Schaffalitzky de da Muckadell
1925-28 David van Wyhe
1955-1958 Michael Schaffalitzky de Muckadell

1959, Kalundborg Folkeblad 28. apr. 1959, side 3; Michael Schaffalitzky de Muckadell skal forsvare doktorgrad Forstkandidat Michael Schaffalitzky de Muckadell, søn af baron Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted, skovriddergård, skal fredag den 22. maj forsvare sin doktorgrad om udviklingsstadier hos træer og buske. Michael Schaffalitzky de Muckadell, der også er adjunkt ved landbohøjskolen, har været forstkandidat ved aboretet i Hillerød, og har altid interesseret sig stærkt for træforædling. Michael Schaffalitzky de Muckadell er nu 37 år, han har ofret megen tid og et kolossalt arbejde for at sætte sig ind i sit emne, og det er navnlig ungdoms- og alderdomsstadierne der har været genstand for hans undersøgelser1

1957, Kalundborg Folkeblad 5. aug. 1957, side 3; 70 år Riskva Schaffalitzshy de da Mucadell Fru Riskva Margrethe Schaffalitzky de Muckedell, gift med skovejer, Baron, Kammerherre Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård, rundede i går de 70 år og var i den anledning genstand for stor hyldest. Baronessen, der stammer fra København og er født Metz, blev i 1920 gift med sin mand, som hun traf i Amerika, hvor hun havde boet en del år. Baronessen er meget afholdt på egnen for sin ligefremhed og store hjælpsomhed. Helbredet er upåklageligt, og fruen er meget ungdommelig. I ægteskabet er der to sønner, der begge er forstkandidater2

1968, Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1968, side 6; Baronesse Mukadell, død Baronesse, kammerherreinde Riskva Margrethe Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård, er i dag død, 80 år gammel3

1968, Kalundborg Folkeblad 28. feb. 1968, side 6; Kammerherreinde fru Schaffalitzky de Mukadell in memoriam Kammerherre, baron Schaffalitzky de Muckadell, Bjergsted Skovridergård har haft den sorg at miste sin hustru, kammerherreinde, baronesse Riskva Margrethe Schaffalitzky de Muckadell, der, som kort meddelt er død i en alder af 80 år. Kammerherreinde, der var født Metz, stammede fra København. I sin ungdom opholdt hun sig en del i udlandet og rejste bl.a. til USA, hvor hun, lærte sin mand at kende. På Bjergsted Skovridergård blev levet et smukt og harmonisk familieliv. Fru Schaffalitzky var et fint og yndig menneske, en levende personlighed, og samtidig ligefrem og hjertelig i sin væremåde, elsket og beundret af sine mange venner og respekteret af alle. Ikke mindst under besættelsen beviste hun sin hjælpsomme indstilling og medvirkede i humanitære foranstaltninger, blandt andet ved bespisning af frihedskæmperne, hvor hun deltog i arbejdet på "Sølyst". Desuden har fru Schaffalitzky været formand for Bregninge-Bjergsted-afdelingens for Danske Kvinders Beredskab, og også på andre måder interesseret sig for hjælpearbejde. Hjemmet på "Skovridergården" og de store skove var kammerherreindes daglige verden, hun elskede denne plet og færdes ofte på lange traveture i skovene. Det var en personlig sorg, da der måtte slækkes på dette, da kræfterne begyndte at svigte, men hun vedblev selv at have meget at give til dem hun holdt af. Kammerherreinden efterlader, foruden sin mand tre sønner, hvoraf en bor ved Køge, en på Fyn og en i Irland4

1974, Kalundborg Folkeblad 30. juli 1974, side 7; Baronesse Schaffalitzky de Muckadell Død Gjelskov ved Hillerslev, Fyn er død i en alder af 79 år. Baronessen var født von Hornemann og var et meget stilfærdigt og afholdt menneske. Hun efterlader sin mand baron Bendt Schaffalitsky samt en datter og to sønner5

