Generalforsamling 1963

Realskolen arbejder med kostskoleafdeling
Skolens betydning fremhævet på generalforsamlingen i aftes.
Den selvejende institution Jyderup Realskole agter ikke at lade sig slå ud af de vanskeligheder, alle private realskoler har at kæmpe med, det fremgik tydeligt ved den generalforsamling, der i aftes blev holdt på skolen, og lige så sikkert fremgik det, at forældrene enigt slutter op bag den.
Til dirigent valgtes sognerådsmedlem, Vulkanisør Holger Hansen, hvorefter formanden, gårdejer Gunner Jensen "Høedgården", aflagde en udførlig beretning.
Ændringer i bestyrelsen
Formanden nævnede, at hele skolens regnskab er overdraget til revisor Funch Jensen, og skoleinspektør Hebin leder skolen på dygtig måde. det var også et stort plus, at man med Fru Hebin havde fået en "skolemor"
Den tidligere formand, købmand O. Otteslev, Bjergsted, var fratrådt efter eget ønske pga. manglende tid, og det skal herfra siges, at Otteslev har gjort et stort stykke arbejde og taget sin del af de vanskeligheder, her har været at kæmpe med. Funch Jensen var indtrådt i stedet.

Mange i vanskeligheder
Realskoleforeningens formand - Svend Jensen, Otterup - der er kontaktmand mellem realskolen og ministeriet, havde på et møde lovet at yde den støtte, han kunne, for der er mange problemer at overvinde. I følge en bestemmelse vil kommunen ikke betale for elever, der søger den private realskole, inden de har nået 7. klasse, før der foreligger en ministeriel afgørelse, og denne lader stadig vente på sig, omend man har en begrundet formodning om, at det går i orden i realskolens favør.

Forlanger amtsskat af private skoler
Holbæk amt er det eneste amt i Danmark, der forlanger amtsskat fra private realskoler, og Jyderup, Høng og Tølløse realskoler har søgt om fritagelse for at betale denne amtsskat, men har fået afslag. Man fandt afslaget meningsløst, da en fritagelse kunne have været en god hjælp.

Realskolekursus for voksne
Der bliver arbejdet for at finde nye veje, bl.a. ved en børnehaveklasse, som man bestemt ved, der er behov for.
Endvidere et realskolekursus for voksne. Hvad der også er basis for. Endelig har man taget de første skridt til oprettelse af en kostafdeling, hvortil man har planerne fuldt udarbejdet.

En kostafdeling
vil være af værdi for byen og sognet derved, at man regner med at kunne tilføre 100-150 nye indbyggere. elevtallet ligger på det samme som i fjor, ca. 150, og selvom der skal udskrives en hel klasse, de såkaldte "Svinningebørn", i år, så håber man på ny tilgang af elever - også til hovedskoleklasserne.

Nedsættelse af skolepengene
vil finde sted, så det ikke bliver nogen økonomisk belastning for hjemmene at sende deres børn til nævnte klasser. Man håber, at alle disse bestræbelser må krones med held, og at der også fra kommunens side vil blive vist forståelse for det private initiativ.
Isenkræmmer Gylling-Folkmann og fru skovfoged Telling ønskede nærmere oplysninger om bl.a. realskolekursus, og det blev nævnt, at det er hensigten, der skal være 2 årigt eftermiddags- og aftenkursus
Fru Olga Sigurdsson: Hvordan kan det være, at Jyderup kommune ikke vil betale 700 kr. pr. elev til en skole indenfor deres egen by, når de betaler 1100 kr. og mere i fremmede byer?
Hebin: Det har altid tidligere været kotyme, og det er ikke i skolelovens ånd, at der nægtes at betale.

Regnskab og valg
Revisor Funch Jensen oplæste driftsregnskabet, der balancerede med 378.139 kr., kassebeholdning 852 kr., indestående i bank 4405 kr. og på girokontoret 3666 kr. Status balance med 275.787 kr.

På valg var fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, fru Ingelise Rasmussen, Høed, gdr. Vagn Petersen, "Bassebjerggård", Stokkebjerg, og revisor Funch Jensen, der alle blev genvalgt.

Tak til skolen
På forældrenes vegne udtrykte Gartner Magnus Sigurdsson en varm tak til skolen, og denne tak fik tilslutning fra samtlige tilstedeværende, idet der blev givet udtryk for, at børnene var glade for at gå på skole, og at man havde tillid til den. Ligeledes rettede Gylling-Folkmann en tak til skolen, adresseret til overlærer Randskov, for arrangementet med "vårmarkedet", hvis overskud skal anvendes til gavn for skolen


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 30. maj 1963, side 3; Realskolen arbejder med kostskoleafdeling
Sidst rettet 9. oktober 2014