Jyderup Realskolen 1951 til 1962

Læs om skolen fra 1942-1951
Efter Aksel Knudsen død, syntes realskolens fremtid at blive den, at to af skolens overlærere Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersen overtog skolen med økonomisk støttet af en forældreforening.
I første omgang nedsattes et 5-mands udvalg bestående af skovejer Frede Jensen (formand) Jyderup, sadelmagermester Henry Nielsen, Føllenslev, gårdejer P. Nielsen, Pilegården, Mørkøv, proprietær H. Glud, Dianagård, Stigs Bjergby, og isenkræmmer H. Gylling Folkmann Jyderup.
Dette udvalg skal arbejde videre med planerne, der går ud på at indbyde de godt 200 forældre til skolens elever samt elevforeningens medlemmer til et møde (13/10.1951 på hotel Skarridsø) for at forhandle om oprettelse af en forældreforening.
En sådan forening skulle være bindeled mellem skolen og hjemmene, men desuden skulle der blandt dens medlemmer udbydes en obligationstegning på obligationer på 50, 100 og 200 kr.2+3

1951, På en aften tegnedes 10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole
Skolens to overlærere var blevet tilbudt skolen og der skal rejses 25.000 ved obligationer.
Der var mødt ca. 80 interesserede ved mødet på hotel Skarridsø i lørdags, hvor man drøftede realskolens fremtid.
Så godt som alle indmeldte sig som medlemmer i en skolekreds, og der blev på denne ene aften tegnet obligationer for ca. 10.000 kr.
Skolekredsen skal stå som bindeled mellem hjemmene og skolen og danne et økonomisk grundlag for skolens videreførelse.

Udvalgets formand, skovejer Frede Jensen, mindedes realskolebestyrer Aksel Knudsen og oplyste derefter, at arvingerne havde tilbudt overlærerne Valdemar Hansen og Vang Petersen at overtage skolen for 125.000 kr.
Sagfører Hakon Lundgaard, Kalundborg, redegjorde derefter for den finansielle side af sagen. Der skal rejses en kapital på 25.000 kr. ved obligationstegning. Disse obligationer vil blive forrentet med 5% og løbe i 20 år.
Den første udtrækning sker i 1962, og der udtrækkes 10% om året. Kontingentet sattes til 5 kr. På forespørgsel oplystes, at skolens driftsoverskud sidste år var ca. 17.000 kr., og elevtallet er 243.
Skolens ejendomsskyld andrager 95.000 kr., heri ikke medregnet inventar, samlinger m.m.1

og oktober 1951 (fortsat) På en aften tegnedes 10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole Elevforeningen anbefalede at man oprette en skolekreds, det vedtoges.
Til bestyrelsen valgtes skovejer Frede Jensen, Jyderup, sadelmagermester H. Jensen, Føllenslev, gårdejer P. Nielsen, Mørkøv, propr. H. Lundgård, konsulent H. M. Olsen, Højsted og isenkræmmer H. Gylling Folkmann, Jyderup.
For at knytte nærmere kontakt mellem bestyrelsen og de kommuner, der har elever på skolen, valgtes en repræsentant for hver kommune. Det blev gårdejer Vang Petersen, Stokkebjerg, amtsrådsmedlem Holger Nielsen, Høed, gårdejer Torben Ottesen, Føllenslev, gårdejer Ernst Jensen, Eskebjerg, Fru Ketty Petersen, Jorløse, tømrermester Christensen, Kattrup, gartner Carlo Christensen, Rønnekilde, plantageejer Harding Morthensen, Mørkøv, Statshusmand Bue Madsen, Stigs Bjergby, gårdejer Chr. Hjortsvar, Konradsgården, Fru Hedvig Frost, Sdr. Jernløse, fru godsejer Anna Junker, Aunsøgård, Købmand Poul Nielsen, Ulkestrup og frk. Maria Lunding, København
Til revisor valgtes forvalter Schou Hansen, Jyderup og tømrermester Sv. Christiansen, Svebølle.
Lovudkast og bestyrelsesvalg skal godkendes på en stiftende generalforsamling den 7 november 1951, og i mellemtiden vil sognerepræsentanterne søge at tegne de resterende 15.000 kr.4
Jyderup Realskole får eget bomærke
Kundskab er som aladinlampen; ved at gnide, d.v.s. pleje og udvikle den, får vi kraft til at tage kampen op; men ligesom lampens ånd blev vred på Aladin, da han ville bruge dens kraft til at gøre sig selv større og skabe sin egen gud, således går det kundskaberne, når de ikke bruges ret.
Glemmer man, at al viden og kunnen skal bruges med kærlighed og menneskelig varme, vil den kun bringe hårdhed og kulde.
Lad da vort bomærke minde os om at kundskabens lampe skal løftes af den naturens ædle søn eller datter, der ejer hjertes varme - den vil da bringe lys og lykke til mange60
Jyderup Realskoles bomærke 1952
1952 marts; Jyderup Realskole inviterer tirsdag, onsdag og torsdag forældre til at overvære undervisningen56
1952 juni; Nordens dag
- fra årsberetningen 1952 - året der gik:


1952 Okt.; PigespejdereJyderup Realskole
De blå pigespejdere i Jyderup, Skarridsholm trop, har på lørdag fest for forældre og venner i gymnastiksalen på Jyderup Realskole.
Der vises en film fra landslejren, og pigerne underholder med sang og sketch7
Okt 1952 Spejderfest holdt vellykket sammenkomst på Jyderup Realskole
Skarridsholm trop af Det danske Pigespejderkorps havde lørdag aften en vellykket sammenkomst med forældre på Jyderup Realskole.
Gymnastiksalen, hvor festen holdtes, var smukt pyntet med løv, og der var opstillet forskellige boder8

1952 dec.; Skolekøkkenundervisning på Jyderup Realskole.
Jyderup Realskole føjer efter nytår skolekøkken undervisning til den almindelige timeplan.
Skole har truffet aftale med pigehjemmet Sølyst om at benytte skolekøkkenet der. Til gengæld må eleverne på Sølyst benytte Realskolens gymnastiksal. Til leder har Realskolen antaget lærerinde Grethe Christensen57

1953 januar; 1953
Skolen har fra 1. januar indført husgerning som skolefag. Vi har fået lokaler på børnehjemmet Sølyst, som så til gengæld har gymnastiksal hos os. Vi takker Sølyst's forstander, hr. Sylvest, for dette samarbejde58

1953 feb.; Fri pga snestorm!
– ”12. og 13. februar har skolen holdt fri på grund af snestorm”55

1953 Skolen har fra dette år to skolebestyrer Hr. Valdemar Hansen og Hr. Thomas Vang Petersen samt der oprettes skolekreds5

1953 november holdte skolebestyrer Thomas Vang Petersen et foredrag om Livsanskuelse er forudsætningen for at blive en personlighed
1954 Lægeundersøgelse
1954 Færdselslære
I954 juni; her fortæller overlærer Inge Hansen om "året der gik" bl.a. at skolen har haft besøg af undervisningsinspektør Hans J. Hansen og Inspektørerne Simonsen og E. Hansen9

1954 august; 35 piger i skolekøkken
Jyderup Realskole fortsætter i år med skolekøkken på "Sølyst" efter bredvillig overenskomst med forstander Sylvest.
Fordelt på to hold skal 25 piger undervises 4 timer ugentlig. Som skolekøkkenlærerinde er i stedet for frk. Grethe Christensen, som er rejst, antaget Fru Gissemann, Føllenslev59

I august 1954 afholdes skolens 60 års jubilæum
Billede fra skolens 60 års fødselsdag; Kalundborg Folkeblad 21. august 1954, side 4+6)6

I 1954 i aug. hvor Jyderup Realskole starter
Skolen har gennemgået den sædvanlige sommeropfriskning med maling og pudsning

Jyderup Realskoles Skolekreds, Formanden Frede Jensen, skriver i skolens årsberetningen 1954
Samtidig med, at de to nuværende skolebestyrere Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersen overtog skolen, blev der oprettet en Skolekreds, hvis første og største opgave er at danne et bindeled mellem skolen og hjemmene11

1954 nov.; Alle skoleelever i Jyderup er inviteret til at se Jørgen Bitsch-filmen "Tværs gennem Afrika" på hotel Skarridsø
1955 april-maj: Jyderup Realskole og kommuneskolen samarbejder om H.C. Andersens optog til dyrskuet
1955 Maj; I forbindelse med Pastor Emil Sørensen's død blev læge Hallager tilkaldt, der netop opholdt sig på Realskolen for at Polio vaccinere12
1955 oktober; Færdselsdage
1955 dec.: Juleferien starter i kirken
1956 Udvidelse på Jyderup Realskole
Under eventuelt oplyste skolebestyrer Vang Petersen, at man har anmodet en konstruktør om at udarbejde tegning til en nybygning, der skal ligge nord for legepladsen i Realskolens såkaldte Æblehave.
Den nye bygning, der bl.a. skal rumme tre nye klasseværelser og et stort sløjdlokale, skal i hjørnet sammenbygges med gymnastiksalen, som suppleres med toiletter og nye omklædningsrum.
Videre oplyste skolebestyreren, at gymnastiksalen er restaureret for 2500 kr.
Nybyggeriet anslås til at koste 120-150.000 kr., og man kan godt regne med, at det er den halve pris af, hvad det ville have kostet, hvis der var offentligt byggeri13

1956 Færdselslære

1956 august; Alle tiders fysiktime - arrangement for alle skoleelever i Jyderup og omegn

Jyderup Realskole indbyder venligst forældrene til at overvære undervisningen i dagene 26., 27. og 28. nov. Onsdag den 28. kl. 19,30 holdes forældremøde i skolens gymnastiksal
Foredrag: Erhvervsvejleder Uffe Preuss: "Ungdommens erhvervsmuligheder" Skolebestyrer Vang Petersen: "De nye skolelovsforslag". Alle interesserede indbydes66
1956 november: Ungarnhjælpen
Jyderup Realskole samledes eleverne ved flagstangen, hvor skolebestyrer Valdemar Hansen fortalte om Ungarns lidelser, hvorefter der var 5 minutters stilhed62

Jyderup Realskole før 1957
Billedet herover fra Bent Andersen
Jørgen Gybel Jensen i forbindelse med spørgsmål fra Christina Huus om skolebotanisk have på skolen - at han ikke kan se hvor den skulle have været på skolen, for der hvor den nye bygning kom stod der skure16
1957 januar kan man læse at Dr. Bent Hallager leder Samaritter kursus
I Jyderup vil blive afholdt et Samaritter kursus, der strækker sig over 24 dobbelttimer, med læge Bent Hallager som leder. Interesserede bedes snarest tilmelde sig hos formanden, fru arkitekt Dons, tlf. 350, eller til kassereren, fru ingeniør Strange, tlf. 261.
Der håbes på rekordtilslutning, da det ikke mindst i disse farefulde tider er af uvurderlig betydning, at så mange som muligt kan yde bistand, hvis katastrofer indtræffer. Kurserne foregår tirsdag hver uge på Jyderup Realskole14

1957 marts; Skibsadoption. Realsklassen skriver med DFDS skibsbesætning63
1957 maj, ses Husmoderforening låner Jyderup Realskoles gymnastiksal15
og Jyderup Husmoderforenings afslutningsfest på vinterens studiekreds holdtes på Jyderup Realskole i Gymnastiksalen.
samt en mængde billeder, plakater, fotografier, børnetegninger og meget andet var udstillet og illustrerede på en udmærket måde. Fru Pastor Sørensen har ledet studiekredsen24

1957 juni - Byggetilladelse til Jyderup Realskole
Jyderup Realskole har nu fået byggetilladelse til den længe ønskede udvidelse, der er nødvendiggjort af det stigende elevtal, efter sommerferien begynder således 80 elever i 1. mellem.
Den økonomiske side af sagen er i orden, og en af de første dage holdes møde med håndværkerne.
Udvidelsen skal omfatte en pavillon, som bygges i den nordlige side af legepladsen ud mod skolevej og indeholde tre nye klasseværelser.
Håndværkerne skal begynde allerede i denne uge, og der arbejdes i eksprestempo, så de nye lokaler kan tages i brug efter sommerferien17

Juni Udvidelse på Jyderup Realskole. Der bygges en pavillon med tre klasseværelser.
Den længe ventede byggetilladelse til Jyderup Realskole er givet, og skolebestyrer Thomas Vang Petersen meddelte ved afslutningen forlede, at den økonomiske side af sagen nu også er i orden, således at håndværkerne vil gå i gang med at bygge allerede i denne uge.
Udvidelsen kommer til at omfatte en pavillon, der skal bygges i den nordlige side af legepladsen, ud mod Skolevej.
Den nye bygning skal indeholde 3 klasseværelser, deraf det ene et naturfag klasseværelse. en af de første dage holdes byggemøde, og derefter vil byggesum og håndværkernes navne blive meddelt.
Denne udvidelse er hårdt tiltrængt og har været det længe, selvom det er blevet særligt slemt efter sidste indmeldelser, idet der alene i 1. mellem er indmeldt 80 nye elever, og da man i forvejen havde 69 her, var det faktisk nødvendigt, at der skete noget.
Der skal nærmest bygges i eksprestempo, idet man håber at kunne tage de nye klasseværelser i brug, når man begynder efter sommerferien, det vil sige den 15. august18

juli 1957, Jyderup Realskoles udvidelse. Der tages straks fat på arbejdet.
Efter licitation over udvidelsen af Jyderup Realskole, er arbejdet overdraget til følgende håndværkere: murearbejdet Peter Olsen og søn, Jyderup,
tømrer- og snedkerarbejdet: tømrermester Erling Jensen, Mørkøv, varme og sanitet: Blikkenslagermester H. P. Sørensen og søn, Jyderup,
elinstallationer: Installatør Carl August Jensen, Jyderup19
Den samlede byggesum andrager omkring 56.000 kr.20

Den 6. aug. 1957 Rejsegilde Jyderup Realskole. I dag kan holdes rejsegilde på den nye tilbygning.
Skolebestyrer Thomas Vang Petersen oplyser, at det er det stadig stigende elevtal, der har nødvendiggjort tilbygning.
Man begynder skoleåret med et elevtal på 270, hvilket er en stigning i forhold til sidste år.
Byggeriet begyndte først i Juli og man havde regnet med at være færdig til skoleårets begyndelse, men det ser nu ud til, at det varer en måneds tid endnu, inden man kan tage den nye pavillon i brug.
I den første tid bliver det derfor nødvendigt at have både gymnastiksalen og skoleinspektørens spisestue i anvendelse som klasselokaler.
Dejlige lyse lokaler; Bygningen, der er 9 m bred og 23 m lange, ligger langs legepladsen.
I den østlige ende opføres to klasseværelser med store sydvendte vinduer og desuden en bred gang mod nord.
I den vestlige ende ligger et rummeligt fysiklokale.
Bygningen er opført i gasbeton og varmeinstallationen ligger i de støbte gulve, der belægges med et moderne gulvmateriale.
Lofterne bliver skrå. Byggesummen har trods det moderne anlæg kunnet holdes nede på 56.000 kr21

Aug. 1957 En skole rejst ved privat initiativ
Rejsegilde på Realskolens tilbygning i går.
Det er et sjælden syn i vore dage at se sådan en tilbygning til en skole foretaget på helt privat initiativ, udtaler formanden for Jyderup Realskoles
Forældrekreds, skovejer Frede Jensen i går ved rejsegildet på skolens nye pavillon, der havde samlet mange mennesker.
Håndværkerne og de andre gæster samledes ved 16-tiden og blev budt velkommen til et lille traktement af øl, snaps
og pølser af skolebestyrer Thomas Vang Petersen, der takkede håndværksmestrene,
der har været tømrermester Erling Jensen, Mørkøv, murermester Aksel Olsen, Jyderup, og malermester Harry Jensen, Jyderup.
Vi havde jo regnet med at være færdige til 15. august, men desværre kom vi for sent i gang med byggeriet.
til gengæld syntes jeg, at arbejdet er skredet usædvanligt hurtigt fra hånden. For håndværkerne takkede Erling Jensen,
der også har været skolebygningens arkitekt. Han udbragte et kraftigt besvaret Leve for den nye skole.
Skovejer Frede Jensen udtalte som forældrenes repræsentant, at man så hen til den nye pavillon med store forventninger, og
takkede Thomas Vang Petersen, fordi bygningen var rejst helt uden tilskud fra stat eller kommune22
Jyderup Realskole før 1958
Billederne herover 1: Fra Bent Andersen og før den nye bygning
Jyderup Realskole efter 1957
2: fra Henrik Freving-Pedersen, Hanne Jalborg og blev brugt i konfirmationstelegrammer fra skolen og den nye bygning ses
Aug. 1957 Jyderup Realskoles udvidelse forsinket
Da man ved sommerferiens begyndelse tog fat på udvidelsen af Jyderup Realskole, var det målet at blive færdig med byggeriet, til skolegangen atter skulle begynde, men ordningen af finansieringen forsinkede arbejdet en måneds tid, så man nåede først at holde rejsegilde i går.
Her bød skolebestyrer Thomas Vang Petersen velkommen og takkede håndværkerne for det gode tempo, der er holdt.
Tømmermester Erling Jensen, Mørkøv, takkede for den tillid, der var vist håndværkerne og udbragte et leve for Realskolen.
Som tidligere omtalt opføres den nye bygning langs legepladsen. Den indeholder to almindelige klasseværelser samt et større fysikværelse.
Når man hører om udgiften ved andet skolebyggeri, lyder det overraskende, at denne nybygning kan gennemføres for 56.000 kr.
Realskolens elever har ferie til 15. august, men man skal altså klare sig en måneds tid uden nybygningen.
Det sker ved enten at benytte gymnastiksalen eller Thomas Vang Petersens spisestue til klasseværelse.
Der begyndes med 270 elever, hvilket er 20 flere end i sidste skoleår23

1957 Rejsegilde på tilbygningen (den endelige ibrugtagningen sker først i december 1957)
Da pladsmanglen på realskolen efterhånden var blevet meget følelig, begyndte vi straks efter sommerferiens begyndelse at opføre en ny bygning. Den nye bygning, der skal indeholde et moderne fysiklokale og 2 skolestuer, blev indviet den 11. december 1957 og taget i brug dagen efter.
Et længe følt savn var dermed afhjulpet. Ved indvielsen fik skolen som gave fra lærerne en tegning af Sikker Hansen, et maleri fra overlærer Larsen, malet af hr. Larsen's søn, Leif Larsen, et elektrisk ur af håndværksmestrene, der havde medvirket ved bygningens opførelse, en fødselsdagslysestage fra boghandler Søvndahl Petersen og kontante beløb til hjælp til anskaffelse af et filmapparat fra elever, forældre, elevforeningen og Skolekredsen
(Jyderup Realskoles årsberetning 1958, side 4)28
Jyderup Realskole
Billedet efter 1958 og fra Henrik Freving-Pedersen (evt. fra konfirmationstelegram)
1957, 14. november: Den nye skolelov forslag fremsættes i næste uge
Som følge af folkeskoleloven af 1958, hvor mellemskolen blev nedlagt, blev skolernes ejendomsforhold mange steder taget op til overvejelse.
I løbet af1960'erne og 1970'erne overgik flere og flere private realskoler til at blive selvejende institutioner, hvorved en skole kunne få statslån til en lav rente og tilskud til forretning af andre lån.
Imidlertid skulle skolen selv tilvejebringe en sjettedel af overtagelsessummen, et beløb der tit blev skaffet ved, at skoleejeren forærede skolen denne brøkdel25

1958 feb. Gymnastik på Jyderup Realskole
Jyderups Idrætsforening har nu begyndt træningen i fodboldsæsonen.
De første 3 uger må man nøjes med udendørs løbetræning i det kommuneskolens gymnastiksal, der skulle have været brugt til indendørs træning er optaget. For gymnastikkens vedkommende har man fået lov til at benytte
Jyderup Realskoles gymnastiksal i de 3 uger.26

1958 marts Røde Kors Samaritternes Jyderup afdeling
var i går i anledningen af Kongens fødselsdag samlet til en festlighed i det nye fysiklokaleJyderup Realskole.
Formanden, fru Dons, bød velkommen, hvorefter der vistes en oplysende film fra FN, om hvorledes der hjælpes, hvor epidemier hærger i malariaramte egne. Efter en kvit og dobbelt vistes en smuk farvefilm fra mange lande.
Repræsentant Gybel Jensen talte for Kongen som det nationale samlingspunkt, og nationalsangen blev sunget.
Sluttelig rettede Gybel Jensen en tak til skolebestyrer Vang Petersen og Valdemar Hansen for den gæstfrihed, Røde Kors hver vinter møder på skolen29

1958 maj Realistisk Samaritter øvelse på Jyderup Realskole
Jyderup Samaritterforening havde i aften en meget realistisk katastrofeøvelse på Jyderup Realskole, og næsten alle aktive Samaritter var mødt, foruden en del af de store Pige- og Drengespejdere, der har taget Samarittereksamen sidste år.
Øvelsen var bygget op om den bil, der Kristi Himmelfartsdag forulykkede ved Bennebo, og som foreningen havde lånt. Man forestillede sig, at bilen var stødt sammen med en knallert og i sit forsøg på at undgå at påkøre knallerten var bilen kørt imod et hus og var væltet om på siden.
Læge og ambulance var "forsinket af snestorm"
Der var fem "tilskadekomne", nemlig knallertens fører, en kvindelig fodgænger og tre unge mennesker i bilen.
Alle blev bragt ind i gymnastiksalen, og her fik de den nødvendige pleje.
Det vanskeligste var at få bilens tre passagerer ud af bilen. De var alle slemt medtagne, de to med knoglebrug, og måtte hejses op af de to døre.
Efter øvelsen gav læge Bent Hallager kritik. Sluttelig takkede formanden, fru Aase Strange, læge Hallager for hans assistance30

og 21. maj 1958; Jyderup samaritter til realistisk øvelse
Samariterforeningen i Jyderup holdt i aften en belærende øvelse på Jyderup Realskole under ledelse af øvelsesudvalget: Gybel Jensen, fru Enis Jensen og repræsentant Holst. Man havde sørget for en realistisk baggrund, idet Falck havde slæbt en nylig havareret bil ind på skolepladsen, hvor der også lå en væltet knallert. En kvinde lå død efter at være slynget ud af bilen. Inde i denne lå tre kvæstede, og det viste sig navnlig, hvor vanskeligt det er at få bragt de kvæstede ud af en bil. I øvelsen deltog 20 samaritter foruden 8 pige og drengespejdere. Man måtte gennemgå øvelsen to gange, for at alle kunne komme med. Læge Bent Hallager deltog som samaritternes læge og hold bagefter kritik af øvelsen. Der faldt megen ros til deltagerne.
65

1958, juni 9; Annonce for indmeldelse i lokale aviser;
Jyderup Realskole - resten indsættes

1958, juni; Årsberetning fra Jyderup Realskole
Der gives en oversigt over begivenhederne inden for skolens område, herunder indvielsen af af den nye skolebygning med tre nye lokaler den 11. december 195727
og Jyderup Realskole har udsendt årsberetning, som indledes med en opfrodring til at blive medlem af forældrekredsen. Der gives en oversigt over begivenhederne inden for skolens område, herunder indvielsen den 11. december af den nye skolebygning med tre nye lokaler. Det oplyses, at skolesparekassen har solgt sparemærker for 3100 kr. Der gives en fortegnelse over samtlige 267 elever og over eksamensdage og årsprøverne. Afslutningshøjtidelighed finder sted på mandag om formiddagen for 5 u, I og II m, om eftermiddagen for IV m og realskolen. Det nye skoleår begynder d. 14. august 195861.

1959 marts Jyderup Realskole Selvejende institution?
Dagen forinden har været afholdt generalforsamling på Jyderup Realskole, der blev holdt i den nye skolebygning.
Vang Petersen udtaler sig om økonomien (ønsker for fremtiden);
Det første år kan det gå med de nuværende lokaler, men så skal der bygges gymnastiksal. Skolekøkken, sløjdlokale m.v.
Den nuværende gymnastiksal kan deles til to klasselokaler, og i hovedbygningen kan de gamle klasselokaler lægges sammen to og to31

1959 august; Møde i forbindelse med omdannelse til selvejende institution
Det udvalg, som ved Jyderup Realskoles repræsentantskabsmøde i foråret nedsattes for at søge realskolen omdannet til en selvejende institution, havde møde i aftes. Der forelå meddelelse fra undervisningsministeriet om godkendelse af det indsendte udkast til fundats for institutionen med enkelt ændringer og tilføjelser.
Der vil i nærmeste fremtid blive indkaldt til møde for endelig godkendelse.
Alle forældre, der har børn i skolen, er kontingent frie medlemmer (Skolekredsen).
Tilbage er nu, en vurderings forretning, hvor ministeriets sagkyndige skal godkende overdragelsessummen, og derefter vil institutionen være en realitet.
Det udvalg, der hidtil har arbejdet med sagen, består af Gunner Jensen, Høed (formand), købmand Otteslev, Bjergsted, og skolebestyrerne Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersena
Se Jyderup realskole bliver selvejende institution)32

Jyderup Realskole er fra 1. august 1959 overgået til selvejende institution, og skal som sådan ledes administrativt af en forældrebestyrelse, der vælges på en årlig generalforsamling. Medlemmer af institutionens er alle forældre, der har børn på skole samt andre interesserede, der indmelder sig i Jyderup Realskoles Skolekreds.
Herved får forældrene gennem denne bestyrelse meget nær forbindelse med og indflydelse på skolens drift, og målet er, gennem samarbejde med skolens lærere og leder, at skabe de bedst mulige forhold for skolens elever33

”fra møde på kollegiet, tirsdag den 27. februar 1973, tilstede var skolens formand Åge A. Mortensen, skolens næstformand civilingeniør Johs. Bollerup, realist Vibeke Borggren Winther, Lis Christensen, realist Charlotte Bogh Due Madsen og skolebestyrer Peter Hehnel
Her svarer formanden på spørgsmål fra realist Lis Christensen (hvad er ideen med skolen og kollegiet, og hvordan har man fundet på, at de skulle drives af forældre? Formanden svarer ”Tidligere var det almindeligt, at realskoler var privatejede, men for at forhindre at private skulle kunne tjene penge på at drive skolevirksomhed oprettedes det, der hedder selvejende institutioner.
Det tiltalende her for de fleste forældre ved en privat skole, som vor, består i, at de er medansvarlige for skolens økonomi og daglige drift”34

1960, jan. Ministeriet godkender Jyderup Realskoles vedtægter for selvejende institution
Også overdragelsesbetingelserne godkendt - overdragelsessummen 238.400 kr.

Efter en ventetid på næsten et år har forældrebestyrelsen for Jyderup Realskole gennem lrs. Lundgård, Kalundborg, modtaget svar fra undervisningsministeriet og med det positive, at ministeriet godkender vedtægter, det økonomiske grundlag samt overdragelsesbetingelserne.
Der bliv i marts måned i fjord, efter vedtagelse af, at skolen skulle overgå til selvejende institution, nedsat en forældrebestyrelse med købmand Otteslev, Bjergsted, som formand og med gdr. Gunner Jensen, "Høedgården", Jyderup, som næstformand.
Den øvrige bestyrelsen består af fru Anna Møller Hansen, Holbækvej, Jyderup, fru Gissemann, Føllenslev, fru Ingelise Rasmussen, Høed, gdr. Vagn Petersen, "Bassebjerggaard", Stokkebjerg, og boghandler Preben Søvndahl Petersen, Jyderup.
Med sagkyndig bistand af lrs. Lundgård blev udarbejdet vedtægter, finansieringsplan, økonomisk overslag, overdragelsesvilkår m.v., og i april blev papirerne indsendt til ministerierne.
I den mellemliggende tid har været ført adskillige forhandlinger og skolen er blevet besigtiget, ligesom sagen har været til behandling i såvel undervisningsministeriet som finansministeriet.
Skolen er blevet vurderet til 238.400 kr., og dette bliver den endelige overdragelses sum, som den selvejende institution skal svare til.
Da der er gået så lang tid, og med bl.a. ny status pr. januar i år, er det nødvendigt at udarbejde en ny finansieringsplan, der skal indsendes til ministeriet. Dette vil ske allerede i denne uge.
Såvel formanden købmand Otteslev, som Realskolebestyrer Vang Petersen udtaler deres glæde over, at der nu er blevet realiteter at arbejde ud fra, ligesom man er taknemlig for det positive og meget velvillige svar, der nu er modtaget fra ministeriet.
Så snart de sidste og endelige formaliteter er i orden, vil planer for skolen som selvejende institution blive meddelt35

1960 maj;
Jyderup Realskoles skolekredss holdt i aftes generalforsamling og vedtog at optage elevforeningen i skolekredsen.
Bagefter holdt den selvejende inskolekredstitution Jyderup Realskole generalforsamling og godkendte skødet på skolen, hvorefter der vil blive foretaget tinglysning og skødet sendes til København.
Der kan så ventes en foreløbig udbetaling på 119.000 kr. på skolen36

1960 maj; Jyderup Realskole moderniseres
Generalforsamling i den selvejende institution
På generalforsamlingen i aftes i den selvejende institution Jyderup Realskole gav formanden, købmand Otteslev, Bjergsted, oplysning om skolens overgang til selveje, hvilket havde medført, at man fik et afdragsfrit statslån.
Der var oprettet to nye underklaser og bl.a. indført engelsk efter naturmetoden.
I sommerferien vil skolen blive ombygget og moderniseret. I den kommende tid vil man søge at skabe det bedst mulige samarbejde mellem hjem og skole ved afholdelse af forældreaftener.

Alle valg var genvalg
Bagefter holdt forstander Sv. Jensen, Undløse, et foredrag, som vi refererede ved husholdningsudvalgenes møde i Fårevejle forleden.
Til slut viste skolebestyrer Thomas Vang Petersen en serie lysbilleder fra skolens Norges-tur i 1958.
En lignende tur skal IV mellem ud på efter eksamen i år37

1960 kan man læse i Kalundborg folkeblad 18. juni at translokationen og afslutningsfesten ikke holdes på skolen, da skolens gymnastiksal er ved at få lagt nyt gulv38 [18. juni 1960, kf, side 4]
1960 kan man læse i Jyderup Realskoles årsberetninger at der indføres meddelsesbøger fra skoleåret 60/61

1960 juli; Restaurering af Jyderup Realskole
På Jyderup Realskole er man i øjeblikket i gang med en gennemgribende restaurering. Lokalerne bliver malet lyse og venlige farver, ligesom man regner med efterhånden at få nyt inventar alle steder. På legepladsen er en bulldozer i gang med at planere og derefter vil pladsen blive belagt med perlegrus.
De gamle cykelskure er revet ned, og for enden af legepladsen bliver der plads til alle cykler.
Den hvide bygning vil i fremtiden fremtræde i en smuk grøn farve og gymnastiksalens gulv vil blive fornyet39

1960 nov.; Gymnastik på Jyderup Realskole
Jyderup kommuneskoles gymnastiksal skal i nogen tid bruges til indøvelse af skolekomedie, og Jyderup idrætsforening har derfor midlertidigt måttet flytte gymnastikken til Jyderup Realskole, hvor skoleinspektør Vang Petersen velvilligt har stillet gymnastiksalen til rådighed.
Pigeholdene begynder tirsdag kl. 16 og drengeholdene torsdag kl. 1640

1961 januar; - indbrud på Realskolen (og i artiklen får man oplyst at hr. Ths. Vang Petersen bor i lejlighed på skolen)41