1978, Kalundborg Folkeblad 4. juli 1978, side 6; Baron Schaffalitzky de Muckadell død Den kendte forstman, kammerherre, baron Christian Schaffalitzky de Muchadell, Bjergsted Skovridergård, er død, 83 år. På det smukke godt "Brobygård" på Sydvestfyn, havde Schaffalitzky sit barndomshjem, og fik her sin første interesse for skovbrug, videreført da han efter studentereksamen rejste til USA for at studere moderne forstvæsen. Den første opgave efter hjemkomsten fra Amerika, blev plan - og kortlægning af Muckadell skovdistrikt, under Muckadell gods på Fyn. Siden 1924 havde han boet på Bjergsted Skovridergård, hvor han og hustruen. Røskva Schaffalitzky de Muchadell, skabte et smukt og harmonisk hjem for deres to sønner, Michael og Henrik. Den ældste Michael, bor nu på "Brobygård", den yngste, Henrik, opholdt sig gennem mange år i Irland. Kammerherren har tilført dansk skovbrug mange værdifulde ting og nyskabelser, hvoraf størst opmærksomhed samlede sig om kvadratskovbrug. Der kom forststuderende fra mange lande og ideen er taget op som eksempel på særdeles rationel, moderne for skovbrug. - Ingen kunne som kammerherren lede en skovekskursion, så det blev en uforglemmelig oplevelse for tilhørerne, og ingen skovejer kendte og elskede sine skove bedre og mere end ham. På alle måder var han vågen overfor udviklingen, og både de nævnte forsøg og andre nye former for tilplantning gik han interesseret dygtig og idealistisk ind for. Denne indsigt og dygtighed førte bl.a. til, at han blev formand for Dansk Skovforenings handelsudvalg og var desuden formand for foreningens bestyrelse til han i 1947 ønskede at fratræde, og da blev udnævnt til æresmedlem. Schaffalitzky de Muckadell fik gennem årene mange andre tillidshverv, bl.a. som medlem af Bregninge-Bjergsted sogneråd, at statens skovnævn, i bestyrelsen for A/S Junkers Savværk, og en af de poster, han satte mest pris på var beføjelserne som kurator for Vallø stift med mange ophold sammen med hustruen og sønnerne på Vallø Slot. Venner og beboere lærte kammerherren at kende som et stout personlighed, stilfærdige og korrekt med en medfødt myndighed forenet med en hjertelig og venlig væremåde, som bevirkede, at alle, der kendte ham, holdt af ham og respekterede ham som et værdifuldt og fint menneske. Sidens hustruens død for snart mange år siden førte Schaffalitzky de Muckadell en mere tilbagetrukket tilværelse, men vedblev at følge interesseret med i både udvikling og alt, hvad der ellers skete omkring ham6

www.maskinbladet.dk (okt. 2013 ved søgning på DVW) Stormøllen A/S, der producerer Stalosan, er ejet af Niels van Wyhe. Han kom ind i faderens firma i 1981 og overtog det i 1983. Faderen, David van Wyhe, havde købt Stormøllen i 1954, der dengang blandt andet producerede gule flækærter. Denne produktion blev indstillet for nogle år siden, og Stormøllen koncentrerer sig i dag om produktionen af vitaminer og mineraler, hvor guldægget er Stalosan.


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 28. apr. 1959, side 3; Michael Schaffalitzky de Muckadell skal forsvare doktorgrad
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 5. aug. 1957, side 3; 70 år Riskva Schaffalitzshy de da Mucadell
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1968, side 6; Baronesse Mukadell, død
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 28. feb. 1968, side 6
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 30. juli 1974, side 7; Baronesse Schaffalitzky de Muckadell Død
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 4. juli 1978, side 6; Baron Schaffalitzky de Muckadell død
Kilde 7: www.maskinbladet.dk (okt. 2013 ved søgning på DVW)

Sidst rettet 13. december 2014
©Jyderup Realskole