Jyderup Realskole bliver selvejende institution


1959,Kalundborg Folkeblad 2. marts 1959, side 4; Jyderup Realskoles skolekreds
har generalforsamling på skolen den 12. marts 1959. Efter generalforsamlingen vil skolebestyrer Vang Petersen give en orientering om den nye skolelov og dens konsekvenser for Jyderup Realskole1

1959, marts; Jyderup Realskole Selvejende institution ?
Nye perspektiver oprullet, omlægning af skoleformen og timeplanerne fra 1. august 1959
Tager Jyderup Realskoles ejere Valdemar Hansen og Vang Petersen konsekvensen af den nye skolelov, der vil stille fornyelseskrav til skolen? Således spurgte skolekredsens formand skovejer Frede Jensen, i aftes. Svaret blev kort og koncist. Skolen kan overtages af forældrekredsen, og som selvejende institution opnå afdragsfrit statslån, ifølge de nye hensyn, der tages til de private skoler, der har vist deres berettigelse. Samtidig vil skoleplanen blive omlagt, to nye underklasser oprettes til Engelsk efter naturmetoden. Der bliver ombygning o.m.a.
Planerne blev opridset ved skolekredsens generalforsamling, der blev holdt i den nye skolebygning. Konsulent J. Chr. Tvergaard valgtes til dirigent, og formanden, skovejer Frede Jensen, aflagde beretning. Året var arbejdsmæssigt gået godt, og især havde man været glad for forældremøderne, der var af stor betydning for forståelse og samarbejde. Man så gerne, at der blev afholdt endnu flere af disse møder. Rundbordssamtalen havde også været overordentlig nyttig, og der blev taget hensyn til de forslag, der fremkom.

Ikke overflødig
Der har været følt en vis utryghed overfor den nye skolelov, da man ikke vidste, hvilke konsekvenser den ville få for de private skoler, og det havde derfor været vanskeligt at disponere, bl.a. med hensyn til læreransættelser. Nu er der kommet en klaring som berigtiger, at disse skoler ikke er overflødige, men samtidig stilles der større krav ikke alene til undervisningen, men også til klasseværelserne og hvad dertil hører

Konsekvensen af den nye lov
Det store spørgsmål er herefter: Hvordan magter Jyderup Realskole at honorere kravene.
Hvordan får man plads til underklasser, år der er fuldt optaget i forvejen. Der trænges til restaurering af flere lokaler, til en ny gymnastiksal og forskelligt andet. Kan skolens ejere magte disse opgaver, er man villige til at tage konsekvensen af de krav, men også de muligheder, der fremkommer i den nye skolelov? Det er spørgsmål, der skal afklares, og det endda hurtigt.
Vi tror på Realskolens berettigelse, og tør spå den en stor og frugtbringende fremtid, når blot sagen gribes rigtig an, udtalte Frede Jensen.

Formanden trækker sig tilbage
Ved sidste års generalforsamling havde formanden kun indvilget i at fortsætte et år til, og da tiden nu var udløbet, takkede han for årene, der havde været rige på resultater og med et udmærket samarbejde mellem forældre og skolen. Formanden havde ikke mere børn på skolen; det var grunden til, at han nu ønskede at gå af som formand. Frede Jensen sluttede med en tak til Valdemar Hansen og Vang Petersen, til lærerpersonalet, Bestyrelsen og Repræsentantskabet.

Regnskab og valg.
Regnskabsfører, Bankkasserer Carl M. Nielsen, oplæste regnskabet, der bal. med 28.563 kr. Kassebeholdningen var 1226 kr. og formuen 1605 kr. I Obligationer og pantebreve indestår henholdsvis 24.150 kr. og 22.500 kr.
I stedet for Frede Jensen nyvalgtes gdr. Gunner Jensen, "Høedgården"(formand for skolekredsena ), Jyderup. Genvalgt blev fru Enevoldsen, Viskinge, Fru Grete Andersen, "Æblekærgård", Særslev, Fru Vang, Mørkøv, og bogholder Brunaa Petersen, Drivsaatvej, Jyderup.
Det blev overladt til bestyrelsen at vælge nye medlemmer i repræsentantskabet i de forskellige sogne. Til revisor genvalgtes murermester Axel Olsen, Jyderup

