Afslutningen 1957
Jyderup Realskoles realklasse B 1957
Realklasse B

Jyderup Realskole blev man i går færdig med eksamen i dag regnes resultaterne ud, og på lørdag er der afslutningsfester kl. 10 for de yngste og kl. 14 for 3. Mellem og opefter.
Festens overskud skulle være gået til Solgaven, og man vil til dette formål afholde en anden fest senere på sommeren1

I formiddag (22. juni 1957) holdtes afslutning for 1. og 2. Mellem samt underklassen på Jyderup Realskole, og i eftermiddag er der dimissionsfest for elever fra 3. Mellem og klasserne opefter.
Følgende 67 elever har bestået
Realeksamen: (alle navne og bopæl)
og Mellemeksamen: (alle navne og bopæl)2

Gode ord til eleverne, der blev rost meget af forstanderen
Dimissionsfesten på Jyderup Realskole lørdag eftermiddag fik et smukt og festligt forløb.
Forældrene var mødt op for at overvære det højtidelige øjeblik, hvor eksamensbeviserne blev overrakt.
Skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen, og efter sangen "Løft dit hoved" holdt skolebestyrer Vang Petersen

Festtalen
Det er godt at sætte sig mål, sagde skolebestyreren, men man skal under hele arbejdstiden holde sig målet for øje.
Vi skal spørge os selv: Er det af værdi, det man lader sig drage af, eller er det som H. C. Andersens eventyr "klokken", hvor man nok hørte de smukke kaldende toner og også prøvede at lade dem, men hvor de fleste gav op på halvvejen eller lod sig adsprede af ligegyldige ting.
Kun to gav ikke op og nåede frem til evighedens hav. Det er godt at have idealer og opgaver, men ofte får det uvæsentlige lov til at fylde hele tilværelsen, og da bliver der kun tomhed tilbage, og opgaverne bliver svigtet.
Dog er det sådan, at er vor stræben ærlig, da får vi også vilje og kræfter til at gennemføre opgaverne og nå frem til de mål, der har evighedsværdi.

Det dybeste i samlivet er tillid
At betrygge sig selv mere og mere på en så magelig måde som muligt, er en af tidens tendenser, men det giver ingen livslykke. Det dybeste i samlivet med andre mennesker er tillid, gensidig tillid og næstekærlighed.
Vi vil ønske for jer unge, at i får evner, kræfter og vilje til aldrig at svigte den tillid i vises.
Skal en verden bygges op, og skal de store idealer nås, da skal der tillid til, og da får man chancen til at få noget rigt og værdifuldt ud af tilværelsen.
Vi ønsker jer lykke til at nå målet og tillykke med de mål, der allerede nu er nået.

I fortjener ros sagde skolebestyrer Valdemar Hansen til eleverne, før han foretog uddelingen af eksamensbeviserne, og tilføjede: I har været omgængelige og villige, og derfor har tiden kunnet blive brugt på den rigtige måde, det skal I have tak for.
Efter uddelingen fulgte tildelingen af flidspræmier.
Det har været meget vanskeligt at fordele disse præmier i år, udtalte Vang Petersen.
Mange havde fortjent anerkendelse, men vi råder jo kun over et begrænset antal, og har søgt at gøre uddelingen så retfærdig som muligt.
Overlærer Larsen havde skænket en ekstra præmie, da han syntes, at i hvert fald to elever i dansk skulle have præmie.
Anni Jørgensen fik boghandler Søvndahl-Petersens boggave til bedste elev i Realklassen, Kirsten Greve Nielsena) fik overlærer Larsens præmie (for smukt arbejde i dansk).
Skolens flidspræmie gik til Jørgen Nordgaard Hansen.
Skolekredsen havde skænket præmie for god opførsel og godt kammeratskab. Den tilkendtes Ole Petersen.
Inger Sørensen fik Rutebilejer Kr. Nielsens præmie for god opførsel, og for samme dyd fik Steen E. Christensen lærernes præmie.
Elevforeningens flidspræmie gik til Elin Holm, præmien for flid og dygtighed til Helge Stoltz, og skolens flidspræmie blev givet til Lissi Bang Mikkelsen.

Vang Petersen sluttede med en tak til eleverne, forældrene og sine medarbejdere, og meddelte derefter, at skolen giver ferie til 15. august.
Ved efterfølgende samvær for de afgående Realister og deres forældre blev rettet en tak til skolen, de to skolebestyrere og lærerpersonalet, og denne tak blev på forældrenes vegne tolket af Chr. Jørgensen, Torpe, og Fru Morthensen, Mørkøv3

Holbæk Amts Venstreblad skrev 24. juni 1957;
Jyderup Realskole sluttede skoleåret med en lille højtidelighed lørdag eftermiddag, hvortil mange forældre var mødt. Skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen,
og efter en sang talte skolebestyrer Vang Petersen til de unge.

Han sagde bl.a. at de unge skulle sætte sig et mål og holde sig dette for øje, selvom så meget adspreder og drager interessen til andre sider.
Det uvæsentlige må ikke fylde tilværelsen. Man skal have idealer og opgaver, og gennem en ærlig stræben nå det mål, som har evighedens værdi.
Det er tidens tendens, at ville betrygge sig selv på mest magelige måde, men dette giver ikke livslykke.
Det er vigtigt i samlivet med andre mennesker at vise tillid og næstekærlighed.
Pas på aldrig at svigte den tillid, der vises jer.
Gennem tillid har man mulighed for at få noget rigt og værdifuldt ud af tilværelsen.

Skolebestyrer Valdemar Hansen uddelte eksamensbeviserne og understregede, at eleverne fortjente ros
De havde været omgængelige og villige og havde udnyttet tiden på den rigtige måde.
Der blev endvidere uddelt en række præmier3


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1957, side 4; Afslutning på Jyderup Realskole
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1957, side 3+4; Afslutning på Jyderup Realskole II
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1957, side 3+4; Jyderup Realskoles dimissionsfest
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 24. juni 1957, side 4; Skoleafslutning i Jyderup
Note:
a) Navneændring; Kirsten Prang Kirsten Prang

Sidst opdateret 28. april 2015
©Jyderup Realskole