1965, Sidste skoledag - Eleverne "demonstrerede"

Jyderup Realskole har i dag fejret realisternes sidste ordinær skoledag med stor ståhej.
I morges begav eleverne sig ud på en marchtur gennem byen, hvor der blev demonstreret med forskellige skilte.
I løbet af formiddagen var der arrangeret sækkeløb, tovtrækning osv. mellem lærere og elever, og i et bål sagde man med maner farvel til gamle kladdehæfter1

Realister 1965
Billedet af årets realister foran hotel Skarridsø

Jyderup Realskole (Den selvejende institution) holdt i dag afslutningsfest på hotel Skarridsø, og hertil var samtlige elever og forældre indbudte, sammen med skolens lærerpersonale.
Skolebestyrer Willy G. Hebin bød velkommen, og holdt festtalen til eleverne.

Der blev uddelt eksamensbeviser til afgangsklasserne, 3 real A. og 3 real B, hvor de henholdsvis 19 og 17 elever alle har bestået.

Ni søger gymnasiet
Skolebestyreren kunne meddele, at 3 elever fra 3. Real A søger optagelse på Kalundborg gymnasium,
og 2 fra 3 Real B på Københavnske gymnasier.
Fra 2 Real A. og 2 Real B. søger henholdsvis 2 optagelse i Kalundborg og 1 på "Stenhus"2

400 til afslutning på Jyderup Realskole
Mange taler og gode ønsker for afgangseleverne.
Godt 400 feststemte gæster fyldte hotel "Skarridsø"s store sal til trængsel, da Jyderup Realskole i går holdt afslutningsfest for elever og de indbudte forældre, lærerpersonalet, skolens bestyrelse m.fl.
Skolens fane blev ført ind, og man sang, Der er et yndigt land"

Skolebestyrer Hebin udtrykte i sin lykønskning til realisterne håbet om, at de midt i glæden over et godt resultat ikke glemt taknemlighed mod mor og far, som havde gidet dem adgang til den chance til dygtiggørelse, som en eksamen betyder.

Større chancer - større krav
Mange unge skal omgående ud i det praktiske liv, og tilbuddene er i dag langt flere, end vi kan dække, men lad det ikke forlede jer til at tro, at det hele går af sig selv, for samtidig med, at der aldrig før har været så mange og store chancer, vokser også kravene til dygtiggørelsen for at kunne klare sig i konkurrencen.
Livet er blevet hårdere.

Kalundborg eleverne
Til forældrene sagde skolebestyreren - Tak for I har betroet os det bedste, I ejer.
Vi er glade for tilliden og for den venlige hjælpsomhed, vi har mødt.
For Kalundborg elevernes og forældre har det været et særdeles svært år ved, at der midt i et skoleår på Kalundborg skolen skulle omstilles til Jyderup skolens rytme og krav.
Vi var glade for at kunne hjælpe, og alt er heldigvis gået godt.

Fra 9. klasse til 3 Real!
Med undervisningsministeriets billigelse har man i år prøvet et, nemlig at der i den ene 3. realklasse er optaget elever fra 9. klasse. Det må imidlertid siges, at det er at stille urimelige krav til både elev og lærere, og selvom eksperimentet - som også var efter ministeriets ønske - lykkedes som det skulle, så er det ikke tilrådeligt fremover med denne form.
De to nye realklasser med Kalundborg elever stillede også ekstra krav til lærerne, sagde Hebin, som takkede sine kolleger, fordi de havde trukket på samme hammel. En særlig tak til lærer Særmark, Kalundborg, for godt og loyalt samarbejde og uvurderlig hjælp.

Tak for kostskolen
Forstander Viggo Jensen og frue skyldes stor tak, og det er ikke for meget sagt, at det var dem, der holdt liv i Jyderup Realskole på et kritisk tidspunkt, sagde skolebestyreren. Nu slutter forstanderparret med deres kostskole, fordi deres byggeplaner ikke kan få grønt lys, hvilket vi ellers nok kunne have undt dem.
Fra Realskolen skal lyde tak for god vilje til samarbejde og gode ønsker for årene fremover

