Generalforsamling 1974


1974 sept.; Jyderup Realskole udvider med 7 lokaler på Søbæksgården

Den selvejende institution "Jyderup Realskole" holdt i aftes en velbesøgt generalforsamling, hvor formanden for bestyrelsen, direktør Arly Mortensen, Kalundborg, bød velkommen, og som efter at lærer Kjølby, Viskinge, var valgt til dirigent, aflagde beretning om skolens drift.
Jyderup Realskole er én ting, men arbejdet er nært sammenknyttet med Jyderup Kollegium, Stedignhus og Birkegården i Viskinge. Vi har gennem de sidste 7-8 år kunnet notere en støt fremgang, også rent økonomisk. Sidste skoleår var der ved Realskolen 270 elver, men det nye skoleår efter sommerferien startedes med 311 elever.

Udbygning
Bestyrelsen går ind for en gennemgribende udbygning. Bedst ville det være, om man rev de bestående skolebygninger ned og opførte en helt ny skole. Dette er der ikke mulighed for under det stramme lånemarked. Men vi er så heldigt stillet, at vi for et par år siden erhvervede Søbæksgården med dens 17 tdr. land, som støder lige op til Kollegiet. Her er vi i gang med en udbygning. Det er tanken, at indrette nye faglokaler på Søbæksgården og det vil give luft på selve skolen.

Flere bybørn
Elevtallet er som nævnt stigende. Man har således fået en ret stor tilgang fra byen og omegnen. Det stiller store krav til skolebuskørslen, der er ret så bekostelig. en privat skole må selv afholde disse udgifter.
Elevtallet omkring de 300 mener ledelsen giver den bedste drift. Vi vil fremover stadig stile efter en klassekvotient så lav som muligt.

Direktør Mortensen omtalte derefter virksomheden på skolen. Der er nu fast svømmeundervisning. De første gymnastiktimer afvikles i Mørkøvhallen. Skolen dygtige sangkor har medvirket ved utallige arrangementer, ligesom eleverne har deltaget i idrætsstævner med andre skoler, og der er gennemført de sædvanlige lejrskoleophold, ekskursioner, udenlandsrejser, forældremøder m.m.
Forældrene bakker skolen op og kan altid møde op og følge undervisningen.
Som noget nyt holdt skolens lærere en pædagogisk dag i januar måned. Det blev en stor succes. Den gennemgribende bearbejdning af fælles problemer var bl.a. medvirkende til at gøre skoleåret til et godt skoleår.

I forbindelse med sin beretning gav direktør Mortensen en kort orientering om Kollegie virksomheden. Ved opførselen af den nye midterfløj på Kollegiet fik man den standard, man ville have for elevværelserne. Der er her godt 100 kostelever. På Den lille kostskole i Stokkebjerg er der 18 elever, på Stedignhus i Jyderup er man ved at færdiggøre en stor udvidelse med en helt ny fløj, og her er nu plads til 42 kostelever. Endelig har Birkegården i Viskinge 20 kostelever. På denne ejendom er der landbrugspligt, og der har været lidt vanskeligheder med landbrugsministeriet, der ikke mente, at landbrugspligten kunne opretholdes ved elevers indsats. Derfor er de elever, der er interesseret i det mere faglige placeret her, og det virker tilfredsstillende, og landbrugsministeriet har da også givet grønt lys for driften, slutter formanden.

Regnskab og valg
Næste punkt på dagsordenen var gennemgang af regnskab ved revisor Funch Jensen, Jyderup.
Driftsregnskabet balancerede med 2.014.373 kr. De største beløb på indtægtssiden er statstilskuddet der andrager 1.604.905 kr., og skolepenge med videre 326.118 kr. På udgiftssiden andrager lønninger 1.489.053 kr., udgifter vedr. undervisning 125.950 kr., og ejendommens drift (Realskolen) 122.878 kr. Status balancerede med 637.518 kr.
Genvalgt til bestyrelsen blev fru Leihøj, København, fru Grethe Krogh, Jyderup, Børge Nielsen, Kalundborg, og Arly Mortensen, Kalundborg.
Efter enkelte bemærkninger vedtoges såvel beretning som regnskab enstemmigt.
Under "Eventuelt" drøftes en række interne spørgsmål, inden formanden takkede for fremmødet og dirigenten sluttede generalforsamlingen1

1974, sept.; 7 faglokaler til Jyderup Realskole
Jyderup Realskole er gået i gang med en udbygning i forbindelse med Søbæksgården, som erhvervedes for et par år siden, oplyser formanden for bestyrelsen, dir. Arly Mortensen, Kalundborg, på realskolens generalforsamling.
- Vi har i de sidste år kunnet konstatere en støt fremgang, også rent økonomisk. Sidste skoleår var ved Realskolen 270 elever, men i det nye skoleår efter sommerferien startedes med 311 elever.
Ledelsen mener et elevtal omkring de 300 giver den bedste drift. Fremover stilles efter en så lav som muligt klassekvotient.
I sin beretning gav dir. Mortensen en kort orientering om Kollegievirksomheden. Ved opførelsen af den nye midterfløj på Kollegiet fik man den standard, man ville have for elevværelserne. Der er godt 100 kostelever.
Den lille kostskole i Stokkebjerg er der 18 elever, på Stedignhus Jyderup er man ved at færdiggøre en stor udvidelse med en helt ny fløj, og her er nu plads til 42 kostelever. Endelig har Birkegården i Viskinge 20 kostelever.
Revisor Funck Jensen, Jyderup, gennemgik regnskabet. Det balancerede med 2.014.373 kr. Status balancerede med 637.518 kr.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg. Under eventuelt drøftedes en række interne spørgsmål2


Kilder:
Kilde x: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1974, side 6; Jyderup Realskole udvider med 7 lokaler på Søbæksgården
Kilde x: Holbæk Amts Venstreblad 14. sept. 1974, side 12; 7 faglokaler til Jyderup Realskole