Generalforsamling 1972


Generalforsamling den 8. juni 1972
Den selvejende institution Jyderup Realskole afholdt torsdag den 8. juni sin årlige generalforsamling i skolens gymnastiksal. Efter en kort velkomst af formanden direktør A. Mortensen, Kalundborg, valgtes viceinspektør K. Hougaard til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav derefter igen ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Som første punkt kom formanden ind på den udbygning, der er foretaget på kollegiet, og som nu er taget i brug. Tilbygningen har kostet ca. ½ mill. og er for så vidt færdig, idet kun anlæg af de udenoms faciliteter lader vente på sig. Dette skyldes til dels det meget fugtige vejr, der har vanskeliggjort jordarbejdet. Udbygningen har haft til formål, dels at få bedre plads til elever, og dels at gøre lærerboligerne mere tidssvarende.

Et resultat af udbygningen er blevet, at elevantallet i årets løb er steget og nu er på 172 kostskoleelever. Disse fordeler sig med 130 på kollegiet, 24 på Stedinghus og 16 på Den lille kostskole i Stokkebjerg. Det stadig stigende elevantal har medført en del ændringer på skolen i årets løb. For at skaffe plads til flere klasser købte man i efteråret en villa på Skovvej. Hertil flyttede familien Hehnel, og lejligheden på skolen blev omdannet dels til undervisningsbrug og dels til kontor og lærerværelse. Også en lejlighed i naboejendommen, som skolen har lejet i et par år, er der blevet indrettet et par klasseværelser, om hvilke formanden betonede, at det absolut måtte betragtes som en nødforanstaltning.
Af beretningen fremgik det endvidere, at Teknisk skole, som blev købt for et par år siden, igen er blevet solgt. Grunde til salget er, at man i mellemtiden har erhvervet naboejendommen, og derved har fået mulighed for udvidelse i umiddelbar forbindelse med den nuværende skole. Da det så i vinterens løb viste sig, at Tornved kommune var interesseret i at købe Teknisk skole besluttede man sig til at sælge.

I løbet af året var der foretaget en del investeringer på skolen. Af disse nævnte formanden indkøb af en overheadprojektor, ligesom han nævnte at det havde været nødvendigt at anskaffe endnu en bus, for at kunne transportere eleverne fra oplandet til skolen.
Denne anskaffelse var nødvendiggjort af det stigende antal elever fra oplandet, og ingen elev har nu mere end en halv times kørsel til skole. Om arbejdet i årets løb nævnte formanden, at der har været afholdt et samarbejdsmøde mellem bestyrelsen og lærerne, og han betonede stærkt værdien af sådanne møder også i fremtiden. Endvidere blev nævnt, at der ved en del læreres hjælp, var blevet indrettet en lejeplads på skolen, og formanden rettede en tak til de implicerede lærere.
Om den nærmeste fremtid oplyses det, at der i det nye skoleår igen ville blive oprette en børnehaveklasse. Da det i de seneste år har knebet med at holde det normerede antal elever i de mindre klasser, er det bestyrelsens agt at gøre en indsats for at gøre børnehaveklassen attraktiv for på dem måde at bygge de mindre klasser op. Trods den stigende vækst er det stadig tanken at holde klassekvotienten nede, og der vil blive satset på ca. 15 elever pr. klasse. For at kunne gøre dette er der jo nødvendigt med et tilstrækkeligt antal lærere, og i denne forbindelse blev det oplyst, at der fra det nye skoleår begyndelse er ansat endnu to faste lærere, samt at der er truffet aftale med en billedhugger fra egnen om at overtage undervisningen i formning med de store elever.

Beretningen sluttede med at formanden bad forsamlingen iagttage et minuts stilhed til ære for skolebussens chauffør fru Jane Jensen, Kalundborg, der for kort tid siden afgik ved døden.

Enkelte spørgsmål blev stillet af forsamlingen, og blandt andet blev det i den forbindelse oplyst om skolens størrelse, man regnede med, at det maximale elevtal ville blive på 300, hvilket må anses at være nødvendigt for at kunne opfylde kravene til de valgfri fag, der kommer med den nye skolelov.
På grund af revisor Funch Jensens fravær gennemgik direktør Mortensen skolens regnskab, der i forvejen var delt om. Statusbalancen var på 748.965 kr.
Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen udtrådte fru Telling, da hun ikke mere har børn på skolen, Fru Telling indvilgede dog i at fortsætte som skolens tilsynsførende, og formanden takkede for godt arbejde i de år der var gået. To medlemmer, nemlig direktør A. Mortensen og Ingeniør E. Helmer Nielsen blev genvalgt, mens nyvalgte blev fru Grete Krogh Jyderup og direktør Børge P. Nielsen, Kalundborg.
Inden afslutningen på generalforsamlingen redegjorde forstander Hehnel for programmet for skoleafslutningen, der i år vil foregå i Jenny Mariehjemmets sal. Efter dimissionsfesten inviteres dimittenterne og deres forældre på et stykke mad i skolens gymnastiksal.


Kilde:
Jyderup Realskole skoleblad Frikvarter Juli 1972 nr. 2, side 1-3. G. S. Offset/reklame