Holten Hansens børn ses på Jyderup Realskole
Tyge Holten Hansen Realeksamen 1947
Else Holten HansenI Mellemskoleklasse 1946/47 - Mellemskoleeksamen 19506


1952 sep.; Holten Hansen
En uhøjtidelig lærer filosoferer med lune. Lærer Hans Holten Hansen, Bjergsted skole, udgiver Kværulancer fra den sidste halve snes år

Lærer Hans Holten Hansen, Bjergsted skole, er ikke den mand, der tager sig selv og sin gerning alt for højtideligt, i ordets mindre gode forstand, som han selv siger: "jeg er klar over, at jeg aldrig bliver dannebrogsmand, men det kan også være det samme". Fordi han er så uhøjtidelig, har han gennem årene skrevet mange morsomme og lunefyldte petitting til "Folkeskolen" under mærket "Filosoffen", og nu en velvagt samling er nu kommet i bogform.
Der sker ikke store begivenheder hos filosoffen, der lever et fredeligt hjemmeliv med sin kone Amanda, børnene Nicolaj, Frederik og Severine - og naturligvis de af sognets børn, som er betroet i lærerens varetægt, fordi forældrene ikke har råd til at sende dem på realskolen, men så meget bedre får han tid til at filosofere over "Folkeskolens" disputer om lærernes titler, om kløenes afskaffelse og erhvervenes krav til skolen m.m.
"Filosoffens breve" hedder bogen, og den siges af forfatteren at omfatte "recensioner, tvangstanker og kværulancer fra den sidste halve snes år, mest angående skolevæsenet på landet og skolelærerens stilling ved samme."
Af en kværulant at være er filosoffen meget hyggelig og rar, når han f.eks. skriver: Der er en lærer, der foreslår, at vi skal have noget i knaphullet, så vi kan kende hinanden. Der er nok nogen, der vil håne idéen, mener han, men de fleste vil sikker goutere den. Hvorfor skulle man dog håne en god ide? Hvis man f.eks. er på rejse i ferien og gerne vil træffe kaldsfæller, som man kan diskuter pædagogik og løn, øretæver og minister med, så kan man straks kende dem, og hvis man helst vil undgå sine kolleger i ferietiden, er emblemet jo også udmærket, idet det i så fald tjener til skræk og advarsel. Det er Amanda, der ødelægger hele tegningen ved ubarmhjertigt at lade filosoffen vide, at han ikke behøver noget emblem, da han i forvejen i alt for høj grad ser ud som en - skolelærer
Bogen er fornøjeligt lille pust fra skolens verden set fra en lærers hjemlige standpunkt. Man forestiller sig bestandig filosoffen siddende i en god, varm hjemmejakke og hyggeligt dampende på pibe, mens det klukker i ham af fornøjelse over højtidelige menneskers højtidelige drøftelser af højtidelige emner.
Bogen kan ikke købes i boghandel, men man kan jo forsøge at tale godt med lærer Holten Hansen, hvis man er interesseret i selv at klukke med1

