1975 om Sølyst
Sølyst Jyderup

Sådan så Sølyst hovedbygning ud i 1856, opført af første ejer, kammerråd Jespersen
I serien "Jyderup i 100 år" er det ikke bemærket, at en bygning i stationsbyen har sin historie gående endnu længere tilbage. Det er "Sølyst", det smukke tidligere jagtslot, nu skolehjemmet Sølyst, der vitterligt er blevet opført i 1856 og altså har en 119 årig historie
Den historie er blevet samlet af lokalhistorikeren Vilhelm Rørbech der - efter aftale - har sammenflettet sine optegnelser med optegnelser fra lokalredaktionen i Jyderup. Sammenfattet lyder Sølyst's interessante historie - og betragtninger over disse - således:
Almindeligvis fortælles det i Jyderup, at greve Lerche til Lerchenborg lod Sølyst bygge for at have et jagtslot i udkanten af sine enemærker. Dette resultat kom også den gamle lokalhistoriker, postpakmester Niels Jensen, til - men, et eksisterende gammelt dokument har den rigtige historie.

Fhv. bankbestyrer Holger Hooge, villa Søblink, Jyderup, er ejeren af dette dokument, hvoraf det fremgår, at Holger Hooges far, købmand og brygger Carl Hooge, fejrede sit 25 års jubilæum i købmandsgården i "Gammel Jyderup", da skrev hans meget lokalhistorisk interesserede kommis, J. Jensen, en lille pjece, som han gav titlen. "Ejere og Brugere af Jyderup Bys gamle Købmandsgaard", i pjecen skrives bl.a. "Det var kammerråd Jens-Henrik Jespersen, der byggede jagtslottet Sølyst 1856 - og her opførte han stort hus"
At årstallet er korret, kan bevises den dag i dag, idet årstallet stadig står på hovedbyningens frontspice mod vest.
Pejsen blev uddelt til Carl Hooges gæster og er endnu i en del Jyderup-borgeres besiddelse.
- Illustreret Tidende fra 1867 indeholder bl.a. en illustreret artikel om jagtslottet Sølyst, Jyderup, og muligvis er det fra denne artikel den lokalehistoriske kommis har sin viden, da det deraf klart fremgår, at det var kammerråd J. H. Jespersen, der lod Sølyst opføre, altså netop Greve Lerches forgænger.
Andre interessante historiske kendsgerninger erfares i artiklen, f.eks. at det var kammerrådens bror, kammerassessor Jespersen, der i 1857 købte den gamle købmandsgård i Gammel Jyderup. Sælgeren var købmand Weitmann.
I Hjembæks sognearkiv står skrevet, sort på hvidt, at kammerråd Jespersen boede på Sølyst og at han i 1859 blev valgt til formand for "Forstanderskabet" i Hjembæk sogn. I 1841 da de første forstanderskaber blev oprettet, var det herredsfogeden, præsten og sognets største jordbesiddere "fødte medlemmer", dernæst valgte "folket" et vist antal - som det hed - uberygtede mænd, men allerede i 1855 blev loven ændret således, at alle medlemmer blev folkevalgte og de tre første gled da ud! - I Hjembæk arkivet står endvidere, at kammerråd Jespersen betalte skat for to karle og to tjenestepiger.

Landevejen - Slagelse-Nykøbing vejen - gik i hine dage ind mellem Skarridsøen og det område, hvor Sølyst kom til at ligge. Kammerråden købte, iflg. optegnelserne, tre parceller af Stokkebjergskoven, at overførster Wimfen. Købet fandt sted i 1855 og året efter blev Sølyst bygget på kammerrådens egen jord.
- Det var dog først fra 1865, at Sølyst blev benyttet til jagtslot, nemlig fra greve Lerche købte godset "Aggersvold", samt Stokkebjergskovene og Sølyst. Efter greve Lerches død blev Sølyst enkesæde for grevinde Lerche, da grevinden og komtesserne Agnes og Lilli i 1888 bosatte sig på jagtslottet.

Sølyst's egentlige historie tilskrives dog slægten Jespersen og kammerråden var en så stor foregangsmand, at hans minde blev hædret i pressen ved 100 års dagen for hans fødsel. - Bladene skrev i 1912 bl.a.: Den 20. november 1912 er det 100 år siden den danske foregangsmand, kammerråd Jens-Henrik Jespersen blev født og hans virke fortjener at kendes i vide kredse. J.H. Jespersen, hvis far var Skanderborgs første postmester, senere ejer af Wallinggård ved Skanderborg, blev født på Wallinggård, blev jurist og amtsfuldmægtig i Nykøbing F., gik derefter over i det private erhverv, købt Ondløse Mølle på Sjælland og byggede her både hollandsk mølle og dampmølle. Efter at have solgt møllerne, købte han parcellerne i Stokkebjergskoven. Her lå den gamle gård, "Sofiesminde", og det påstås, at det allerede dengang var kendt, at foretage flytning af bygninger ved hjælp af ruller, således at den gamle gårds stuehus skulle være flyttet på ruller til byggepladsen og anvendt til sidebygning, medens hovedbygningen blev opført.

