Børn af postpakmester Niels Jensen der ses på Jyderup Realskole

Karla ses I Mellem 1915, men ikke 1916, heller ikke 19172
Ebba ses i I Underklasse 1920, Ebba ses ikke i 1921, men II U 1922, III U 1923, 1924 IV U, 1925 I M, 1926 II M, - Ebba ses ikke 19273
Rosa ses i Forberedelsesklasse 1 hold 1 1916, 1917 forberedelsesklasse hold 1, 1918 I Underklasse, 1919 II Underklasse hold 1, 1920 IV Underklasse,
1921 I Mellem, 1922 II Mellem, III M 1923, IV M 1924, Mellemskoleeksamen 1924 Realeksamen 19254
Tove I I 1923/24, II 1925, III U 1926, III U 1927, IV U 1928, I M 1929, 1930 II M, 1931 III M, og ikke yderligere5
Fra 1915-1921 ses fadderen som postbud
Fra 1921 ses fadderen som pakmester

1974 april; Ebba Broskov Jensen, død
Frk. Ebba Broskov Jensen, Jernbanevej 20, Jyderup, er efter lang tids tiltagende svagelighed, død på amtssygehuset i Kalundborg, i en alder af 62 år.
Ebba Jensen, der var datter af den kendte lokalhistoriker, fhv. postpakmester Niels Jensen, var født i Jyderup og har boet her hele sit liv.
Efter moderens død styrede hun hus for sin far og var ham ofte behjælpelig med det omfattende lokalhistoriske arbejde, samt i de mange år, han var lokalredaktør for Kalundborg Folkeblad. I mange år havde Ebba et hjemmeerhverv med at "slå" knapper, bælter, o.l., hvad hun var meget dygtig til og satte en ære i, at udføre sirligt og smukt arbejde. Ebba Jensen var et venligt og stilfærdigt menneske, vellidt af sine venner, og interesseret i, at følge med i byens og kommunens udvikling. For mange år siden mistede hun en søster (Tove), og hun overleves af en ældre søster (Karla),og fru Rosa Dybkjær, der bor i København1

Om deres far postpakmester og lokalhistoriker Niels Jensen:
1957 okt.; 50 år siden Jyderup fik rød post Pens. Postpakmester Niels Jensen første røde postbud
Fredag den 1. november 1957 er det 50 år siden, at et halvt hundrede større stationsbyer landet over fik deres første statsansatte (røde) postbude. I Holbæk Amt kom tre byer i betragtning, nemlig Tølløse, Høng og Jyderup. Herom fortæller pens. postpakmester Niels Jensen, Jyderup, følgende:
Nytårsdag 1906 fratrådte jeg diligencekusk og afløste det efterhånden højt "bedagede" telegrafbud Jens Jensen, som boede i funktionærboligen på "Sølyst" og var privat antaget af daværende postmester Mads Weis. Samme Mads Weis havde gjort tjeneste i embedet siden kontorets oprettelse ved Nordvestbanens åbning i året 1875.
Lønnen blev der tinget om, hvad der i realiteten betød, at det var postmesteren, der bestemte, hvor høj den skulle være, og det blev for mit vedkommende til 45 kr. om måneden!
Efter ca. 1½ års privat ansættelse blev jeg statsansat, og det er altså på fredag 50 år siden, jeg "tog byen i besiddelse" som den første røde post.
Ved statsansættelsen steg gagen kolossalt - efter hinde dages begreber til 66 kr. om måneden. Desuden fik jeg, kort efter den officielle udnævnelse forelå, tilsendt klæder til den nye uniform, og jeg bragte straks dette over til skræddermester Heinrichson på Nyvej for at få taget mål til den stilige røde uniform.
Byen har siden dengang - når vi tager den samlede bebyggelse i betragtning, fra villakvarteret på Slagelsesvej til "Møllegården" på Høedvej - vel nærmest tidoblet sit indbyggerantal, og efterhånden, som byen voksede, blev der to røde postbude, ja, i nogle år endda tre. En nedsat sparekommission beordrede i sin tid, at der skulle indskrænkes med een mand, og der har siden været to røde by postbude i Jyderup6