Fremtiden
Skolebestyrer Valdemar Hansen rettede en hjertelig tak til den afgåede formand, der havde været med siden starten og udvirket et udmærket og frugtbart samarbejde. Skolebestyrer Vang Petersen tilsluttede sig denne tak og gav en udførlig omtale af de drøftelser, der har været ført om de private realskolers fremtid. Bomholt havde udtalt, at i Frihedslandet Danmark kan vi ikke undvære de private skoler, Jørgen Jørgensen havde holdt sig til samme standpunkt, selvom han havde haft sit særstandpunkt. Vang Petersen omtalte den boglige og praktiske linje. Forholdet mellem landsbyskoler og købstadsskoler samt det evt. 8. og 9. skoleår. Hvordan det end vendes og drejes, vil den deling af børnene blive nødvendigt på et eller andet tidspunkt, og hvad angår overgangen til ny linje hedder det, at "det er efter forældrenes ønsker og lærernes skøn, men hvis disse ikke falder ens ud, da er det lærernes skøn, der gælder".
Det hele har været så indviklet og samtidig så uklart, at det har været umuligt at finde ud af, men ihvertfald fremgik det, at eleverne fra 6. klasse til Realklassen ville komme til at mangle 100 timer i engelsk og noget mindre i tysk.

Jyderup foregangsby
Vi har til hensigt fra august i år, at starte med 3., 4., 5., og 6. klasse, og med engelsk allerede fra 3. klasse, under en anden form end hidtil, meddelte Vang Petersen. I 3. klasse, dvs. fra ca. 9 års alderen skal børnene lære engelsk efter naturmetoden, uden bøger og uden billedmateriale. Vang Petersen havde på studierejse i Norge og Sverige overværet denne undervisningsform, som endnu ikke, for de alderstrin, er udført på nogen dansk skole. Jyderup skulle således blive foregangsby. Det tidlige stade skulle give grundlag for at få tilegnet sig det engelske sprog med den rette udtale. De senere mistede 100 timer vil på den måde forud være indvundet. Indimellem kan trækkes en engelsktime fra og bruges til tyskundervisning og også her gælder det, at der ikke skal bruges bøger i de to yngste klasser.
De nye læseplaner er endnu ikke færdige fra udvalget, og der køres foreløbig efter de gamle, og den nye 6. klasse - der skulle have heddet 1. Mellem - skal følge sprog og regning efter den gamle plan, der dog suppleres med nye fag. Familiekundskab, færdselslære, erhvervs-orientering m.m. Erhvervsorientering skal også foregå i praksis med besøg på virksomheder o.l. for at give variation og førstehåndskendskab.

Vi bøjer os for udviklingen
Og så økonomien? Det første år kan det gå med den nuværende lokaler men så skal der bygges gymnastiksal. Skolekøkken, sløjdlokale m.v. Den nuværende gymnastiksal kan deles til to klasselokaler, og i hovedbygningen kan de gamle klasselokaler lægges sammen to og to.
Det koster alt sammen, men det kan klares for de private skoler ved at lade dem overgå til forældrekredsene, således at skolerne blev selvejende institutioner. Når der er optaget 1. og 2. prioritetslån kan der, hvor det er en forældrekreds, der står for skolen, optage afdragsfrit statslån til 4%
Vang Petersen sluttede: Tilbuddet fra staten er large og tilfredsstillende. Vi er derfor villige til at tage konsekvensen af den nye skolelov og bøjer os for udviklingen.

Der nedsættes et udvalg
Skovejer Frede Jensen takkede for redegørelsen og de klare svar.
Flere havde ordet, og det fremgik af udtalelserne, at tanken havde vundet grobund, og at der var stor interesse for denne nye fremtid for Jyderup Realskole.
Bl.a. meddelte Vang Petersen, at der vil blive ansat to nye lærere. Antagelig nedsættes snarest et udvalg, der skal arbejde videre med tilbuddet og hvad dermed følger2

1959, april; Jyderup Realskoles overgang til selveje
Bestyrelsen for Jyderup skolekreds og repræsentantskabet for skolen, var i aftes samlet til møde på skolen og var mødt fuldtalligt.
Anledningen var en drøftelse af skolens overgang til selveje, og gdr. Eskild Petersen, Tømmerup, der er formand for Tømmerup friskolekreds, gav en række oplysninger om den praktiske ordning ved en overgang, således som man havde praktiseret det i Tømmerup.
Skolebestyrer Vang Petersen gav oplysninger om den økonomiske side af sagen m.m. Der nedsattes et udvalg, der skal søge juridisk assistance og arbejde hen på en hurtig løsning af spørgsmålet.
Udvalget kom til at bestå af formanden for skolekredsen, gdr. Gunner Jensen, Høedgården, Købmand Ole Otteslev, Bjergsted, og skolens ejere, Vang Petersen og Valdemar Hansen3

