Nyt Kollegium


Oversigts tegning af JEG Kollegiet 1977

Jyderup Realskole købte i august 1977 Danlac fabrikken ved Aerolitvej. Der var gået mange forhandlinger forud for købt, og planen var dengang at oprette en efterskole, i tilknytning til Realskolen.

Det er nu sket noget helt nyt, idet der nu i stedet oprettes en erhvervsrettet grundskole. I følge paragraf 15 rammerne er området for Danlac udlagt til industriformål, hvorfor det blev nødvendigt at ændre på dette forhold, og kommunalbestyrelsen har nu vedtaget at området udlægges til offentlige formål, med undtagelse af et areal langs Vandværksvej, der bliver boligområde. Det indebærer, at den planlagte industrivej ikke skal føres helt igennem til Solvej, og jeg finder at hele projektet falder fint ind i hele området, siger borgmester Poul Rasmussen.

Nyt Kollegium
- Realskolen opfører et helt nyt kollegium på arealet mellem Danlac og Søbæksgården, oplyser formanden for Realskolens bestyrelse, direktør Arly Mortensen, Kalundborg.
Der bliver tale om opførelsen af en firelænget gård, i eet plan og hvor der bliver 74 dobbelte værelser. Videre opføres der to selvstændige lærerboliger.
Hele projektet er overdraget firmaet Larsen og Nielsen i hovedentreprise. Men de vil udbyde de mange underentrepricer hos lokale håndværkere. Det samlede projekt vil løbe op i en halv snes millioner, siger direktør Mortensen. - I forbindelse med projektet indrettes også et idrætsanlæg, der får alle internationale mål, samt fodboldbane. Dette placeres i arealet op mod skoven.
Byggesagerne er afleveret på rådhuset i Jyderup, og så snart de formelle ting er i orden, kan byggeriet startes.
Den nye skoleafdeling skal stå færdig til efter sommerferien 1. august 1978. Navnet på skolen bliver "Jyderup Erhvervsrettede Grundskole", og den bliver for elever i 8., 9. og 10. skoleår. Ved skolen, der bliver i de tidligere bygninger fra Danlac, og det nye kollegium regner vi med at skulle ansætte omkring 40 personer.
I øvrigt er det vor tanke selv at foretage udbygninger af de bestående bygninger.

Et stort aktiv
- Når kommunalbestyrelsen er gået så aktivt ind for denne sag, er det fordi vi mener, at det gennem en udbygning af industrien bliver vanskeligt at nu de 80% vi i planlægningen satser på med hensyn til arbejdsdækningen, siger borgmester Poul Rasmussen.
Som følge af den store tekniske udbygning i industrien bliver det svært at nå de 80%. Derfor har vi ment at dette projekt ville blive et meget stort aktiv for kommunen. Og i planstyrelsen har man forståelse for den ændring vi har foretaget.
- Der skal laves en lokalplan for området, men det kan ikke ske før dette projekt er i gang, og betingelserne for at dette projekt igennem var at foretage denne ændring. Kollegiet og skolen skal i gang til august. Og var dette ikke sket ville det hele være faldet til jorden. Vi får ganske vist et kloakprojekt på omkring 2 mill. kr., men her er der kun tale om en forskydning fra 1979.
Og da vi regner med at mange grunde i Jyderup i 1979, har vi fundet at der er tale om en klog investering.
Og vi får nu mulighed for at udstykke Vandværksbakken.
Sideløbende med Realskolens byggeri laver vi en lokalplan for hele området, men jeg vil gerne stærkt pointere, at der er tale om en overgangsordning, ganske simpelt fordi hele projektet var under forberedelse i februar måned, altså før loven om paragraf 15 rammerne trådte i kraft. Og kloakprojektet forrykker ikke nogen af de terminer der er sat i betalingsvedtægten. I øvrigt vedtog kommunalbestyrelsen den 2. oktober 1977 en principbeslutning om, at der kan indgå ændringer af paragraf 15 rammen. dertil kommer at Jyderup foreløbig i regionplanen er udpeget som områdecenter, hvorfor dette projekt passer udmærket ind i billedet.

Tak til kommunen
- Dette har fra starten været en hastesag for os, siger Arly Mortensen videre, og vi fra Realskolen har anledning til at takke Tornved kommunes embedsmænd, borgmester og kommunalbestyrelse for den helt enestående velvillighed hver gang vi har haft sager at drøfte, og især ved dette projekt, hvor vi var kommet i tidsnød. Vi har ved en række møder, specielt på rådhuset, kunnet gennemføre dette store projekt faktisk med timers nøjagtighed1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 13. december 1977, side 6; Jyderup Realskole starter Erhvervsrettet Grundskole


Sidst opdateret 16. oktober 2014
©Jyderup Realskole