1957 feb.; Ny salmebog med gammel Retskrivning, Postmester Jensen, Jyderup, der er kasserer for Dansk Sprogværn, modtager bestillinger.
Foreningen Dansk Sprogværn, hvis formand er dr. phil., Professor Brøndum-Nielsen, har taget initiativet til at udgive en ny udgave af den nye salmebog, men med den gamle retskrivning. Man har fra første begyndelse betragtet det som en stor misforståelse, at den nye retskrivning skulle overføres til noget så traditionsbundet som salmebogen.
Det kgl. Vajsenhus har påtaget sig at udgive Salmebogen, hvis der kan skaffes et større antal forudbestillinger, således at der bliver et vist garantibeløb.
Salmebogen vil blive trykt i gængse format og på tyndt indiapapir, ligesom den kan fås i forskelligt udstyr. Kunstlæder med og uden guldsnit, spaltskind og sort gedeskind, begge dele med guldsnit.
Postmester Jensen, Jyderup er kasserer for Dansk Sprogværn og modtager meget gerne bestillinger, mod at der samtidig indbetales 10 kr., der skal indgå i det omtalte garantibeløb. Restbeløbet indbetales først til efteråret, når salmebogen udkommer, og den kan da leveres gennem køberens sædvanlige boghandel.
Dansk Sprogværn modtager også gerne nye medlemmer, og kontingentet er kun 3 kr. årligt - eller 5 kr. hvis man vil give mere en minimum. Man får da bladet "Dansk Sprogværn"7

1958 okt.; Jyderup lokalhistoriker fylder 80 år
Niels Jensen synes stadig, at livet er rigt, og at hver dag er en gave.
80 år ifølge dåbsattesten, men med sindet evig ungt og med alle sanser vågne, sådan er Jyderup lokalhistoriker, pens. postpakmester Niels Jensen, parat til at på ind i et ny spand af år, når han den 27. oktober 1958 passerer endnu et rundt hjørne.
Niels Jensen er beundringsværdig fordi han forstår at modtage hver dag som en gave, og stadig synes, at livet er rigt. jeg vil faktisk gerne leve mange år endnu, hvis jeg bare stadig må være rask og kan færdes blandt mennesker og i naturen, siger Niels Jensen.
Vogtede køer i Bjergstedskovene.
I Maglebjerg ved Svinninge kom Niels Jensen til verden, og snart efter flyttede forældrene til Bjergsted. Lige fra årene i Bjergsted husker Niels Jensen mange ting, bl.a. hvordan man med ærefrygt og undren oplevede, at den første telefon kom til Bjergsted sogn.
Niels Jensen var yngste af en flok på syv og måtte som 10 årig ud at vogte køer i Bjergstedskovene.
Skolegang var der ikke meget af, men de dage, der var, blev brugt godt og ivrigt af den videbegærlige gut. Det var dengang skik, at de flinkeste konfirmander fik foræret en salmebog, og til dem hørte også Niels Jensen.
En Møllerdrengs erindringer.
Novemberdagen efter konfirmationen i 1892 kom Niels Jensen i tjeneste på Øresø Mølle - Kongens Møller var dengang alle i fuld virksomhed, d.v.s. foruden Ørensø også Gyde Mølle, Rangle Mølle, Strids Mølle og Tyske mølle.
Alle indtryk blev fæstnet så dybt og uforglemmeligt i sindet, at det blev stående for altid og senere i livet gav stof til mange artikler i lokale blade og i historisk samfunds årbøger, samt til bogen "Kongens møller". I underskriften står: "En gammel møllerdrengs erindringer fra Øresø Mølle"
Sidste diligencekusk
Forældrene flyttede 3 år efter, altså i 1895, til Fårevejle, og da flyttede Niels Jensen med og fik arbejde ved anlæggelse af vejen til Fårevejle station. Her meddeltes, at en stilling som diligencefører på strækningen Jyderup-Nykøbing blev ledig. Han søgte og fik stillingen, som han pligtopfyldende passede i 6 år, til diligencekørselen ophævedes. Også på disse ture fik han oplevelser, som ligeledes ad åre blev til artikler og en bog: Diligencens sidste dage, der blev kombineret med "Kongens Møller"
Niels Jensen blev af postmesteren i Jyderup privat ansat som postbud i Jyderup. Efter en fællesbegæring fra stationsbyens postbude blev indgået overenskomst med "Post- og befordringsvæsenet", hvorefter Niels Jensen blev statsansat og fik en stigning i lønnen på 1 kr.! Det blev til 56 kr. pr. måned, men alligevel en løn, han kunne gifte sig på.
Lokalhistorikeren
I samfulde 40 år var Niels Jensen ansat ved postvæsenet og avancerede til postpakmester. Der gik frasagn om hans pligttroskab og tjenstvillighed og samtidig var han elsket af store og små i sin by, fordi han aldrig var karrig med smil og venlig ord.
Indtryk og minder levede stærkt i Niels Jensens sind og gav ham skrivekløe i fingrene. Lidt udløsning, omend på anden vis, fik han ved at være lokalredaktør for Kalundborg Folkeblad og meddeler til endnu et par blade, men det var ikke nok for den myreflittige mand. Det blev til flere artikler til Historisk Samfunds årbøger, og på opfordring samlede han derefter sine erindringer i den før omtalte bog.
I "Kongens Møller" fortælles mange interessante træk om livet på Møllerne i de gamle dage og om de mennesker, som levede der. Intet var gået "Møllerdrengens" øje og sind forbi, og tillige har den særprægede og naturskønne egn talt til hans digteriske evne, således at han slutter denne afdeling med disse verslinjer:

