Jyderup 100 år
"Fortalt" til Kalundborg Folkeblad juli 1975 i artikelserien Jyderup 100 år
Glimt af stationsbyens historie
Den 29. juni 1875 blev banen København-Kalundborg officielt indviet og dermed også Jyderup station. Kong Christian IX og dronningen steg ud for at lade sig hylde og på folkemængdens vegne talte skolemester Jepsen, der ifølge gamle optegnelser - understregede, at fra nu af ville Jyderup blive et trafikalt knudepunkt, takket være central beliggenhed. "Her vil virksomheder skyde op og mennesker trives og måske vil Deres majestæter til den tid igen beære byen med et besøg", sagde skolemesteren optimistisk.
Profetierne kom til at gå i opfyldelse, omend det var en anden konge og dronning der mange år senere besøgte Jyderup, nemlig kong Frederik og dronning Ingrid, da Økonomisk Selskab fejrede 150 års jubilæum.

Spor over gaden
Tre uger før banens officielle åbning, nærmer betegnet den 1. juni 1975 havde købmand Chr. F. Jensen åbnet forretning på Stationsvej (nu Skarridsøgade). I flere tempi blev forretningen udvidet, den ene fløj efter den anden blev bygget til, bagved blev opført magasiner og til venstre for købmandsgården opførtes "Fajancehuset", en afdeling for porcelæn og isenkram. Chr. F. Jensen blev desuden kgl. vejer og måler og foran i billedet ses vejerboden på jernbaneterrænet. Fra jernbanen blev anlagt jernbanespor tværs over gade ind til købmandsgården og på selve købmandsgårdens område var der vigespor og drejeskive for lokomotivet. Disse jernbanespor midt i gadebilledet var intakte og aktuelle lige til op mod 1938, hvor der skete den store bandkatastrofe, som blandt andet medførte, at Søbæksgården, der nedbrændte blev genopført på det nuværende sted, ved Vandværksvej.

Hotel brande
Hotel Skarridsø havde åbnet allerede 31. december 1874 og var udlejet til kroejer Hansen fra Faurbo, derefter til hestehandler Chr. Hansen, Holbæk. Den 1. februar 1890 købte Martin Specht Hotel Skarridsø for 62.000 kr. To gange var hotellet udsat for brand, sidste gang i 1916, efter at det siden 1905 havde været drevet af Asmus Schmidt, som flere gange udvidede hotellet og satsede på, at gøre det til et kendt turisthotel. En stor udvidelse blev foretaget i 1905, og netop fra det år eksisterer en regning, der nok kan få nutidens mennesker til at sukke af misundelse, som for eks. 12 stk. smørrebrød for 1,20 kr og 2 cocnac for 30 øre.
Regningen
Datoerne for tilvæksten indtil 1905 er - for virksomhedernes vedkommende, 1875: Chr. F. Jensen og banen åbner officielt, 1878 H.P. Folkmann åbner kommissionsforretning, 1881 skræddermester Heinrichson, manufakturhandler Emil Scharling, garver Lang og købmand L.J. Petersen åbner, 1882: Chr. F. Jensen køber Søbæksgården, 1883: "Ny Carlsbergs aftapningsanstalt, ved Jens Lund, 1885: rejsestald ved staldmester H.C. Jensen (herefter Staldforpagter Hansen), snedker forretning ved Jens Folkmann, 1888: Jyderup Savværk starter, 1889: barber Petersen, urmager- og guldsmed Helge A. Hejlesen, og blikkenslager Holm åbner, 1890: Ægeksportforretning og præserveringsanstalt ved Jens Lund, sagfører Olsen, etablere sig, 1891: Jyderup Rekonvalescenthjem åbner, 1892: Telefoncentralen, O. Pedersens skotøjsfabrik og Carl Petersens boghandel åbner, 1893: første gadelygter ved Jyderup station, 1894: Jyderup får vejinspektør og læge, Realskolen starter med bestyrer Lambek 1894-97, 1896: Badeanstalten "Teilmann", S. Sørensens maskinfabrik, blikkenslagermester Sørensen 1897: hotellet udvider, A. Schmidt tiltræder, 1898: Ølhandler P. Jensen, tømrermester H.N. Hansen, barber Quaade, Jyderup Realskole indviera) 2 skolelokaler 1889: malermester L.P. Hansen etableret. 1901: murermester Madsen etableret, 1902: tømrermester August Nielsen, skræddermester Petersen, smedemester Jens Larsen, murermester Olsen, bagermester Grothe åbner, 1903: gartner Kreutzer, sadelmagermester Hansen, kommissær Damgård, fabrikken "Rekord", Jyderup Gasværk, fotograf Buchhave åbner, 1904: William R. Jensens cementvarefabrik og karretmager Larsen åbner, 1905: Jyderup Teglværk og slagtermester Jensen åbner, Hotel Skarridsø udvides.
Såvidt til og med 1905 og lige først i det nye år, åbnede Jyderup Fællesmejeri, men der er i oversigten flere interessante ting, for eks. at Jyderup har haft en badeanstalt, et teglværk og et gasværk. Næste gang bl.a. lidt om et livligt foreningsliv, for eks. med en skøjteløberforening. (V.R)1
Regning Skarridsø Hotel

