Livsanskuelse er forudsætningen for at blive en personlighed
I november 1953 inviterede Jyderup Realskole forældre til ”åbent hus” og her holdte Vang Petersen et foredrag som er gengivet i Holbæk amts venstreblad
– avisartiklen er her gengivet i sin helhed.
Livsanskuelse er forudsætning for at blive en personlighed
I forbindelse med tre dages ”åbent hus” hvor forældre var indbudt til at overvære undervisningen på Jyderup Realskole, holdt skolebestyrer Vang Petersen i går eftermiddag foredrag om naturfagenes plads i undervisning og opdragelse, og omkring 30 mennesker havde fulgt indbydelsen.

Af naturfagene omtalte skolebestyreren kun naturhistorie og fysik, for, som han sagde, de to fag viser børnene kredsløbets store sammenhæng, viser, at den ene funktion er forudsætningen for den anden. Hele tilværelsen er et stort kredsløb. Der findes ikke en eneste ting i universet, der kan undværes, med mindre det bliver erstattet med noget kunstigt frembragt. Alle verdens og universets millioner af ting og væsener er opbygget af kun 86 stoffer, som imidlertid kan sammensættes på så mange forskellige måder.

For at blev en personlighed må man have en livsanskuelse, og den vil være afhængig af omgivelserne. Derfor er naturfagene de allervigtigste fag, idet disse lærer os om de faktorer, som er bestemmende for personlighedsdannelse og dermed livsanskuelse. De to faktorer er vores medfødte anlæg, og hvordan vi får lov at bruge anlæggene.
Medfødte anlæg. Ja, men kan børneopdragelse så i det hele taget nytte? Svaret er ja Det gælder at udvikle børnenes gode anlæg fra forældrene, så de dårlige ikke kommer til udvikling, for de allerfleste mennesker har såvel gode som dårlige anlæg, selv om det ene slags anlæg, kan være mere ”udviklet” end den anden. Kun få har kun gode eller kun dårlige anlæg.

Naturvidenskabens lære om livs opståen og stoffernes sammensætning følges af spørgsmålet; hvordan er verden og det første liv blevet til? Er religionen så ikke illusorisk? Svaret er absolut nej. Vor store atomforsker Niels Bohr, der er en af dem i hele verden, der er trængt længst frem i forskningen om stoffernes opbygning, siger, at livet ikke kan være opstået, så det lader sig forklare ud fra de nugældende fysiske love, og han tilføjer, at for ham bliver livets og tilværelsens store gåde større og større, jo bedre viden om stoffernes opbygning han får, og han tror ikke, man nogensinde løser gåden.

Har vi ikke forståelse af tingene i universet, er der ingen grobund for åndeligt liv, fortsatte skolebestyreren. Den livsanskuelse, vi danner os, er bestemt af tingene omkring os – og dog bliver der stadig en gåde tilbage; hvordan startede det første liv, og hvordan slutter dette liv. På dette punkt må åndsfagene og religionen træde til.
Skolen vil, sluttede skolebestyreren, gerne have lejlighed til at fortælle forældrene, hvad den laver og hvorfor, fordi vi på skolen tror, at viden er forudsætningen for personligheds-udviklingen.

På forældrenes vegne takkede fru entreprenør Petersen, Svebølle, skolebestyreren for foredraget og den gode undervisning af børnene


Kilde:
Holbæk Amts Venstreblad 27. november 1953, side 4; Livsanskuelse er forudsætningen for at blive en personlighed
©Jyderup Realskole