Jyderup Realskole bliver selvejende institution august 1959
Undervisningsministeriet har godkendt det foreløbige udkast
Det udvalg, som ved Jyderup Realskoles repræsentantskabsmøde i foråret nedsattes for at søge realskolen omdannet til en selvejende institution, havde møde i aftes. Der forelå meddelelse fra undervisningsministeriet om godkendelse af det indsendte udkast til fundats for institutionen med enkelte ændringer og tilføjelser.
Der vil i den nærmeste fremtid blive indkaldt til generalforsamling af forældre til elever i skolen og skolekredsens medlemmer for at få valgt en bestyrelse og ordningen endeligt godkendt.
Alle forældre, der har børn i skolen, er kontingentfrie medlemmer, og interesserede, der ikke har børn i skolen, kan blive medlemmer ved indmeldelsen i skolekredsen. Tilbage er nu, en vurderingsforretning, hvor ministeriets sagkyndige skal godkende overdragelsessummen, og derefter vil institutionen være en realitet. Det udvalg, der hidtil har arbejdet med sagen, består af Gunner Jensen, Høed (formand), Købmand Otteslev, Bjergsted, og skolebestyrerne V. Hansen og Vang Petersen4

Jyderup Realskole bliver selvejende institution
Snarlig generalforsamling og derefter vurderingsforretning.
Det udvalg der ved Jyderup Realskoles skolekreds' repræsentantskabsmøde i foråret blev nedsat for at søge Jyderup Realskole omdannet til selvejende institution, havde i aftes møde.
Til mødet forelå meddelelse om, at undervisningsministeriet kan godkende det indsendte udkast til fundats for institutionen med enkelte ændringer og tilføjelser. Der vil nu i nærmeste fremtid blive indkaldt til generalforsamling af forældre til elever i skolen samt skolekredsens medlemmer for at få valgt en bestyrelse og ordningen endeligt godkendt. Alle forældre, der har børn i skolen, er kontigentfri medlemmer, og interesserede, der ikke har børn i skolen, er medlemmer ved indmeldelse i Jyderup Realskoles skolekreds.
Tilbage er nu en vurderingsforretning, hvor ministeriets sagkyndige skal godkende overdragelsessummen, hvorefter institutionen vil være en realitet.
Det udvalg, der hidtil har arbejdet med sagen, består af Gunner Jensen, Høed, formand, Købmand Otteslev, Bjergsted, og skolebestyrer Valdemar Hansen og Vang Petersen5

Hvad forstås ved selvejende institution
En bestyrelse ansvarlig for driften - Vang Petersen bliver bestyrer
Den forandring, som i dette skoleår vil ske på Jyderup Realskole, vil i realiteten sige, at elevernes forældre samt skolekredsens medlemmer overtager skolen, og Vang Petersen stilling fremtidig bliver bestyrer. Forældrene skal ikke ved købet udrede nogen penge, idet staten
betaler halvdelen, og resten bliver stående i prioriteter.
På den næste forestående generalforsamling vil der blive valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af forældre, der har børn i skolen, og denne bestyrelse skal sammen med Vang Petersen varetage skolens interesser, idet dog bestyrelsen alene er ansvarlig for driften, men ikke har hverken økonomiske fordele eller forpligtelser. 6

1959, august; Stiftende generalforsamling på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole er som bekendt under omdannelse til selvejende institution, og udkastet til fundats er godkendt af ministeriet. Ifølge denne fundats er herefter alle forældre, fra værger til elever i skolen, kontingentfri medlemmer af institutionen. Andre interesserede kan blive medlemmer, når de indmeldes i Jyderup realskoles skolekreds og betaler kontingent hertil.
Der holdes stiftende generalforsamling mandag den 24. ds. på Realskolen. Institutionens medlemmer skal vælge en bestyrelse på syv medlemmer. Denne bestyrelse får sammen med skolens leder ansvaret for skolens drift. Lederen ansættes af bestyrelsen. Der er ingen, hverken medlemmer eller skoleledere, der skal påtage sig noget økonomisk ansvar eller får adgang til udbytte af driften. Herigennem får elevernes forældre stor indflydelse på skolens arbejde. Ved generalforsamlingen vil der blive redegjort for institutionen, godkendelse af fundatsen m.m., og der regnes med stort fremmøde ved generalforsamlingen. 7