Jeg er træt af gadernes tummel
og byens forlorne gøgl,
jeg vil fly til de syngende skove
og engenes grønne fløjl
Jeg vil vandre som før ved åen,
hvor jeg drømte min ungdom hen,
thi drømmeren lever evigt,
kun slave er hverdagens mænd.

Da Niels Jensen, 68 år gammel, trak sig tilbage fra tjenesten, dvs. i 1946, blev endnu engang fremhævet, hvor pålidelig og samvittighedsfuld, han havde været. Lige så reel var han i sin referentvirksomhed, og derfor velset i alle foreninger, ved møder o.l. - Sorger blev han ikke forskånet for, i det han kort efter sin fratræden fra Postvæsenet havde den sorg at miste sin trofaste hustru, og i 1953 mistede han en datter, der også stod sin far nær. En stor hjælp er det, at datteren Ebba bor hjemme og er sin far til glæde og opmuntring. En anden datter, fru Dybkjær, bor i København.
Kattrup og Astrup
Niels Jensen skrev i 1954 endnu en bog, denne gang på opfordring af skibsreder A.P. Møller. Det blev til "Bogen om Kattrup", hvori er givet en levende skildring af livet og mennesker på et gammelt herresæde, lige op til vore dage. Ligesom "Kongens Møller" blev også "Bogen om Kattrup" fint anmeldt i hovedstadspressen, den sidstnævnte endda af Dansk Forfatterforenings formand Cai M. Woel, der gav udtryk for stor beundring for Niels Jensen evner og hans ærlige og naturlige fortælle form. også i personlige breve har Cai M. Woel udtrykt disse følelser overfor Niels Jensen.
Året efter samlede Niels Jensen, på opfordring af fabrikant Sven Bergsøe, stoffet til bogen "Astrup", hvor alt er lige så hyggeligt og læseværdigt fortalt som i de foregående bøger, og med dens mennesker taget lige på kornet.
Niels Jensen har kendt Jyderup, fra den var en samling huse om stationen, han har kendt egnen fra diligencen kørte på opblødte veje, og fra Kongens 5 Møller snurrede i daglig drift, og endnu har han meget ubrugt erindringsstof i sindets rige reservefond. Han elsker livet, naturen hverdagen, mennesker, og stadig cykler han milelangt i de egne, som han kender bedre end nogen anden, og hvis mangeartede væsen han forstår at fortælle om.
Det er værdifuldt at kunne regne sig blandt Niels Jensens venner, det er berigende at få en samtale med ham, fordi han mere end mange unge ser med friske øjne på livets mangfoldighed. Niels Jensen er en livskunstner, og hans ærlige livsindstilling gør ham til en ener. Hundrede karat ægte. Gid han må forundes endnu mange lykkelige år8

1965 dec.; Historiker får optaget værker
Jyderup gamle lokalhistoriker, pens. postpakmester Niels Jensen, der bl.a. har skrevet "Kongens Møller", "Diligencens sidste dage", utallige beretninger i Historisk Samfunds årbøger, og er medforfatter til bogen om Kattrup, vil få sin biografi optaget i et nyt værk, der skal udkomme om kort tid. Værket får titlen "Danske Historiker", og det samles af "Dansk historisk fællesforening", på opfordring af Landsarkivet i Viborg.
Niels Jensen, der nu er 87 år, har forelagt en afskrift af biografien og har godkendt denne. Bogen vil komme i handelen i foråret 19669

