Årsberetning 1963


Tegn på vårbrud
Jyderup Realskoles årsskrift 1961-1963
Jyderup Realskole har udsendt årsskrift for tiden 1961-1963 med bomærket Aladinslampen, symbolet på, at når man bruger kundskaberne med kærlighed og menneskelig varme, da vil det bringe lys og lykke.
I indledningen nævnes, at Jyderup Realskole fra 1. august 1959 er overgået til selvejende institution og ledes administrativt af forældrekreds, som vælges ved årlige generalforsamling. Medlemmer af institutionen er alle forældre, der har børn på skolen, samt andre interesserede, som indmelder sig i Jyderup Realskoles skolekreds. Herved skriver man - får forældrene gennem denne bestyrelse meget nær forbindelse med og indflydelse på skolens drift, og målet er, gennem samarbejde med skolens lærere og leder, at skabe de bedst mulige forhold for skolens elever.

Ledelse og bindeled
Bestyrelsen for Den selvejende instition er optegnet: Gdr. Gunner Jensen, "Høedgården" (formand), proprietær G. Graae, Torpe (næstformand), fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, Jyderup (sekretær), fru Inge-lise Rasmussen, Høed, gårdejer Vagn Petersen, "Bassebjerggård", skovfoged Aage Telling, "Stokkebjerghus", og revisor Funch Jensen, Drivsåtvej.
Og elev- og skolekredsen, der danner bindeled videre ud, styres af gdr. Gunner Jensen, "Høedgården" (formand), gdr. Vagn Petersen, "Bassebjerggård" (næstformand), fru Ester Olsen, Fuglsangsvej, fru Olga Sigurdsson, Rekonvalescenthjemmet, boghandlermedhj. Mogens Dolber, Lykkebjerg, elektriker Egon Schou-Hansen, Sølystvej, og gdr. Henning Nielsen "Søbogård"

De private realskoler
I smukke ord mindes afdøde lærerinde, fru Inga Elken.
Skoleleder Hebin skriver videre:
Der er en usund tendens at godtage alt nyt, blot fordi det er nyt, og kassere alt gammelt, fordi det er gammelt. Det nye må gennemprøves grundigt, før det foretrækkes, men til gengæld bør det, der har bestået sin prøve gennem menneskealdre, værnes med vågen vagtsomhed, før det vrages. Der tænkes her på de private realskoler, der i trekvart århundrede har varetaget den danske befolknings eksamensbehov.

Tegn på vårbrud
Det hedder videre: Fra alle befolkningslag kom den privatskoles elever, og det var idealister, som førte den private realskole idé frem til sejr, stolte og lykkelige, når de kunne hjælpe børn fra småkårshjem frem til en position i samfundet. Vel blev det ikke skolepaladser, men man beflittede sig på at lære ørnene, at pligt altid bør gå forud for krav. Den private skole er ude i strid modvind, og dog oplever man også netop i denne tid, at forældrekredse køberen nedlagt skole. I det lange løb går det ikke, at den privat skole knægtes i Grundtvigs fædreland - der er heldigvis også tegn på vårbrud i Danmark.

Mellem år og dag
Årsskriftet indeholder en del praktisk oplysninger fra skolen, ligesom pastor Hjørlund har skrevet om oplysninger vedrørende konfirmationsforberedelsen.
"Mellem år og dag" hedder et afsnit, hvori der fortælles om ture, fester, forældremøder, rejserne til England, ledet af skolens engelsklærere, og rejserne til Norge i 1961 og 1962. Hyggeligt fortælles om skolefesterne, instrueret af lærer Holger Ølholm, og om "Vårmarkedet"

Skolebotanisk have
I et "Post festum" nævnes det sidste nye "skud på stammen", realeksamenskursus, børnehaveklassen, det i går omtalte aktieselskab "Jyderup Realskoles Kollegium", og de planer, man har herom. Optimistisk omtales indmeldelserne til det nye skoleår, og endelig skriver lærer Hjorth-Olsen "nyt fra biologien", f.eks. omtaler han den skolebotaniske have og det orkidéfund, der fornylig er blevet gjort af en elev, Sven Telling. Årsskriftet er god læsning for de mange, der interesserer sig for Jyderup Realskole og dens beståen1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 26. juni 1963, side 4; Tegn på vårbrud