1959, august; Konstituerende møde i Jyderup Realskole
Ministeriet har som nævnt godkendt fundatsen for Jyderup Realskole som selvejende institution, og der er nu indkaldt til stiftende generalforsamling i skolekredsen mandag den 24. august. Her redegøres for skoleordningen og fundatsen skal godkendes, ligesom der vælges syv bestyrelsesmedlemmer8

1959, 25. august; Jyderup Realskole selvejende institution
På Jyderup Realskole var forældre samt medlemmer af skolekredsen i aftes samlede til stiftende generalforsamling, og skolen er nu en selvejende institution og som sådan overdraget forældre, som har børn på skolen, samt andre interesserede, som er tilsluttet skolekredsen.
Dennes formand, gdr. Gunner Jensen, Høedgården, bød velkommen, og til dirigent valgtes skovejer Frede Jensen.
Skolebestyrer Vang Petersen gav en redegørelse for baggrunde for det skridt, man har taget, og sagde bl.a.: Vi havde egentlig fået det indtryk, at både den fhv. og nuværende undervisningsminister ønskede, at de private skoler skulle udslettes, men på vort landsmøde gav Jørgen Jørgensen tværtimod udtryk for, at disse skolers kår skulle forbedres en del, men en betingelse for at opnå disse goder var, at skolerne blev givet tilbage til de forældrekredse, som i sin tid havde startet dem.
De private skolers betydning
Denne skole er også startet af en forældrekreds, men da skolebestyrer Friis overtog den, var det i en tid, da den ene private skole efter den anden gik ind, og man så det som den eneste udvej, at en mand havde ansvaret. De private skoler har haft deres store betydning i provinsen, hvor kommunerne hverken kunne eller ville skabe de samme forhold for børnene, som de havde i byerne. Private skoler vil fremdeles have deres betydning, idet der lige såvel som der findes særprægede lærere findes særprægede forældre, som ønsker at have større indflydelse på undervisningsformen, end de kan få ved en stats- eller kommuneskole.
10.000 kr. mere i driftstilskud.
De nye tilskudslove indeholder imidlertid så mange fordele for en selvejende institution og så dårlige forhold for enkeltmands drevet skole. Blandt andet kan nævnes, at staten giver 10.000 kr. mere årligt i driftstilskud til en selvejende institution, og statslånene, som kan opnås, er afdragsfrie sålænge skolen drives, og de skal forrentes med kun 4& p.a.
Staten forlanger til gengæld visse udvidelser og forbedringer udført indenfor en rimelig tid.
En ansvarlig bestyrelse
Vang Petersen fortsatte: Der må i fremtiden bestå et meget nøje samarbejde mellem bestyrelse, leder og lærere og bestyrelsen får afgørende indflydelse på ansættelse af ledere og lærere. Pædagogisk set er lederen ene ansvarlig overfor ministeriet, men den forældrevalgte bestyrelse kommer til at stå som garant for, at arbejdet går som det skal. Derimod får den ingen økonomiske forpligtelser.
Hr. Hansen og jeg er enige om, hvis forældrene er indforstået hermed, hurtigst muligt at overdrage skolen til dem mod det beløb, vi har stående i den, mens det beløb, skolen er mere værd, overgår til den selvejende institution.
254.445 kr.
Sagfører Lundgård, Kalundborg, oplæste herefter den fundats, som er godkendt i undervisningsministeriet, og efter gennemlæsningen stemte man om hver enkelt af de 22 paragraffer, som men kun een ændring blev vedtaget.
Østifternes kreditforening har foretaget en vurdering af skolen, og den samlede sum er 254.445 kr. Det beløb, som de to bestyrere overdrager vederlagsfrit til institutionen, er 56.000 kr. Ministeriet vil i løbet af 3 uger foretage en endelig vurdering af skolen.
Man gik herefter over til valg af
De 7 bestyrelsesmedlemmer
hvoraf de to skal være fra skolekredsen og de øvrige fem vælges blandt forældre, der har børn i skolen. Man valgte; Købmand Otteslev, Bjergsted, gdr. Gunner Jensen, Høedgården, Fru Anna Gissemann, Haunsø, gdr. Vagn Petersen, Bassebjerggård, Fru Ingelise Rasmussen, Høed, Boghandler Preben Søvndahl Petersen og Fru Anna Hansen, Holbækvej
Til revisor valgtes overinspektør Erik Søvndahl Petersen og statsautoriseret revisor B. Dalskov, Holbæk.
Gdr. Gunnar Jensen takkede for fremmødet og udtrykte sin glæde over, at der nu var skabt mulighed for at bevare Jyderup Realskole for byen om omegnen9