1968 okt.; Niels Jensen 90 år
Mon nogen kender og elsker sin egn og by så godt og oprigtigt, som lokalhistorikeren, fhv. overpakmester Niels Jensen, Jernbanevej, Jyderup, der den 27. oktober 1968 fylder 90 år. I bøger - hvoraf de meste kendte er "Kongernes Møller" og "Bogen om Kattrup" - og i utallige artikler, har Niels Jensen skrevet om steder og oplevelser eller historiske beretninger. De sidstnævnte har navnlig "Historisk Samfund for Holbæk Amts" benyttet, ligesom også Danmarks Radio har gjort brug af Niels Jensens viden, ved udsendelser hvori han har deltaget.
Bogen "Kongernes Møller" har undertitlen: Diligencens sidste dage. Dette er ikke en henvisning til andres historiske viden, men selvoplevelser, idet Niels Jensen var den sidste diligencekusk, der kørte strækningen Jyderup-Nykøbing. Diligencen havde såvel passagerer som brev- og pakkepost med, og under disse lange, og om vinteren meget strenge ture, kom Niels Jensen ud for utallige oplevelser, som han på levende og frisk måde og med hyggelig fortællerevne beretter om.
I 1906 kørte diligencen for sidste gang, og Niels Jensen blev postbud og senere postpakmester ved Jyderup postkontor, hvor han selv søgte sin afsked i 1946 efter godt 40 å
rs tjeneste. I godt 30 år var han lokalredaktør i Jyderup, hvor Kalundborg Folkeblad høstede gavn af hans viden og evne til at bruge pennen.
Niels Jensen havde en særlig evne til aldrig at "støde an", selvom han forfægtede en sag. Diplomatisk, klogt og hensynsfuldt, behandlede han sine emner og fik alle byens abonnenter som personlige venner. Bedre kan det aldrig gøres af nogen.
Bøger og beretninger fører beviser for, at Niels Jensen forstod at leve op til at "tale jævnt om alt stort og smukt herneden".
Rørende er beretningen om, da han som 8-9 års purk måtte ud og tjene for sit brød - sin første tjeneste på en af "Kongens Møller" - og hvorledes hans mor stod ved havens forkrøblede træ og vinkede farvel til sin dreng, som hun af bitter nødvendighed måtte sende så tidligt ud i verden. Hjemmet lå i Bjergsted og denne egn havde en stor del af hans hjerte. Godset "Astrup" i Bjergsted, havde han et indgående kendskab til og har skrevet en historisk afhandling, som fabrikant Svend Bergsøe har udgivet i bogform.
Alt hvad Niels Jensen gennem årene så og oplevede, blev noteret i hans sind for derefter at blive prentet på papiret. Det kom ham også til gode, at han kunne tale med alle, ikke mindst de ældre, som villigt gav ham stof til hans artikler eller til afsnit i de bøger han skrev. Skrivelysten blev holdt ved lige til han var over de 80 år, og glad og gerne kom han til bladet med en artikel, om ting han havde iagttaget eller kunne huske.
Niels Jensen har gennem hele sit lange liv været stilfærdig og næsten selvudslettende beskeden. I hele sin færd er han et fint og elskeligt menneske, som alle holder af. De 80 år kan naturligvis ikke undgå at "påvirke" på en og anden måde, men stadig færdes han på sine daglige spadsereture i den natur, som han elsker, og som han så ofte har skrevet så smukt og poetisk om.
Hver en plet i skovene og ved Skrarridsøen kender han, og på sine ture i byen, er han glad for at hilse på gamle venner og er rørende taknemlig for at blive husket.
Niels Jensen er også glad, fordi han vedblivende kan bo i sit gamle hjem, sammen med datteren Ebba Jensen. En anden datter bor i København. Dagen markeres, efter ønske, som en privat familiefest, men, glemt vil Niels Jensen ikke blive. Vi er mange, mange, der er ham stor tak skyldig10
Niels Jensen
avisbilledet ovenover er fra Hr. Jensens 90 års fødselsdag

