Købmandsforeningen for Jyderup og Omegn
Købmandsforeningen for Jyderup og Omegn har 60 års jubilæum (1963)
Kort efter foreningens start i 1903 opstod indre organisatorisk krise, som nær havde resulteret i foreningens opløsning.
Købmandsforeningen for Jyderup og Omegn har den 2. august 1963 eksisteret i 60 år. Denne mærkedag for egnens købmænd fejres den 4. august dels ved en reception hos den nuværende formand, købmand Hans Nielsen, Tornved, dels med en stor aftenfest på Bromølle Kro, hvortil inviteres medlemmerne med damer samt en række specielt indbudte gæster for hovedorganisation m.v.
Medlemstallet ned på 14 en overgang.
Det var redaktør Sigvald Andersen, København, som sammen med købmand H.P. Folkmann, Jyderup, tog initiativet til stiftelsen af en forening for egnens købmænd. Det første, stiftende møde fandt sted på hotel Skarridsø den 2. august 1903, og der tilmeldte sig straks 55 købmænd - en fin og lovende start.
Desværre opstod der senere en mindre krise af indre organisatorisk karakter. Medlemstallet dalede faretruende, og foreningen gik faktisk sin opløsning i møde. I 1911 var man således helt nede på 14 medlemmer..
Indenfor hovedorganisationen blev man betænkelig ved denne udvikling, og daværende formand for centralorganisation øst, købmand J.G. Schjær tog da - i 1912 - til Jyderup, hvor man havde et meget bevæget møde.
Tingene blev imidlertid sat på plads, og den gamle forening blomstrede på ny op. Medlemstallet steg hurtigt, og der kom igen rigtig gang i foreningens arbejde.
Den første verdenskrig betød, ligesom senere den anden verdenskrig, at der blev mange ting at tage vare på for bestyrelsen. Flere og flere købmænd meldte sig ind i foreningen, ikke alene fra selve Jyderup og nærmeste opland, men fra store dele af Nordvestsjælland.
I dag står man med det hidtil største antal medlemmer, ca. 75 aktive, en samlet købmandsstand fra et meget stort område, dækkende såvel de rene landdistrikter som mindre og større landsbyer og stationsbyer i en del af det nordvestlige Sjælland. Forenings virkefelt strækker sig således i øst til Knabstrup, i vest til Viskinge, i nord til Eskebjerg og i syd til Buerup.
Det har altid været kendetegnende for foreningen - lige bortset fra nogle begyndervanskeligheder - at sammenholdt har været i højsædet. Man har i alle forhold altid følt sig mere som kollegaer end som egentlige konkurrenter, og det er naturligvis kommet helheden - den samlede købmandsstand - til gode.

Foreningens formænd gennem årene.
Foreningens første formand blev købmand H.P. Folkmann, Jyderup. Han udførte i en længere årrække et stort og uegennyttigt arbejde på denne post, men måtte siden trække sig tilbage, da hans egen omfattende forretning efterhånden lagde mere og mere beslag på hans tid og kræfter. Som hans efterfølger udpegedes købmand J. Chr. Hansen, Skamstrup, der senere igen afløstes af købmand Olaf Frandsen, Hjembæk.
I 1921 kom H.C. Hansen, Føllenslev, til roret. Han blev på formandsposten i ikke færre end 19 år. Først i 1940 trak han sig tilbage. Også i Hansens tid voksede foreningen, og mange nye opgaver blev taget op og løst. H.C. Hansen var nemlig ikke alene købmand i ordets bedste betydning. Han var også organisationsmand, hvilket i høj grad kom lokalforeningen til gode. Hansen var i en længere årrække næstformand i C.O. øst og medlem af De danske samvirkende Købmandsforeningers hovedbestyrelse. Ved sin død var han foruden at være æresmedlem i foreningen også som den første landkøbmand blevet tildelt D.S.K's hæderstegn i guld. I øvrigt var også H.P. Folkmann blevet udnævnt til æresmedlem. Han døde i 1946, knapt 90 år gammel, men han nåede dog at se sin søn, isenkræmmer H. Gylling Folkmann, Jyderup, på formandsposten, idet han som næstformand afløste H.C. Hansen. Efter seks års forløb trak Gylling Folkmann sig tilbage som formand, blev udnævnt til æresmedlem og fik ved foreningens 50 års jubilæum overrakt en sølvgave af C.O. øst. Gylling Folkmann var i øvrigt i en lang årrække revisor i C.O. øst for Storebælt.
Efter hans afgang fungerede købmand Trier Petersen, Løjtved, som formand, indtil Gylling Folkmanns svigersøn, købmand Harry A. Gundersen, Jyderup, i 1948 overtog posten. Købmand Gundersen var også foreningsmand, og det ikke alene for købmændene, men videre ud, idet han i mange år varetog en lang række forskellige tillidshverv. Ved hans tiltræden fik foreningen så at sige nyt bold, fik tilført friske kræfter og gik på ny en opblomstringstid i møde.
I slutningen af halvtredserne afhændede Harry Gundersen imidlertid sin forretning og overgik til anden erhverv, men medlemmer, der nødigt ville af med Gundersen, fik ham overtalt til at fortsætte til 1961. På det tidspunkt havde foreningen fået nye love, hvoraf det fremgik, at ingen kunne beklæde tillidsposter i foreningen uden at være aktiv købmand.
Som efterfølger for Harry Gundersen valgtes et mangeårigt bestyrelsesmedlem, købmand Hans Nielsen, Tornved, som stadig beklæder posten. Købmand Nielsen har forstået - sammen med sin bestyrelse - at følge den linje og taget det arbejde op, som for længst var stukket ud for den jubilerende forening.
I de senere år har man udbygget samarbejdet med naboforeningerne, hvilket ikke mindst har betydning, når man skal slå lidt større brød op, end man selv mener sig i stand til at bage.
Det kan i den forbindelse nævnes, hvorledes købmændene i Jyderup samlede en stor kreds af medlemmer fra såvel eget område som fra foreningerne i Løve herred, Kalundborg, Midtsjælland, Holbæk og den resterende del af Nordvestsjælland til et stort protestmøde mod omsens placering. Jyderup foreningen blev således den første forening for C.O. øst som indsendte en protestresolution til handelsministeren.
Men mange andre fælles møder og kurser har man holdt gennem de seners år. Taget store problemer op, som man ikke selv mente at kunne læse, og i det hele taget været en foregangsforening, også på samarbejdets område.
Den nuværende bestyrelse består foruden formanden, Hans Nielsen, af købmændene P. Henriksen, Thorslunde, (næstformand), Poul Vejsager, Bregninge, (kasserer og sekretær), Dandanell Nielsen, Havnsø, Thorkild Hansen, Svebølle, Kurt Pedersen, Jyderup, og Ernst Hansen, Skamstrup.

Den 4. august er der mellem kl. 10 og 12 reception hos formanden, købmand Hans Nielsen, Tornved, hvor der er åbent hus. Mange vil utvivlsomt benytte lejligheden til at lykønske den jubilerende forening1


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 24. juli 1963, side 6; Købmandsforeningen 60 år
Noter:

Sidst opdateret 28. juni 2015
©Jyderup Realskole