1959, august; Jyderup Realskole selvejende institution
Jyderup Realskole og skolekredsen holdt møde i aftes for at ordne formaliteterne ved realskolens overgang til selvejende institution. Der deltog 50 interesserede i mødet. Skolekredsens formand Gunner Jensen, Høedgården, bød velkommen, og skovejer Frede Jensen udpegedes til dirigent.
I en redegørelse for nyordningen sagde skolebestyrer Vang Petersen, at baggrunden var bestemmelserne i den nye skolelov, som byder stor fordele for privatskolerne, når de gøres til selvejende institutioner. Derved øges tilskuddet til 50% til bygninger og 75% til inventar og undervisningsmateriel. Men betingelserne derfor er, at der gennemføres nødvendige udvidelser inden for en rimelig tid, og at ingen privat høster fordel af skolens drift. Statslånet skal forrentes med 4%, men er afdragsfrit. Det årlige driftstilskud vil stige med 10.000 kr.
Bestyrelsen skal kun garantere, at skolen drives på rette måde og hæfter ikke økonomisk.
Vang Petersen sluttede med at sige, at han og Valdemar Hansen vil overdrage skolen til forældrene mod at få udbetalt den sum, de kontant har stående i skolen.
Under ledelse af sagfører H. Lundgaard, Kalundborg gennemgik man derefter forslag til fundats. Kreditforeningen har vurderet skolen til 254.445 kr. I forskellige prioriteter står 139.382 kr., og ejerne skal have udbetalt 58.267 kr., så der bliver et restbeløb på 56.796 kr., som overgår til den selvejende institution. I sidste ende bliver det dog ministeriets vurdering, der kommer til at gælde.
Jyderup Realskoles bestyrelse 1959
Bestyrelsen skal bestå af syv medlemmer, hvoraf de to vælges fra skolekredsen og fem af forældre eller værger for børn i skolen. Fra skolekredsen valgtes gdr. Gunner Jensen, Høedgården, og Købmand Otteslev, Bjergsted. Som repræsentanter for forældrene valgtes fru Anna Gissemann, Haunsø, gdr. Vagn Pedersen, Bassebjerggaarden, Fru Inge-Lise Rasmussen, Høed, boghandler Preben Søvndahl Petersen og fru Anna Hansen, Holbækvej, Jyderup. til revisorer valgtes assurandør E. Søvndahl Petersen og statsautoriseret revisor Dalskov, Holbæk
Fru Anna Møller Hansen er i forvejen medlem af Jyderup kommunes skolekommission, så hun sidder nu i en dobbeltstilling10

1959, august; Købmand Otteslev formand for den selvejende Institution
Bestyrelsen for Jyderup Realskole som selvejende institution har konstitueret sig med Købmand Ole Otteslev, Bjergsted, som formand, næstformand Gunner Jensen "Høedgården", Jyderup (Gunner Jensen er desuden formand for Realskolens skolekreds), sekretær, fru Giesemann, Føllenslev, I bestyrelsen er tillige, fru Anna Holger Hansen, Jyderup, gdr. Vagn Petersen, "Bassebjergård", Stokkebjerg, fru Ingelise Rasmussen, Høed, og boghandler Preben Søvndahl Petersen, Jyderup
Der er på mandag ekstraordinær generalforsamling på realskolen vedrørende samtykke til skolens overdragelse til selvejende institution11

1959, august; Jyderup Realskoles skolekreds
har ekstraordinær generalforsamling på Jyderup Realskole mandag den 14. september. Eneste punkt på dagsordenen er samtykke om skolens overdragelse til selvejende institution12

1959, september; Jyderup realskole skolekredsmøde
Der mindes om den stiftende generalforsamling i den selvejende institution Jyderup Realskole mandag aften på skolen. Institutionens juridiske konsulent, sagfører Lundgaard Kalundborg, vil redegøre for fundatsen, og der vil blive foretaget valg13