1975 Jyderup i 100 år II
Musiktribunen sank gennem Skarridsøs is
- Flere ældre Jyderup borgere har ønsket at supplere beretningen om "Jyderup i 100 år", genopfrisket i anledningen af Jyderup Stationsbys 100 års jubilæum. Blandt andet fremgår det af disse meddelelser, at der har været et livligt foreningsliv. Foreningerne begyndte især at opstå omkring århundredeskiftet og flere og flere foreninger kom til.
Jyderup har f.eks. haft flere grene af idrætsforeningen, end det nu er tilfældet. Heraf kan nævnes en skøjteløberforening og senere en skiløberforening, sidstnævnte med skihopbakke både ved Rangle Mølle og i Bjergsted Bakker. Hvad angår skøjteløberforeningen, var det en af de mest populære. På Skarridsøen blev arrangeret skøjtedans. Overalt var ophængt lygter på standere, således at det tog sig stemningsfuldt og romantisk ud med dansen i lygternes skær. Flere ældre Jyderup borgere har oplevet den dramatiske begivenhed, da orkestermedlemmerne på den midt i søen opstillede musiktribune, måtte springe for livet med deres instrumenter, da isen pludselig begyndte at knage og give efter. Alle, både orkestret og de mange dansende par, nåede velbeholdne i land, men musiktribunen sank til bunds i Skarridsøen! Det var, som bekendt, tidligere mere strenge isvintre og skøjteløbsæsonen strakte sig ofte over 2 á 3 måneder.

Langt navn
En forening blev omtalt som "foreningen med det lange navn". Det var Jyderup Håndværker-, Industri-, Handels- og Borgerforening! Benævnelsen blev tid efter anden afkortet, først til Håndværker- og Industriforening, derefter igen suppleret til Håndværker-, Handels og Industriforeningen, for tilsidst at ende med det nuværende ændrede Jyderup Handels- og Håndværkerforening. Ombytningen af håndværker og handels, har der været protesteret en del imod for håndværkeres side. Jyderup havde endvidere bl.a. en teaterforening, en musikforening og en foredragsforening. Teateraftener på Hotel Skarridsø begyndte allerede i hotelejer Martin Spechts tid, men tog navnligt opsving da Asmus Schmidt udvidede hotellet med bl.a. en fast scene. Det skete i 1905. Når der dengang blev annonceret med baller, så hed det: "Dans fra kl. 5½-2. God musik på bonet gulv"! lige til kl. 4 og endda enkelte gange til kl. 5. "Det var tider"!, siger de ældre borgere