1954 juni; Sørgmunter gravtale af lærer Holten Hansen
Sørgmunter gravtale for den gamle landsbylærer
Lærer Holten Hansen, Bjergsted, om den sidste "universalist" ved lærernes møde
Den lille landsbyskoles saga er endt. Den gamle landsbylærer går over i historien. Udover landet skyder nybygninger frem, ikke alle lige kønne, nogle griner frækt i landskabet, det er efterfølgerne, de store skoler, ikke så hyggelig, men det er dem, der nu skal være rammen. Men inden den gamle landsbylærer helt glider ud af billedet, vil vi tage ordentlig afsked med ham, indledede lærer Holten Hansen, Bjergsted skole, et foredrag om "Læreren på skillevejen", en sørgmunter gravtale, holdt ved Jyderup lærerkreds møde i Bjergsted skole i går.
Skolelæreren - kan alt!
Skolestuen i den lille landsbyskole er som regel pauver, når man går 100 år tilbage i tiden, når man træder over tærsklen, og der er en skærende forskel mellem dem og f.eks. det nye kommunekontor. Skolelæreren - så ved alle i sognet hvem der er - har den dag i dag en vis betydning i landsbyens liv, og han har betydet uendeligt meget for foreningslivet, det politiske liv o.s.v. endnu har men en tyrkertro på, at han kan alt, han er ikke specialist, men universalist, den sidste i Danmark. Holten Hansen læste nogle uddrag af en gammel bog, fundet på en lille landsbyskoles loft, og med titlen "Anvisning for lærere i lavere skoler i den rette embeds-førelse". I vendinger, der for nutiden er lattervækkende, skildres her skolemesteren, som en mand, der bør have en god forstand, men ikke være lærd, som bør udvikle sig ved omgang med fornuftige folk, som bør vogte sig for den forarvelige selvtillid (selv om den er hans værn mod den almindelige ringagtelse), som må lade sig danne ved omgang med folk af en højere skole og læse bøger, der angår hans gerning (sådanne vil han sikkert kunne låne hos præsten!) Skolemesteren måtte ej føre skørlevned, thi da kunne en skolemester være skyld i, at verden fik en generation af skarnagtige mennesker.
Det vigtigste ikke undervisningen - !
Denne bog er fra oplysningstiden, fortsatte Holten Hansen, og siden har man fundet frem til en type, der kan alt og ved alt. Man finder det underligt i et sogn, hvis skolelæreren ikke har forstand på landbrug og havebrug, han skal kunne spille orgel, oversætte breve og gerne besvære dem, på stående fod artsbestemme alt, hvad man finder i jorden af kryb og sære ting. Han skal også kunne holde taler, muntre og alvorlige efter lejligheden og instruere dilettant. Hans kollega i byen kan efter skoletid vaske læreren af sig, landsbylæreren er lærer hele døgnet. Man venter, at han deltager i de gales udflugt, i fødselsdag og jubilæer, og selvfølgelig går der på den måde mange timer af undervisningen.
En gammel skolemester sagde, at det vigtigste for landsbylæreren var ikke undervisningen. Hvis han skulle holde til alle de andre hverv, han måtte passe, måtte man tage let på den.
Den sidste stand med en hel horisont
Blandt landsbylærerne har været mange originaler, men de er efterhånden sjældne, vor tid er fattig på originaler, lærerstande også, vi er begyndt at ligne andre mennesker, selv om det hævdes, at man endnu kan se på os, at vi er lærere. Den gamle lærertypes dage er talte, vi bliver specialister som alle andre, og trods alt må det betegnes som et fremskridt. Vi er den sidste stand med en hel rund horisont, den har måske kunnet være snæver hist og her, men nu deles den op i vinkler, og de skal nok blive spidsere og spidsere.
Mødet var begyndt med kaffebord i skolestuen efter velkomst af Holten Hansen, der er kredsens formand. Efter foredraget travede man en tur i Bjergsted bakker, og i aftes var der selskabeligt samvær med musikunderholdning2
(Jeg har spurgt Asger Raun (2013) om lærere fra Jyderup Realskole deltog i Jyderup og Omegns lærerkreds - og det gjorde skolens lærer ikke. Jyderup Realskoles lærere deltog i Frie Grundskolers Lærerforening http://www.fsl.dk/ arrangementer. Huus)

1969 februar; Skoleinspektør Holten Hansen
En officiel meddelelse om, at skoleinspektør Hans Holten Hansen, Bregninge-Bjergsted centralskole, fratræder efter ansøgning og "i nåde og med pension", blev fra lokal side kommenteret med følgende: "De må love os at skrive, at det er med vemod, vi må acceptere, at Holten Hansen tager afsked med skolen, hvor han med rette respekteres og æres for den skolegerning, han har viet sin tid og som har høstet gavn af hans viden og menneskeklogskab, en gerning, hvor han er blevet agtet og afholdt af alle. De må skrive det fra os, der repræsenterer hjemmene, for selv er han alt for beskeden til at ville rose sig af blot ét af de mange gode karakteregenskaber, vi beundre ham for"

Tiden en anden
Det med beskedenheden kom til udtryk straks, da vi anmodede om en samtale ved afskeden, hvor skoleinspektør Holten Hansen mente, at der egentlig ikke var noget særligt at sige om den kendsgerning, at han nu har nået pensionsalderen, for i den alder erkender man, at tiden er blevet en anden, således at der må nye kræfter til, og at man derfor kan tage afsked med gerningen uden vemod - men tak for mange gode år i det sogn, som han og hustruen kom til at holde af - og derfor heller ikke agter at forlade.

Værdifuld kontakt
Hans Holten Hansen og fru Poula Holten Hansen sikrede sig for et par år siden en grund, hvorpå de har bygget en gulstensejendom og har indrettet sig hyggeligt. Afstanden til skolen er så tilpas, at det er hurtigt at nå hen til skolen så længe Holten Hansen er skoleinspektør og samtidig så langt fra, at et otium kan nydes uden at komme ind under skolens atmosfære. Gamle elever har været trofast til at "falde ind" og det håber hr. og fru Holten Hansen må vedvare. De holder af egnen og dens beboere og er taknemlige for den kontakt de altid har mærket og regner for meget værdifuld.

45 års lærergerning
Det er lykkedes os at overbevise Hans Holten Hansen om, at et tilbageblik må være naturligt, ikke blot fordi 33 af de 45 års lærergerning er gået i Bjergsted sogn, men også fordi der i de 23 år er sket en så væsentlig skolemæssig udvikling fra starten i den lille landsbyskole i Bjergsted by, til den nu smukke udbyggede centralskole ved Bregninge vejen, at det i høj grad er anerkendelse værd.