1959, sept.; Samtykke til, at Jyderup Realskole bliver selvejende institution
Jyderup Realskoles skolekreds holdt i aftes ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var: Samtykke til skolens overdragelse til selvejende institution.
formanden for skolekredsen, gdr. Gunnar Jensen, Høed, bød velkommen og meddelte, at såfremt man gav samtykke til overdragelsen, var en vurdering af skolen det eneste, der manglede, men da der var deklaration, hvori de nuværende ejere, skolebestyrerne Thomas Vang Petersen og Valdemar Hansen, havde forpligtet sig til ikke at sælge uden kredsens samtykke, var et sådant samtykke nødvendigt.
Man gik derefter til afstemning, og ved denne fik bestyrelsen enstemmig bemyndigelse til at overdrage skolen til selveje.
For Realskolens elevforening var der rettet henvendelse om at få denne optaget som medlem af skolekredsen, hvorefter denne, hvis dette lod sig gøre, og ville rette en opfordring til sine medlemmer om at ophæve elevforeningen. Da det i skolekredsens love står, at enhver, der er interesseret i skolen, kan optages, så man ingen hindring i optagelsen af elevforeningens medlemmer. Skolekredsens funktion er at være bindeled mellem skole og forældre, men forældre med skolesøgende børn har stemmeret uden at være pligtige at være medlemmer af kredsen.
Obligationerne i skolen forbliver uændret, således at disse udtrækkes med 1/10 hvert år, første gang 196214

1960, april; Elevforeningen optaget i skolekredsen

1960, maj;
Jyderup Realskoles skolekreds holdt i aftes generalforsamling og vedtog at optage elevforeningen i skolekredsen.
Bagefter holdt den selvejende institution Jyderup Realskole generalforsamling og godkendte skødet på skolen, hvorefter der vil blive foretaget tinglysning og skødet sendes til København. Der kan så ventes en foreløbig udbetaling på 119.000 kr. på skolen15

1960, maj; Jyderup Realskole selvejende
Den selvejende institution Jyderup Realskole holdt i aften den sidste ordinære generalforsamling. Skødet på skolen blev godkendt og er i dag sendt til tinglysning i Holbæk, hvorfra det videresendes til ministeriet sammen med udskrift af protokollen. Finanshovedkassen vil foretage en foreløbig udbetaling på 119.200 kr. til skolens tidligere bestyrere Valdemar Hansen og Vang Petersen. Mødet blev ledet af formanden for skolen, Købmand Otteslev, Bjergsted
Forud for - denne generalforsamling blev holdt ekstraordinær generalforsamling i skolekredsen, ledet af formanden, gdr. Gunner Jensen, Høed. På dagsordenen stod endelig optagelse af elevforening i "Jyderup Realskoles elev- og skolekreds"16

1960, maj; Jyderup Realskole moderniseres
Generalforsamling i den selvejende institutionskolekred
På generalforsamlingen i aftes i den selvejende institution Jyderup Realskole gav formanden, Købmand Otteslev, Bjergsted, oplysning om skolens overgang til selveje, hvilket havde medført, at man fik et afdragsfrit statslån17


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. marts 1959, side 4; Jyderup Realskoles Skolekreds
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 10. april 1959, side 3; Jyderup Realskoles overgang til selveje
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 5. august 1959, side 4; Jyderup Realskole bliver selvejende institution
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 5. august 1959, side 3; Jyderup Realskole bliver selvejende institution
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 6. august 1959, side 3; Hvad forstås ved selvejende institution
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 16. august 1959, side 3; Stiftende generalforsamling på Jyderup Realskole
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 17. august 1959, side 4; Konstituerende møde i Jyderup Realskole
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 25. august 1959, side 3+4; Jyderup Realskole selvejende institution
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 25. august 1959, side 4; Jyderup Realskole selvejende institution
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 31. august 1959, side 4; Købmand Otteslev formand for den selvejende Institution
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 31. august 1959, side 4; Jyderup Realskoles skolekreds
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 11. sept. 1959, side 3: Jyderup realskole skolekredsmøde
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 15. sept. 1959, side 3; Samtykke til, at Jyderup Realskole bliver selvejende institution
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1960, side 4
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 4. maj 1960, side 4; Jyderup Realskole selvejende.
Kilde 17: Holbæk Amts Venstreblad 25. maj 1960, side 4; Jyderup Realskole moderniseres
Noter:

Sidst rettet 28. maj 2017

©Jyderup Realskole