"Den ungdom"
Da Jyderup i 1901 oprettede Teknisk Skole, blev samtidig stiftet, en Teknisk Skoleforening. Undervisningen begyndte den 1. oktober 1901 i Jyderup Kommuneskoles lokaler, der af sognerådet var stillet til gratis afbenyttelse. Der indmeldtes 29 elever og som lærer medvirkede skovrider Møller, Tornved, murermester Madsen, Jyderup, lærer Birkelandb), Realskolen og andenlærer Sørensen, Kommuneskolen. Skolens årlige udgifter varierede fra 700 kr. til 1000 kr., men man fandt dog disse udgifter så "horrible store" (!) at der måttes søges tilskud fra Holbæk Amts Økonomiske Selskabs Sparekasse (nu Amtssparekassen) og fra amtet. Endvidere betalte eleverne et dengang et beløb og resten af udgifterne betaltes af det dengang kombinerede Jyderup-Holmstrup sogneråd, der dog søgte og fik refusion af staten.
Fem år senere var der 39 elever og ledere var lærer Espersen, Realskolen, Nielsen, Kommuneskolen, murermester Madsen og maskinist - den senere elektricitetsværsbestyrer - Ejner Folkmann.
Den 20. maj 1906 blev holdt store festligheder til fordel for opførelsen af en Teknisk Skole bygning og der udkom nævnte dag en festavis, benævnt "Skarridsby". Det fremgår af avisens leder, at ungdommen også i hine dage kunne opføre sig anderledes, end de voksne syntes om, ihvertfald skrives der en "finte" med adressen til Teknisk Skoles elever. Ordlyden er følgende: - "At der ikke fra alle elevers side vises skolen den interesse den fortjener - er jo ikke mere end man kunne vente... Derimod findes der næppe nu mange forældre og principaler, der ikke har forståelse af, at en forsat undervisning - udover konfirmationsalderen - og især en undervisning der tager sigte på faglig uddannelse, har stor betydning for de unges fremtid og derigennem for vort lille samfund" (V.R)2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 18 juli 1975, Jyderup i 100 år I
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 26 juli 1975, Jyderup i 100 år II
Kilde for billeder Birkeland og Espersen, DDS= Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34.
Note:
a) Jyderup Realskole startede i 1894, og i 1898 indviedes 2 skoleklasser (den nederste del af bygningen med årstallet 1898, den øverste del er bygget ½ år før hr. Mønsted Friis døde dvs. ca. august 1941)
b) I artiklen stod Birkelund, rettet til Birkeland
Mads Christian Birkeland
Birkeland, Mads Christian, Kommunelærer (§ 35): F. 26. Juli 1876 i Vorgod Sogn; Søn af Gårdejer Mads Chr. Sørensen og Hustru Mette Cathrine, f. Lustrup (død): gift 1906 m. Dagny, f. Rasmussen, f. 18 Juli 1883 i Ellede, Raklev Sogn. N. Nissum Sem. 1896; Forsk. Feriekursus: 1899-1902 Lærer privat Realskole i Jyderup; 1902 Timelærer Kalundborg komm. Skolevæsen; 1904 fast ansat smstd.: 1932 efter § 35; Mellem- og Realskolen; Forstander for Kalundborg Handelsskole siden 1912; Censor ved Handelsmedhjælpereksamen og Realeksamen.: Medl. Af Bestyrelsen for Kalundborg Bibliotek; medl. Af Nævning-Årslisteudvalget for Holbæk Amt. DSS, Bind 2, side 933
Andreas Espersen
Espersen, Andreas, Overlærer; f 11 December 1881 i Grindeslev; Søn gårdejer Anders E. og hustru Ane Marie, f. Nielsen, f. 14. August 1899 i Holbæk. Silkeborg Sem. 1904; 1904 Lærer Jyderup Realskole; 1907 Silkeborg komm. Mellemskole; 1909 Kommunelærer Holbæk; 1923 Overlærer v. Grundskolen smstd.; 1930 Overlærer v. Søndre og Vestre Skole smstds.: Medlem af Holbæk Værgeråd siden 1918, Formand siden 1927 DSS, Bind 2, side 88, 1906 ses A. Espersen at være lærer på Jyderup Tekniske skole (Stationsbyen Jyderup side 1653
Sidst opdateret 1. marts 2015
©Jyderup Realskole