1960 Generalforsamling

1960, marts; "EFIR" optaget i skolekredsen
Generalforsamling i aftes.
Jyderup Realskoles skolekreds holdt i aftes generalforsamling, hvor formanden, gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården", bød velkommen.
Til dirigent valgtes assurandør Erik Søvndahl Petersen.
I sin beretning omtalte formanden arbejdet med og skolens overgang til selvejende institution. Herefter er alle forældre medlemmer af institutionen, dog således, at skolekredsen stadig består, for at også "ikke-forældre" kan vise deres interesse for skolen.
I årets løb havde været drøftet forskellige problemer i samarbejdet med skoleledelsen. Formanden takkede skolebestyrer Valdemar Hansen, der på grund af alder er gået af som skoleleder, men så vidt helbredet tillader det er villigt til at bistår i skolearbejdet.
Kassereren, bankkasserer Carl M. Nielsen, oplæste regnskabet, der bal. mad 28,966 kr. Såvel beretning som regnskab blev godkendt. Genvalgt blev gdr. Gunnar Jensen og gdr. Vagn Petersen "Bassebjerggård". Nyvalgt blev isenkræmmer H. Gylling-Folkmann. til repræsentantskabet nyvalgtes gdr. Folmer Petersen, "Rugtvedgården".
Under eventuelt drøftedes en henvendelse fra elevforeningen EFIR der ønskede at gå ind under skolekredsen, og der var enighed om, at de to foreninger skulle bestå som en forening: Jyderup Realskoles elev- og skolekreds.
Efter generalforsamlingen gav gdr. Gunnar Jensen oplysninger om de finansielle forhold indenfor institutionen.

Jyderup Realskole generalforsamling maj 1960
Jyderup Realskole holdt i aftes generalforsamling på skolen. Formanden, Købmand Otteslev, Bjergsted, bød velkommen og aflagde beretning.
Formanden omtale, hvorledes man havde taget konsekvensen og omdannet Jyderup Realskole til selvejende institution, hvorved der kunne opnås afdragsfrit statslån. Endvidere blev skoleplanen omlagt, og man fik to nye underklasser med bl.a. engelsk efter naturmetoden.
Denne ordning har været i kraft et årstid og fungerer efter ønske.
I sin beretning nævnede formanden, at man vil benytte sommerferien til at lade skolen ombygge og modernisere. Der er planer om at afholde forældreaftener, da man finder det af stor betydning, at der indledes et nært samarbejde mellem skole og hjem.
Til bestyrelsen genvalgtes gdr. Gunnar Jensen, Høedgården, der også er formand for forældrekredsen, fru Gissemann, Føllenslev, og boghandler Preben Søvndahl Petersen, Jyderup.
Efter generalforsamlingen holdt forstander Sv. Jensen det andet sted omtale foredrag om børneforsorgen, hvorefter skoleinspektør Vang Petersen viste en serie interessante lysbillede optagelser fra skolens norgestur 1958 og fortalte fornøjelig om turens udbytte. Den samme tur vil blive gentaget af dette års 4. mellem efter eksamen.
Aftenens dirigent, konsulent J. Chr. Tvergaard, Jyderup, sluttede med at takke for den udbytterige aften1

Svend Jensen fra skolehjemmet i Undløse taler til generalforsamlingen
Inviteret taler til årets generalforsamling - Forstanderen fra Skolehjemmet Undløse.

Forældrene har den største skyld!
Forstander Svend Jensen "Skolehjemmet Undløse", talte i aftes efter generalforsamlingen på Jyderup Realskole om børneforsorgen og om det store ansvar, det er at være forældre.
Forstanderen gennemgik, hvorledes den danske børneforsorg er opbygget. Ind imellem belyste taleren en række dybt menneskelige tildragelser og forhold, der gav tilhørerne noget at tænke over.
Den fri opdragelse er en misforståelse
Læser vi i aviserne om børns kriminalitet, kan det kun ryste os, men endnu mere, når man tænker på, at det næsten aldrig er børnenes egen skyld, at de er kommet så langt ud. Ved en dybtgående undersøgelse fremgår det altid, at forældrene har den største skyld. Den frie og moderne opdragelse er en total misforståelse. Det er et kæmpeansvar at være mor og far, det kræver afsavn og ofre og først og fremmest kærlighed.
Tal fremhævede særlig forældrenes ansvar, hvis det er "gået galt" for en unge datter. Et "uønsket bar" kan ofte blive en kastebold mellem plejeforældre og børnehjem, uden at der tænkes på, hvilken skade barnet tager af disse forhold, som undertiden kan føre dem ud i det kriminelle.
Ingen må glemme, at det drejer sig om små menneskeskabninger, der er blevet svigtet af deres forældre. Børneforsorgen i Danmark koster mange penge, men det er en samfundsopgave, og arbejdet er ikke nytteløst. Alle bør blot være med til at vise forståelse, rent menneskeligt, således som vi møder det hjemme i Undløse sluttede forstanderen. Der findes ikke ret mange arrangementer i Undløse sogn, uden at børnene fra skolehjemmet er inviteret med, og selvfølgelig ser ingen ned på drengene2


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1960, side 3; Jyderup Realskole generalforsamling
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1960, side 4; Forældre har den største skyld!


Sidst rettet 28. maj 2017
©Jyderup Realskole