Hovedbygningen på Sølyst blev "for lille" til den store selskabelighed, der blev ført hos kammerherren og hans frue og i 1862 blev sidefløjen tilbygget. Kammerrådinden, fru Jespersen, var meget musikalsk, og der blev jævnligt indbudt til musikaftener på Sølyst. Dejlig klassisk musik blev spillet, og desuden lød der også mere lystige toner når der på Sølyst blev holdt festlige juleballer.
Kammerråden var medlem af rigsdagen og rigsrådet, fremsatte forslag om, at anlægge havn ved Esbjerg, anlagde Houborg Plantage, 15 km syd for Grindsted og var en foregangsmand for hedes opdyrkning og tilplantning.
En af hans sønner var den talentfulde og kendte maler og musiker, Henrik Jespersen, født i Ondløse 1852, blev elev fra Kunstakademiet og et af hans mest kendte malerier, "Solglød i skoven" - har sikkert sit motiv fra barndoms skov. Kammerråden ejede godserne "Emdrupholm" ved Esbjerg, "Brammingegård" og "Haragergård", men flyttede i 1875 til København, hvor han døde efter et langt og rigt liv, hvoraf det vigtig afsnit blev levet på Sølyst. V.R & V.R (Valborg Runde og Villiam Rørbech)1
1953, maj; Første elev fra "Sølyst" ud i det praktiske liv
Pigehjemmet får i dag den 40. elev
Skønt "Sølyst" kun har været hjem for evnesvage piger et lille års tid, har den føste elev allerede forladt skolen for at prøve kræfter i det praktiske liv. Efter en god praktisk og nogen boglig oplæring fandt man på hjemmet, at hun stod rustet til at bestride dagligdagens krav som godt som nogen af sine jævnaldrende kammerater, og forstander Sylvest skaffede hende en plads som ung pige i huset.
- er det ikke tidligt, at De slipper den første elev? har Jyderup Dagblad spurgt forstanderen.
- Der gives naturligvis ikke nogle bestemte regler for, hvor længe pigerne skal være på hjemmet, men vi regner med, at et års tid så nogenlunde skulle passe. Der skal jo tid til at lære pigerne at kende og til at finde årsagerne til, de de må have den særlige undervisning, vi han give dem her.
- Er der snart fuldt hus på hjemmet?
- I dag har vi den 40. elev, men med den rigtige aldersfordeling har vi plads til 55 piger.
- Hvordan klarer De det med lærerkræfter?
- Vi mangler stadig en lærerinde til skolepigerne, vi har klaret det endnu, men efter sommerferien kan det live vanskeligt nok, da ni af børnehavebørnene rykker op i den skolepligtige alder. Dermed bliver gruppen af skolepiger på 26 eller lige netop så stor, som vi kan have den5

(1956, Kalundborg Folkeblad 29. nov., side 3; Børnehjemmet Sølyst)
(1962, Kalundborg Folkeblad 15. jan., side 3; Børnehjemmet Sølyst vil fremover både have piger og drenge)
Sølyst1969, Sølyst "17 år i trygt hjem"
1969; Fødselsdagsfest på børnehjemmet "Sølyst" i Jyderup
Der var feststemning dagen lang på børnehjemmet "Sølyst", Jyderup, hvor 17-årsdagen for hjemmets stiftelse blev markeret. Den gode tradition, at det først og fremmest er børnene, der nyder godt af og er aktive i festforberedelser og festglæden, blev også denne gang fuldt op. Forstanderparret fru og hr. Sylvest, stod bag indbydelser til gæster i byen, men det var børnene selv, der kunstfærdigt havde udfærdiget den skriftlige indbydelse og det var også dem, der var aktørerne i det årlige amatørteater.
Lærerinde frk. Annelise Mehr er helt fantastisk utrættelig når det gælder om at aktivere børnene, indøve roller med dem, stå for instruktion og tilrettelæggelse o.s.v. Lærerne J.P. Nielsen og O. Madsen havde medvirket med kulisser og sceneudstyr. Der var iøvrigt gjort meget ud af udstyret i en "Troldeborg" og af de fantasifulde troldedragter, konge- og prinsessedragt m.v.
Ved premieren var der fuldt hus og lige stor spænding på begge sider af rampen. Forstander Sylvest bød velkommen og annoncerede komedien, der hed "kolbøtte-kuren" eller "Op med humøret"
Sølyst
Handlingen drejede sig om en konge der ville ha', at alle mennesker i landet skulle være glade og le, men ikke forstod, at det var ham selv, der skulle vise eksempelet og gøre sine undersåtter glade.
En halløjglad klovn fra et omrejsende cirkus fik lært kongen kunsten og fik ham med på en tur riget rundt, hvor kongen var forklædt klovn. Da de fik selveste den ondeste trold til at le og være glad, og dermed ophævede trolddommen, endte alle som lykkelige og glade mennesker, og kongen fik sin søde prinsesse Guldhår.
Ved smukt pyntede kaffeborde, hvortil de ældste piger havde medvirket med bagværk, var der den særlige hyggestemning, der altid karakteriserer sammenkomsterne på "Sølyst", derved, at det er lutter glade og lykkelige børn. Forstander Sylvest rettede en tak til frk. Mehr og hendes hjælpere samt til børnene, der var gået ind for at give gæsterne og deres kammerater en festlig aften.
På gæsternes vegne takkede overlærer, fru Agnes Thastum Sørensen, der bl.a. udtalte, at der nu var gået 17 år i et trygt og kærligt hjem, hvor der blev gjort alt for, at børnene skal befinde sig vel og blive hjulpet så godt, at ingen børn i eget hjem kan have det bedre.
Festen sluttede med et par timers dans, hvor både små og store morede sig overdådigt dejligt.3