Livets tilfældigheder
Kan det mon hænge sammen med lidt af den berømmelige jydske stædighed, at de mål Holten Hansen havde sat sig, blev der ikke givet op for før de var nået, og ganske vist blev der flyttet en del i hans barndom, men fødestedet var Jylland, nærmere betegnet Silkeborg. Lysten til at blive lærer, kom på et forholdsvis sent tidspunkt og måske som noget tilfældigt. Herom siger Holten Hansen: - "Livet består af tilfældigheder og noget skulle man jo være" - og det hed jo netop i gamle dage, at "kan man ikke blive andet, så kan man blive skolelærer!" Det må siges, at den tid forlængst er forbi.

Mod målet
Det første stykke af vejen mod et mål som lærer, blev afviklet på det daværende præliminærkursus i Høng. Det blev en tid der kom til at betyde meget for Holten Hansen med prægtige lærerkræfter - ikke mindst var fru Karen Delleriis en rig og stærk personlighed - og med kammeraterne blev der sluttet en venskabsforbindelse der for fleres vedkommende holder endnu.
I 1924 blev Hans Holten Hansen demitteret fra Vordingborg Seminarium, blev ansat på "Bøggildgård", - hvilket forøvrigt var en krævende start, for eleverne var drenge, sendt på "opdragelsesanstalt", som det dengang benævntes. Efter en tid på realskoler i Brande i Jylland og Ullerslev på Fyn, kom Holten Hansen som gift med lærer til Omø.
Fru Poula Holten Hansen var lærerinde i Nakskov, men opgav sin lærergerning for at blive "lærerkone". Baggrunden havde dog givet den indsigt i og forståelse af opgaverne, der blev til meget stor støtte for Holten Hansen. Livet på Omø var et kapitel for sig, vidunderlige omgivelser og meget nær kontakt med både børnene og hjemmene. Det blev til fem lykkelige år.
Fra 90 til 220
I 1946 kom Holten Hansen til Bjergsted som førstelærer ved hovedskolen i Bjergsted by. Lærerinde fru Madsen, der stadig er ansat ved forskolen underviste de to yngste klasser, Holten Hansen de to ældste. Tilsammen havde de i de fire klasser 90 elever. I dag er der ca. 250 elever i centralskolen. I beregnet forskolerne i Bregninge og Eskebjerg er der nu ansat et lærerpersonale på i alt 15 inklusiv skoleinspektøren.

Samarbejdets betydning
Centralskolen blev indviet i 1955 og med den begyndte en ny epoke i selve skolelivet, en anden rytme fordi intet kan blive som "den lille skole", siger Holten Hansen og tilføje: "Der kan pædagogisk set aldrig blive en bedre skolen end den lille skole, som man kendte den før. Der var ingen disciplinære problemer og den særlige nære kontakt med såvel børnene, som hjemmene, betød uendelig meget - man kan vis roligt sige "gensidigt"
- Samarbejdet mellem hjem og skole betyder vel stadig lige meget?
- Naturligvis, men det kan ikke føres ud i samme konsekvens med så meget større skoler og dermed så mange flere hjem. Det skal dog straks siges, at vi altid har haft og har et godt forholdt til bør, hjem og kolleger, et udmærket samarbejde, som man kun kan være glad for. Vi har altid, lige fra første færd, følt os hjemme i sognet "Det er et dejligt sted, det bedste sted vi har været og kunne komme", indskyder fru Holten Hansen.
- Mærkes der til det nye begreb "skole modernisme"?
- Det kan ikke bortforklares, at tonen er en anden. Personligt har jeg absolut ingen problemer i relation til den ændrede omgangsform, men jeg misunder ikke de unge lærere, som skal forstå på én gang at vise autoritet og at leve op til den tone, der er en følge af andre moralbegreber end vi, mere "gammeldags" indstillede, har kendt til. Men hvad er årsagen til den ændrede tone, hvad er der i vejen?
- Respekterer børn ikke autoritet?
- det vil de vel altid gøre og det er vist trods alt hvad de børn der vil noget ønsker at mærke. Det dur f.eks. ikke at "fedte" for elever, de kan simpelthen ikke lide det. De respekter ikke, at det hele går op i pjank. her kan jeg fra en anden skole nævne et eksempel jeg har hørt: en unge lærer ville være morsom og pjankede for at tække børnene, indtil en lille dreng spurgte: "Skal vi ikke snart til at regne?" Det er sagen i en nøddeskal, for der heldigvis en hovedpart af elever der gerne vil dygtiggøre sig og helst vil betragte os som det vi er - deres lærere.
Filosoffen
- De fik også tid til skribentvirksomhed?
- Nå, ja, "Filosoffen's breve" kan jeg jo ikke frasige mig at stå for. Jeg har skrevet artikler til "Folkeskolen" under pseudonymet "Filosoffen", og har bl.a. også sammen med seminarierektor Paaskesen redigeret børnebladet FRI, udgivet af "Det danske Forlag"
En indbundet årgang beviser, hvor mange gode medarbejdere bladet havde, med adskillige kapaciteter imellem, men "det var for godt", siger Holten Hansen og tilføjer "Det var for meget indhold i det, paradoksalt nok, og ingen børneblade vil kunne hamle op med Anders And.

