StartenJyderup Realskole

Hvordan det begyndte

fra 70 års jubilæet 1964

Der lever endnu forbavsende mange, (1964) som blev indmeldt i Jyderup Realskole ved oprettelsen for 70 år siden.
Den 82-årige tidl. viceinspektrice, frk. Schaumburg, København, datter af daværende provst Schaumburg, Jyderup, fortæller at Jyderup borgerne først i 1880'erne ansatte en privatlærerinde, der underviste børnene i en stue i præstegården.
I 1894 købte købmand Carl Hooge - bankbestyrer Holger Hooges far villaen "Søbæksminde" til realskole.
Hooge var eneejer i 14 dage, hvorefter en kreds af andre betydende borgere, som arbejdede på oprettelsen af realskole, delte det økonomiske ansvar med Carl Hooge1
Jyderup Realskole
Billedet her ses på arkiv.dk 1902 B6265
Villaen var blevet købt af fem lokale mænd, der udlejede den til C. Lambek2

Det formodes at gruppen bestod af kommissionær H. P. Folkmann (Jyderup), købmand Carl Christian Frederik Vilhelm Hooge (Jyderup), Skovrider og Jægermester Flemming Lerche (Bjergsted)3
Jyderup Realskole

Det kan heller ikke nøje fastslås, hvilken dato skolen åbnede; men det formenes at være 1. september 1894, det ses bl.a. i skolens indmeldelsesprotokol, her har en del elever indskrevet sig denne dag4
se også Schjelderup
Som skolebestyrer blev ansat den kun 24 årige stud. phil. Hans Christian Laurids Christensen Lambek,
som havde tabt lysten til at studere filosofi ved Københavns Universitet.
Han var sikkert allerede den gang en personlighed, der gjorde indtryk på omgivelserne.
Men måske var han på det tidspunkt mere fokuseret på livsfilosofisk tænkning end på elevernes
indlæring af de realskolefag, som skulle bestås ved den afsluttende præliminæreksamen
Lambek
I hvert fald dumpede 6 af de 8 elever, han i 1897 sendte til præliminæreksamen på Københavns Universitet5

Det første år måtte præliminaristerne til eksamen på universitetet i København,
men året efter kunne (præliminæreksamen) eksamen holdes på skolen6

”Fra 1897 foreligger der sikre efterretninger, idet der den 17. december dette år stiftedes
aktieselskabet ”Jyderup Realskole”, hvis formål var at drive realskole i en ejendom på Slagelsevej
”Søbæksminde”(på toppen af bakken). Det var en villa, der ejedes af Fru Schjelderup,
der udgør stadig en del af den nuværende Realskole, og det var den, der allerede fra starten har været anvendt til skole.

Selskabet startede med en aktiekapital på 6300 kr., og blandt aktionærerne finder man de fleste af den tids kendte borgere i Jyderup foruden enkelte udenfor.
Bestyrelsen kom til at bestå af amtsvejinspektør N. Rasmussen, savværksejer N. E. Lang og
skovrider C. Lund Thomsen, købmand Emil Scharling blev revisor”7

Laage
Så ”Da første holds eksamenskarakterer ikke var fornemme nok, måtte Hans Christian Laurids Christensen Lambek
vige pladsen som skolebestyrer. Han efterfulgtes af Otto Frederik Bertholdt Laage”,
og efter sommerferien 1897 overtog Otto Laage lejemålet og anskaffede samlinger
samt købte skolematerialet.
Otto Frederik Bertholdt Laage (4/3. 1845-1920) havde tidligere været skolebestyrer i Varde og Skanderborg8
”Skolen havde allerede fra starten elever fra et stort opland, og da elevtallet stadig steg, blev det snart nødvendigt at skaffe mere plads, og man begyndte at se sig om efter en velegnet byggeplads.
Af lensgrevinde Lerche, Sølyst, blev der givet tilbud om en grund ”på Grevindens Mark op til den lille Skov og Hotellets Grund”. Men selskabet fandt ikke de stillede betingelser antagelige.
Bestyrelsen dannede nu sammen med Købmand Carl Hooge og Læge Hansen et byggeudvalg, der købte en strimmel jord fra den tilgrænsende jordemoderbolig og herpå i 1898 lod opføre en tværfløj.
På denne opsattes årstallet 1898, og det er af mange fejlagtigt blevet opfattet som året for skolens grundlæggelse9

”Tilbygningen, indeholdte fem klasseværelser og fire mindre værelser,
samt et gymnastikhus10. Lige ved skolen lejede man en gymnastik- og legeplads på 40x80 kvadratalen – dvs. ca. 1200 m”211

Bygningen blev opført af Tømrermester H. N. Hansen og kom til at koste 6680 Kr. 20 øre, samtidig byggedes gymnastiksalen for en sum af 1542 Kr. 31 øre.
Nogle år senere byggedes der et stykke til den nordlige ende af hovedfløjen12

