1960 Jyderup Realskoles årsberetning


Den første fra den selvejende institution
Jyderup Realskole har udsendt en fin årsberetning.
Institutionens formand, købmand O. Otteslev, skriver i sin indledning, at bestyrelsen i fællesskab og i nært samarbejde med skolens leder, Vang Petersen, og den dygtige lærerstab vil bevare den gamle skoles gode ånd, ligesom man ser det som en opgave at knytte forældre til skolen gennem et nært samarbejde mellem hjem og skole. Formanden retter en ros og tak til de to skolebestyrere Valdemar Hansen og Vang Petersen, og ønsker Valdemar Hansen et godt otium.

Forældrebestyrelse
Det omtales, at skolen skal ledes administrativt af en forældrebestyrelse, der vælges på årlig generalforsamling.
Bag skolen står en skolekreds, og her kan ikke blot forældre, men også andre, der interesserer sig for skolen, indmelde sig, ligesom man har optaget elevforeningen i skolekredsen, med det fælles formål at støtte skolen i dens virksomhed. Formanden for skolekredsen er gårdejer Gunner Jensen "Høedgården".

Tak til Valdemar Hansen
I en tak til skolebestyrer Valdemar Hansen skriver Vang Petersen bl.a.: Valdemar Hansen har i over en menneskealder viet den gamle skole hele sin arbejdskraft og hans virke har sat sit gode præg på det daglige arbejde. Eleverne holder af ham som en retlinet og redelig personlighed, varmhjertet, loyal og hjælpsom, og samtidig med et islæt af fynske lune. det er vemodigt at tage afsked med en livsgerning, men kontakten vil blive bevaret.
Gunner Jensen skriver ligeledes en tak til Valdemar Hansen for betydningsfuld indsats.
Skolebestyrer Valdemar Hansen kvitterer med en tak til forældre, skolen, skolekredsen og medarbejderne, og udtrykker håbet om, at skolen under de nye forhold må få en lys fremtid og gode kår til gavn for ungdommen.

Året, der gik
Af en beretning om året, der gik, fortælles, at skolen har deltaget i idrætsstævner flere gange.
Der har endvidere været holdt forskellige fester, været deltaget i fodboldkampe, opført skolekomedier mv.
Til flygtningehjælpen blev der fra skolen indsendt 800 kr.
Endvidere forestod skolen for salg af kræftmærker, og her blev solgt 1000 mærker
Danmarks befrielsesdag var også blevet festligholdt på skolen.
Der havde tillige været filmforvisninger, teaterbesøg
En 10 dages tur til Norge.

Mange gaver
I årets løb har skolen modtage en mængde gaver til anvendelse i undervisningen, f.eks. en samling geologisk materiale, tovværkstyper, undervisnings sæt til cementfremstilling, til oparbejdning af kryolit, tværsnit af palmestamme, en gekko, frø, plancher, en ruscusm, en ostindisk Muehlenbeckia, stentyper, moler, samling norske mineraler, bl.a. smaragder, sten fra bygningsindustrien, ældre skrivekridt, bryozoklak, kaimineraler, smykkesten, finertyper borekerne fra dansk stenslat, leguangeskin, papirtyper, litografier, insekter, fyrsvamp m.m.

Skolen for eneren
Efter en række interne oplysninger, hvor det bl.a. nævnes, at skolens lærerstab er på 13, skriver Vang Petersen en tankevækkende artikel "skole for eneren", hvor han bl.a. siger: Sand, humanisme må tro på mennesket som et åndsvæsen, som en personlighed, og tro på, at mennesket kan udvikle sig til et rigt selvstændigt individ, der udefra denne rigdom vil leve livet til glæde og berigelse for medmennesket. Den levende, humanistiske skole må give den enkelte de friest mulige udviklingsmuligheder i overensstemmelse med hans eller hendes natur, og den må give de frieste og de fleste mulige chancer i valget af fremtidsmål. den må tage eleverne som de er af natur og aflevere dem igen med mindst muligt ødelagt af deres særpræg, med en større sum af viden, og med en styrket rygrad til at tage de nederlag, det frie valg og det frie liv i det hele fører med sig, først da har vi muligheder for at tale om frie mennesker.


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 25. juni 1960, side 3+4; Jyderup Realskoles årsberetning