Flidspræmier
At tildele flidspræmier er altid vanskeligt, fordi mange flere har fortjent påskønnelse, end vi har præmier til, udtalte skoleinspektøren
I hovedskolens 5 klasse gik flidspræmien til Bente Christensen, Tjørnevej, Jyderup
For 6 klasse: Lucy Vermey, Dyremosevej
For 7 klasse B: Jane Rasmussen, Kalundborg
For 7 klasse A: Susanne Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup
For 1 Real: Lisbeth Bjørn Jensen, Kalundborg
For 2 Real B: Lene Bonde Christiansen, Buerup
For 2 Real A: Birgit Jørgensen, Gl. Svebølle
For 3 Real A: Jørgen Jensen, Teglværksvej 53, Jyderup
For 3 Real B:Dorte Larsen, Kalundborg og Erik Vogensen, Kalundborg
Jyderup Boghandels ekstra bogpræmie til en flink og flittig elev, der har udmærket sig i dansk, blev tildelt Vibeke Hansen, Holbækvej 55, Jyderup.

Fra hollandsk til danske skole
Den mest eftertragtede præmie, tildelt for godt kammeratskab og fornøjelig omgangsform, fik Jan Kronbach, Holbækvej 106, Jyderup
For Lucy Vermey blev det fremhævet, at hun - der har dansk mor - indtil for godt et år siden boede i Holland og har gået i hollandsk skole, men ved utrolig flid var hun gået ind for at kunne følge med på linje med sine danske kammerater.

Også lyse sider
Skolens formand gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården", takkede for den dygtighed, hvormed lærerne havde taget de mange opgaver på sig. Vanskelighederne havde også lyse sider. Det øgede antal elever havde givet et bedre økonomisk fundament og en mulighed for tiltrængt udbygning. I årets løb havde skolen endvidere erhvervet en stor og alsidig fysiksamling, som var til stor gavn for undervisningen.
Formanden takkede til alle sider og lykønskede realisterne med de gode resultater. Denne del af samværet sluttede med "Altid frejdig"
På skolens indbydelse deltog derefter realisterne, deres forældre, lærerpersonalet og skolens bestyrelse i en sammenkomst, hvor der blev budt på en kop kaffe, og på hjertelig måde blev skolens og dens dygtige lærerstab hyldet.
På forældrenes vegne talte forpagter Graae, "Torpegård", som fremdrog beviser for det enestående og eksemplariske forhold mellem elever og deres lærere.

Elevernes tak
På egne og kammeraternes vegne holdt Egon Hansen, Høed, en formfuldt og samtidig fornøjelig tale, hvori han dels havde venskabelige hip til lærerne, dels takkede for god undervisning og overbærenhed. Til klasselærerne, overlærer Peter Larsen, var der særlig tak, blomster og gave.
På 3 Real's vegne (Kalundborg eleverne) takkede Preben Jensen, Kalundborg, med særlig tak til lærer hr. Hougaard, som fik overrakt en gave.
Forstander Rich. Randskov indprentede i sin tale, det det gælder om at blive menneske af kvalitet.

En åndelig verden
Overlærer Peter Larsen takkede sine elever, og mindede om, at man skal ruste sig til at tage problemerne op, ikke blot ved uddannelse. Livet igennem bør vi have idealer for øje, livet er ikke vort eget, og vi kan ikke bruget det som vi vil. Vær trofaste, hvad enten det er en stor eller lille gerning, der skal øves.
Over, under og omkring os er en åndes verden. Uden at anerkende dette kan vi nok eksistere, men ikke leve ret.
Lærer hr. Hougaard takkede 3 Real B. og ønskede dem held og lykke.
Gartner Magnus Sigurdsson, Jyderup, bragte en tak på sin datters vegne, og den lange talerrække blev afsluttet af gårdejer Gunner Jensen, der ønskede realisterne en lys og lykkelig fremtid og motiveret et leve for dem.
Som nævnt begynder 250 elever - måske flere - det nye skoleår, og der blev givet ferie til torsdag den 12. august 19653

Skolerejsen 1964 England
Skolerejsen 1965 Tyskland
Genvisit fra Englænderne
Sangaften: Lille rislende kilde 1964 (pt. har vi ikke oplysninger om sangaften for for 1965)

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 11. maj 1965, side 3; Sidste skoledag - Eleverne "demonstrerede"
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1965, side 3+4; 36 Realister på Jyderup Realskole
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1965, side 4+8; 400 til afslutning på Jyderup Realskole

Sidst opdateret 4. marts 2016
©Jyderup Realskole