Selvsyn i Canada
Holten Hansen stilistiske kunne er kommet til udtryk på flere områder, sidst ved at omredigere et værk om Canada, skrevet af fru Holten Hansens bror, Karl Dresen, der i 50 år har boet i Canada. Bogens indhold, beskrivelserne fra prærierne, de store skove, landet og dets faciliteter, har betaget Holten Hansen så meget at han nu vil opleve Canada, sammen med sin hustru. Afskeden er bevilget fra juli og i juli rejser ægteparret til USA på en to måneders ferie.
- Og så hjem til otium'et
- Der bliver såmænd nok at udfylde dagene med når vi kommer hjem. Børn, børnebørn og svigerbørn venter os da heldigvis også, og i øvrigt er der en masse man ikke får nået i hverdagen, som nu forhåbentlig kan indhentes.
- Vil De tegne og male igen, snitte i træ osv.?
- Det har ikke været så meget jeg har kunnet afse tid til på de områder. De nævner og jeg har ingen faste planer for, hvordan vi nu vil indrette os som "pensionister", men i hvert fald: jeg glæder mig til at "gå af" og der er, som jeg indledte med at sige "uden vemod", men med tak for årene og for al den venlighed vi har mødt og stadig fornemmer3

1958 august; Filosoffens søn debuterer som ny dansk humorist
"Lige på og blødt" af Finn Dresen, der er søn af skoleleder Holten Hansen, Bjergsted, udkommer i oktober.
En ny dansk humorist debuterer i oktober på bogmarkedet. Han hedder Finn Dresen og er søn af skoleleder Holten Hansen, Bjergsted, der selv er forfatter af en samling causerier udgivet under titlen "Filofosoffens breve". Finn Dresens bog hedder "Lige på og blødt" og udsendes af Hans Reitzels forlag.
I forlaget forreklame for bogen fortælles det, at Finn Dresen er cand. mag i engelsk og tysk, og at han har blaffet sig gennem Europa. Det mellemste Østen og nordafrika. Venstrebladets læsere vil måske erindre, at Finn Dresen, dengang Holten Hansen, efter den tur fortalte om sine oplevelser i et interview her i bladet. Siden har den unge forfatter været programassistent ved BBC's danske afdeling, og da denne blev nedlagt, rejste han til de Kanariske øer for at feriere og skrive sjovt om det fædrene land.
"Lige på og blødt" begynder i minefeltet og skildrer en lystig og noget letfærdig klike, hedder det i forlagets udsendelse. Kliken består af et par studenter, en kunstmaler, et par piger og en amerikansk neger. På grund af pengemangel påtager hovedpersonen sig et lærervikariat i landsbyen Svangstrup, men der keder han sig, og derfor sender han bud efter hele kliken. Resultatet bliver, at de unge mennesker sætter den lille landsby på den anden ende, og det hele ender i barokt kaos.
Efter opholdet på de Kanariske øer er Finn Dresen rejst til USA på et legat for at studere amerikansk radio!4

1960 jan.; Finn Holten Hansen blev filmkonsulent i TV
Mag. art. Finn Holten-Hansen, søn af skoleleder Holten-Hansen, Bjergsted, er af radiorådet tilbudt stillingen som filmkonsulent i fjernsynets teaterafdeling.
Finn Holten-Hansen skal assistere filmkonsulent Asmund Rostrup, og er i øvrigt godt inde i arbejdet, da han i USA har studeret såvel film som fjernsynsteknik. Tidligere har Finn Holten-Hansen virket et år ved BBC i England5


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 4. sep. 1952, side 4; Holten Hansen
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1954, side 4; Sørgmunter gravtale af lærer Holten Hansen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 8. februar 1969 Skoleinspektør Holten Hansen
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 6. august 1958, side 4; Filosoffens søn debuterer som ny dansk humorist
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 7. jan. 1960, side 3; Finn Holten Hansen blev filmkonsulent i TV
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1947-51

Note:
Bjergsted kirkebog 1949-84 opslag 50 nr. 2
Else, konfirmeret 27. marts 1949
Forældre Lærer Hans Bjørn Holten Hansen og hustru Paula Jensine f. Dresen

Sidst rettet 12. januar 2016
©Jyderup Realskole