1977. juni; Skolehjemmet Sølyst overtaget af amtet
Overtagelsen får kun administrative følger
Vestsjællands amtsråd vedtog på sit møde mandag, at skolehjemmet "Sølyst" på Sølystvej i Jyderup overtages af amtet
Skolehjemmet har hidtil været en selvejende institution, og overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft fra 1. april 1976
Overtagelsen får formentlig ingen afgørende betydning for det daglige pædagogiske arbejde, siger skolehjemmets forstander Børge Eibye
På skolehjemmet bor 27 børn i alderen 9-16 år, og i den daglige undervisning deltager desuden syv børn, der bor hjemme.
Om der i forbindelse med overtagelsen skal ske administrative ændringer, tør forstander Børge Eibye ikke sige bestemt.
Skolehjemmet har som en selvejende institution været styret af et tilsynsråd og med økonomisk støtte fra staten og amtet.
- At amtet nu overtager administrationen kan kun betyde, at skolehjemmet skal bestå også fremover, siger Børge Eibye,
Eibye leder på skolehjemmet et personale på 23, hvoraf de 15 er pædagoger, og forstanderen mener ikke, at der i forbindelse med amtets overtagelse skal ske ændringer i antallet af normerede stillinger.
Den ændrede status for skolehjemmet sker som følge af en bestemmelse i den ny bistandslov. Lovens paragraf 143 giver socialministeren beføjelse til at overføre ejendomsretten til bygninger og institutioner til amtskommunerne.
Selv om der optræder en handelsværdi af institutionen og der er for "Sølysts" vedkommende 2,7 mill. kr. sker overtagelsen vederlagsfrit.
Bygningerne på skolehjemmet "Sølyst" er velholdte, skønt de er gamle. Ejendommen blev opført i 1889 som jagtslot for grev Lerche på Lerchenborg ved Kalundborg, før den blev omdannet til børnehjem. Senest blev den ombygget i 1962 og består nu af et etageareal på 2012 kvm på den 60.414 kvm. store grund.
Den tilstødende Drivsaatskov hører med under "Sølyst", og skoven har sammen med bådudlejningen i Skarridsø, været udlejet til Jyderup Handels- og Håndværkerforening2

1988, august; Sølyst en politisk sag
Om det tidligere skolehjem Sølyst i Jyderup skal være kultur- og naturcenter, er en politisk afgørelse.
Det mener amtets socialudvalg, der på baggrund af rapporten og de indsigelser og kommentarer, der er kommet til denne, af økonomiudvalget var blevet anmodet om at udtale sig i sagen. Sølyst må vurderes politisk i forbindelse med en samlet vurdering af amtets opgaver og økonomiske muligheder, har socialudvalget svaret4


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. augst 1975, side 11; Om Sølyst
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 29. juni 1977 side 6; Skolehjemmet Sølyst
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 7. maj 1969, side 6; Sølyst 17 år
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 11. august 1988; Sølyst en politisk sag
Kilde 5: Holbæk Amts venstreblad 5. maj 1953
Noter:
Holbæk Amts Venstreblad 1. april 1949 side 3;
"Sølyst" børnene flyttes til Aabenraa
Kort efter påske vil det tidligere tyske konsulat i Aabenraa der er istandsat og ombygget, blive taget i brug som børnehjem. Der vil blive plads til de ca. 25 børn, som for tiden er anbragt på Statens Børnehjem "Sølyst". Hvad Sølyst skal bruges til efter flytningen ved man endnu ikke.

Anders Hjorth-Jørgensen har også skrevet en fin artikel om Sølyst

Sidst opdateret 3. november 2015
©Jyderup Realskole