I 1898 byggedes fire nye klasseværelser og en gymnastiksal, men bygherrerne var lidt for sparsommelige, gymnastiksalen opførtes for 1600 kr. og blev derefter - enstensmur og uden kakkelovn.
Siden er bødet på disse mangler ved isolation og varmeinstallation13
Jyderup Realskole 1898
I 1941 ½ år før Mønsted Friis død
blev bygget en 1. sal oven på skolebygningen af 189814
Billede af skolen fra Holger Bøgvad Rud, 2008a)
Undervisningsinspektør Fr. Rønning undersøgte skolen i december 1898 og januar 1899.
Ved sit første besøg fandt han væsentlige mangler ved skolen, hvoraf den vigtigste var den mangelfulde klasseinddeling. I og II mellemklasse var toårige og indeholdt »temmelig uensartede Bestanddele«.
Der fandt sammenlæsning sted mellem III og IV mellemklasse og samt mellem II og III mellemklasse.
I sidstnævnte tilfælde blev således tre hold undervist sammen, hvilket medførte, at III klasse f.eks. i dansk var mindst et år bagud.
Den ene af de tre dimittender var flink, mens de to andre ikke var særlig gode.
Den samlede bedømmelse var, at »Skolen var i en temmelig ufærdig Tilstand og I[inspektionen] kan derfor ikke på nærværende Tidspunkt indstille Jyderup Realskole til at få Eksamensret.«15

Nogle måneder senere besøgte Rønning igen skolen. Den fornyede undersøgelse viste, at der var gjort »nogle Forbedringer og Fremskridt«. Klassedelingen var blevet bedre gennemført, og der var antaget en ny lærerb) til historie, geografi og naturhistorie, som gjorde et lovende indtryk.
»Men Skolen gjorde dog endnu et ufærdigt Indtryk, og det er endvidere tvivlsomt, om den i Fremtiden kan gøre Regning på en sådan Tilgang, at den[s] Eksistens tør betragtes som sikret.
«Rønning anbefalede dog at tildele skolen eksamensret for et år, fordi lokaler og samlinger var tilfredsstillende, og fordi Otto Frederik Bertholdt Laage tidligere havde været skolebestyrer for en eksamensberettiget realskole.
I 1899 tildelte Kultusministeriet skolen dimissionsret, dog foreløbig for et år«16
Frk Scharlings pogeskole Samtidig blev forberedelsesklassen nedlagt. I stedet aftalte Laage med Frk. Mathilde Scharling,
at hendes pogeskole blev ”organisk forbunden med Realskolen, at dens lavere klasser kunde arbejde som Forskole til Realskolen. Realskolen havde derefter fire klasser17
Aktieselskabet "Jyderup Realskole" ses i folketællinger 1901 for matriklen på Slagelsevej18


Præliminæreksamen 1902
Carl Johan Wamberg var fra 1908 og til hans død august 1950 lærer ved Jyderup Kommuneskole19
Vi ved at hr. Laage fortsatte til 1905, hvor hans svigersøn overtog ledelsen af skolen og købte den få år efter.


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 25. marts 1964, side 3+4; 1000 indbydelser til Jyderup Realskoles 70 års jubilæum
Kilde 2: Stationsbyen Jyderup, side 242. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 3: Stationsbyen Jyderup, side 242. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 4: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
Kilde 5: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% af de første elever i Jyderup Realskole dumpede (om jubilæet i 54)
Kilde 7:Elev Foreningen Jyderup Realskole (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri, findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 8: Overordnet kilde; Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
og indsatte tekster fra Stationsbyen Jyderup af Anders Hjorth-Jørgensen forlaget desAHJn,
Elevforeningen Jyderup Realskole (EFJR)
Kilde 9:Elev Foreningen Jyderup Realskole (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri. Findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4+6; Jyderup Realskole 60 år
Kilde 11: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
Kilde 12:Elev Foreningen Jyderup Realskole (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri. Findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% dumpede
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 21. aug. 1954, side 4+6; Jyderup Realskole 60 år
Kilde 15: Medd. LS 1898/99 s. 361 (Rigsarkivet, København)
Kilde 16: RA. KUM 3.Kt. Jr.nr. 1898/21-50. RA Undervisningsinspektionen for Mellem- og Realskoler. Kopibog 1898-1908, s. 25-26, 58-59 (13. januar og 7. maj 1899) (Rigsarkivet, København).
Kilde 17: Stationsbyen Jyderup; side 247, Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 18: Folketælling Jyderup 1901 opslag 488
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 21. aug. 1950, side 3; Wamberg død
Noter:
a) Holger Bøgevad Rud, 2008
b) Den omtalte lærer kan være Mads Birkeland der ses i 1899 på Jyderup Realskole

Sidst rettet 14. marts 2017
©Jyderup Realskole