Den erhvervsrettede undervisning

Her er planen for den erhvervsrettede undervisning
Jyderup Realskoles nye skoleafdeling på den tidligere "Danlac" fabrik og det nye kollegium til 150 elever, der indrettes i tilknytning til denne særlige erhvervsrettede grundskole, vil i store træk blive bygget op således:

Obligatoriske fag:
Eleverne på alle tre klassetrin – 8., 9. og 10. - deltager i undervisning i dansk, regning, engelsk og samtidsorientering samt i erhvervs- og uddannelsesorientering.

Ekstra obligatoriske fag:
Alle elever gennemgår kursus i såvel regnskabsføring som maskinskrivning, da begge disse fagområder er af erhvervspraktisk betydning.

Valgfag:
Eleverne har på alle trin mulighed for at vælge faget tysk. På 8. klassetrin er fysik obligatorisk, på 9. klassetrin tilbydes faget.

Tilbudsfag:
De praktiske tilbudsfag; sløjd, hjemkundskab og håndgerning bliver suppleret med andre valgmuligheder.

Erhvervsrettede fagområder:
Der gives i skoletiden hver dag mindst tre timers teoretisk/praktisk erhvervslære inden for følgende hovedfagområder: metal, landbrug, handel og kontor, bygge- og anlæg, ernæringsteknik samt transport.

Faglige fritidstilbud:
Der vil blive givet en række fritidstilbud inden for såvel manuelle fagområder som inden for basisfaggruppen. Dertil kommer, at eleverne skal deltage i en eller flere idrætsbetonede discipliner.

Fritidstilbud:
Her nævnes: sport, metal- og træarbejde, førstehjælp, ridning, diskotek, hobbybetonede kunstneriske aktiviteter, teknik, modelbyggeri, finere madlavning, barnepleje, drama og foto.

Eleverne og dagligdagen:
Der tillægges eleverne en række ansvarligheds områder.
Små grupper skal styre receptionen, have fast rundgangsturnus på området, danne brandkorps, bestyre forretningsudvalget, reparere småskader, rydder op, have tilsyn med have og dyrehold samt deltage i vaskeriet, i rengøring og oprydning inden for absolut rimelige rammer1

1977 30. dec.; Eleverne klar til erhvervs valget efter grundskolen
Under ovenstående overskrift bringes følgende artikel i Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" december 1977.
Efter sommerferien udvider Jyderup Realskole sit virke. En tredje skoleafdeling skal tilbyde elever fra 8. klassetrin og opefter en teoretisk-praktisk undervisning med særpræg.
I fabrikshaller og - kontorer på den store "Danlac" virksomhed, som skolen har købt af De danske Sprængstofselskab, indrettes velegnede teori- og værkstedslokaler til en mere præcist erhvervsrettet undervisning.
Basisviden svarende til den, der kræves i grundskolen, gives sideløbende med direkte deltagelse i aktiviteter, der tangerer kravene indenfor en række håndværksfag.
Her vil ganske særligt elever, der er kørt træt i et skolesystem, der for hovedpartens vedkommende baserer sit virke på boglig baggrund, kunne trives og udvikles og få en klar fornemmelse af, inden for hvilken erhvervsområde de selv ønsker at uddannes.
Det vil dels bevirke, at disse elever af egen drift fastholdes indenfor grundskolens undervisningsform så længe, at de har den fornødne basis for at tage fat på den egentlige uddannelse, og dels vil den praktiske undervisning af erhvervsrettet karakter give disse elever et forspring for andre, når de sidenhen går i lære indenfor et håndværk eller påbegynder en egentlig erhvervsfaglig grunduddannelse på EFG-skolerne.
De har en oplagt mulighed for at undgå at vælge forkert til den tid og vil derved lettere kunne gennemføre det, de har sat sig for.
I bladet Frikvarter fortsættes med en redegørelse over "hvordan den nye kostskole er":
Første led i arbejdet på at få den nye skoleafdeling på Jyderup Realskole klar til august 1978 bliver opførelsen af en helt ny kostskole til 150 elever.
Allerede umiddelbart efter juleferien kører den første gravko hen over terrænet. Jyderup Realskole har entreret med firmaet Larsen og Nielsen, hvis store indsigt i netop den art af opgaver borger for, at dette led i planerne udføres efter intentionerne - og til tiden.
Det er tanken for denne kostskole at lægge sådanne rammer for dagligdagen, at eleverne i meget stort omfang inddrages i meget stort omfang inddrages i den daglige drift og får deres ansvarsområder, der dels vil få dem til at identificere sig med stedet lige fra starten og dels hos dem vil opøve gode arbejdsvaner og fremme indstillingen hos dem til, at har man påtaget sig et stykke arbejde, gennemfører men det også med konsekvens.
Til at lede arbejdet og medvirke ved fordelingen af dette ansættes to afdelingslederpar, der bliver elevernes faste kontakter på den nye kostskole.
Dertil kommer et antal medarbejdere, der i nært samarbejde med eleverne vil forestå de talrige aktiviteter i fritiden2


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles skoleblad, Frikvarter, 1977 december, gule sider D-E, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 30. dec. 1977, side 8; Eleverne klar til erhvervs valget efter grundskolen

Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole