortensen.
Organisatorisk vil oprettelsen af efterskolen medfører en ændring for skoleleder Peter Hehnel, der også vil komme til at stå for efterskolen. Han vil nærmest blive hvad man kalder ledende skoleinspektør, foruden at han leder Realskolen. Således at der opslås en stilling som inspektør ved efterskolen.

En stor arbejdsplads
Realskolen i Jyderup har efterhånden udviklet sig til at være en af byens største arbejdspladser. Således er der på Realskolen, Kollegiet på Søbæksvej og kostskoleafdelingerne beskæftiget 82 mennesker, og man regner med at der ved den nye efterskole alt i alt vil blive 25 nye arbejdspladser.
På spørgsmålet om, hvor der skal være undervisningslokaler, svarer Arly Mortensen, at der i Danlac's kontorbygning bliver teorilokaler, mens den faglige undervisning vil blive i værkstedsbygningerne.
- Der er gået mange forhandlinger og møder forud for denne beslutning, og jeg vil gerne her rette en Tak til Tornved kommunalbestyrelse, dens funktionærer og embedsmænd for en helt enestående imødekommenhed, og for en meget hurtig og positiv behandling. Det har været meget nødvendigt for os for at få det igennem på den korte tid, sluttede Arly Mortensen.

Kæmpet for at overleve
Tilstede ved mødet var også direktør H.C. Henningsen, "Danlac", der fandt at man ikke måtte kunne påregne at alle bygninger vil kunne anvendes til formålet. En del af bygningerne er særdeles fine, det drejer sig især om den "nye" produktionshal på 800 kvm., samt hele hovedbygningen. De sidste 10 år har vi kæmpet for at overleve og opførte i den forbindelse den nye produktionshal. Men vi kunne ikke klare det. Udviklingen er gået for stærkt, og her kan en lille forretning med mange spredte aktiviteter ikke følge med, sagde direktøren.
- Da vi sidste sommer besluttede at stoppe, solgte vi farve- og lakproduktionen bl.a. for at beskæftige en del af vore funktionærer, og i fik afviklet på en rolig måde med gradvis aftrapning. Det var en smertelig ting at vi måtte afvikle i Jyderup. men heldigvis har faktisk 100% af funktionærerne fået nye job, hvorimod det ikke har været så let for de timeløn ansatte, men det hænger delvis også sammen med beskæftigelsessituationen i Vestsjælland, sluttede direktør Henningsen3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 12. august 1977, side 6; JEG købt af Jyderup Realskole
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1977, side 13; Jyderup Realskole laver efterskole i Danlac
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 13. august 1977, side 8; Jyderup Realskole starter efterskole

Sidst opdateret 15. februar 2015
©Jyderup Realskole