1970 feb.; "Den gamle postpakmester" og lokalhistoriker, 91 årige Niels Jensen, død
En kendt og elsket skikkelse i Jyderup, lokalhistorikeren Niels Jensen, populært kaldet "den gamle postpakmester" er i en alder af godt 91 år sovet ind.
Trods den høje alder var NJ så glad for livet og for sin by, at han gerne selv havde rundet de 100 år - efter hans eget udsagn - men på det sidste tog kræfterne mere og mere af, og han flyttede ind på De gamles Hjem, hvor han var rørende taknemlige for den omsorg han fik.
I ydere var NJ lille og spinkel, men i sind var han et stort og rigt menneske, og han vil blive husket med beundring og taknemlighed, af de mange der nød godt af hans skribentvirksomhed og fortællekunst. Alt hvad han i sit lange liv havde oplevet set og hørt forstod han den kunst at give videre til andre som tidsbilleder, som et stykke historie, lige fra de fattige drengeår i Bjergsted, de tidlige lære år på "Kongens Møller", hvor han hentede inspiration til senere forfatterskab, tiden i etaten, bl.a. som diligencekusk, til hans virke som lokalhistoriker - og lokalredaktør for Kalundborg Folkeblad. Som postpakmester tog han sin afsked i 1946 efter at han i 40 år havde været ansat under Jyderup postkontors distrikt.
Kalundborg Folkeblad var ham stor tak skyldig for god indsats og loyalitet mod bladet gennem de godt 30 år hvor han var lokalredaktør, og da han efter eget ønske lagde op, viste han en enestående og uselvisk hjælpsomhed mod sin efterfølger.
Landskendt blev Niels Jensen for sine bøger "Kongens Møller", "Diligencens sidste dage" og "Bogen om Kattrup". Endvidere for medvirken i radioen, og desuden har han skrevet adskillelig beretninger for "Historisk Samfund for Holbæk Amt", fortællinger og beretninger i flere blade m.m.
Den ære der blev ham til del, blandt andet fra daværende formand for Dansk Forfatter-forening. Cai M. Woel, m.fl. gik aldrig Niels Jensen til hovedet. Stilfærdig og beskeden glædede han sig over, at hans beretninger og iagttagelser betød noget værdifuldt for læserne. Samtidig var han, så længe kræfterne strakte til, fuld af initiativ og en objektiv, varm og levende interesse for alt hvad der omfattede såvel historisk fortid som aktuel nutid. Jyderup og dens skønne naturomgivelser, havde en stor plads i hans hjerte og på lange vandringer i naturen samlede han indtryk til kildens i hans rige sind.
I hjemmet, som han og hustruen skabte, var der harmoni, kærlighed og tolerance, der blev bygget på, og NJ var en prægtig far for sine tre døtre. ligevægtigt har han også sorgen, da han mistede sin hustru og en voksen datter. ensom blev han aldrig, dels derved, at han indtil for kort tid siden boede sammen med sin yngste datter, Ebba Broskov Jensen, dels derved, at han havde venner overalt hvor han færdedes og ingen kunne lade være med at holde af dette milde og ægte menneske.
Gennem hele sit liv levede han til glæde og berigelse for sine medmennesker, og da årene bragte besvær og svækkelse, da viste han hvorledes også modgang kan bæres uden klage og selv ynk. Vi er mange, der med taknemlighed vil bevare mindet om et rigt og værdifuldt menneske11


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 8. april 1974, side 6; Ebbas Broskov Jensen, død
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1915, maj 1915, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning 1916, maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning 1917, maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1920, maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1921, maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1922, maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1923, maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1924, maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1925, maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1926, maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1927, maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1916, maj 1916, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning 1917, maj 1917, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning 1919, maj 1919, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Jyderup Realskoles årsberetning 1920, maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1921, maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1922, maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1923, maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1924, maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1925, maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1926, maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning 1927, maj 1927, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1928, maj 1928, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1929, maj 1929, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1930, maj 1930, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1931, maj 1931, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Jyderup Realskoles årsberetning 1932, det ses på 1933 at 1932 blev ingen beretning udg.
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 26. okt. 1957, side 3; 50 år siden Jyderup fik rød post (mangler billede)
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 4. feb. 1957, side 3; Ny salmebog med gammel Retskrivning
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 21. okt. 1958, side 3+4; Jyderup lokalhistoriker fylder 80 år
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 21. dec. 1965, side 4; Historiker får optaget værker
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 24. okt. 1968, side 6; Niels Jensen 90 år (herfra billede af Niels Jensen)
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1970, side 6; Niels Jensen død, postpakmester

Sidst opdateret 21. dec. 2016
©Jyderup Realskole