1961, 1. feb.; Jyderup Realskole og skolekreds holdt torsdag aften et fællesmøde på skolen, som ved denne lejlighed vil blive forevist, efter at den nu på forskellige måde har gennemgået modernisering54
1961 marts; Jyderup Realskole, Statslån på 119.200 kr. På den nye tillægsbevillingslov søges bevilget et lån på 119.200 kr. til Jyderup Realskole42

1961 april; Jyderup sogneråd (uddrag af artiklen)
Der skal forelægges overenskomstforslag til Jyderup Realskole43

1961 maj; Jyderup Realskole under de nye forhold44


Valdemar Hansen fratræder 1961 og Thomas Vang Petersen fortsætter frem til juni 196251
Hr. Thomas Vang Petersen; Overlærer 1, august 1962, boende i Jyderup28

1961, ved generalforsamlingen får bestyrelsen bemyndigelse til at se på en sag rejst af en afskediget lærer, samt bemyndigelse til at optage lån53

Året der gik (fra Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61 side 11-16 sidste årsberetning fra Hr. Vang Petersen)
For IV mellemklasserne indledtes sommerferien som sædvanlig med en rejse blandt Norges fjelde og fosser. I turen deltog fru A. Thastum, fru Bjerre og Vang Petersen. Det blev en dejlig tur på trods af regnvejret, der forsøgte at gøre os livet surt på sidste del af turen. Humøret holdt dog godt, og vi kom gennem hele det store rejseprogram uden uheld af nogen art.
Det eneste, vi måtte lade udgå, var en svævebanetur i Geilo, men dette blev erstattet med en tur i bio i Oslo. Der var to filmapparater med på turen, og det blev til en farvefilm, der viser hele turens gang. Der er i dette skrift indsat to billeder fra steder, vi besøgte.

Kort efter skoleårets begyndelse var 7. kl. på københavnstur, hvor Zoologiske have, Gruntvigskirken, Mindelunden. Danmarks Akvarium og flyvepladsen i Kastrup besøgtes. Der sluttedes af i Tivoli. I denne tur deltog frk. Hansen og Vang Petersen
3. september afholdes amtsskoleidrætsstævnet, og vore dygtige elever vandt pokalen, hvilket vi særligt kan takke pigerne og deres lærerinde for. Det er fjerde gang, vi har pokalen, så kun én gang til, og der er ejendom.
19. september besøgtes skolen af inspektør i dansk, Leif Busk
24. oktober på F.N.-dagen talte skolebestyreren til de store elever om F.N.s betydning. Man sang "Altid frejdig"
24. oktober om eftermiddagen deltog fru Bjerre, Peter Hansen og Vang Petersen i et møde i Tølløse om tilrettelæggelsen af stævnet 1961
27. oktober og 22. november: Besøg af T.B.-stationen, der fandt alt i orden
22. december havde vi juleafslutning i gymnastiksalen, hvor fru Thastum holdt juletalen.
22. april havde vi årets skolefest. Underholdningen var i år tilrettelagt som en kabaret med afvekslende sang og optræden. Navnlig gjorde en sketch, som IV mb selv havde skrevet som en parodi på lærerfrikvarter, formidabel lykke. I har luret os!67

Til afslutningsfesten 22. juni 1961 sagde formanden for Jyderup Realskole;
Flidspræmie til forældrene
Formanden for den selvejende institution Jyderup Realskole, købmand Otteslev, Bjergsted, tog til slut ordet:
Bestyrelsen har en flidspræmie til de forældre, der har holdt nervepresset ud.
Der står kaffe til dem. Der har været kritik og storm om vor skole, men med de resultater, vi nu har set, er stormen slået til jorden og kritikken afvist. Vi vil om nødvendigt bygge vor skole større.
Vi er allerede i gang med at forbedre skolens inventar og materiale. Taleren sluttede med en tak til skolen og udbragte et leve for lærerpersonalet45

1961 juni; – Der vil blive indkøbt nye møbler, dog vil det kun komme de ældste elever til gode og vil være klar til det nye skoleår46

1961 august: se Teknisk forberedelseseksamen ses på Jyderup Realskole men pt.(2014) ses ingen at tage denne eksamen
1961 august Nye skolemøbler
Jyderup realskole har i sommerferien fået en make up, det har pyntet svært på "lokaliteterne".
Samtlige klasser er blevet malet lyse og festlige farver, ligesom der er foretaget restaurering, hvor det tiltrængtes, så der er fint, når skolen efter ferien begynder tirsdag den 15. august.
Der er købt nye, moderne møbler til 3 klasser i skolens ældste afdeling, og disse er blevet sat ind.
Endvidere er indkøbt nye gymnastikredskaber. Også skolens centralvarmeanlæg er blevet istandsat49

I årsberetningen 1960-61 kan man læse at skolen i år har taget et stykke jord bag den nye bygning i brug til dyrkning af landbrugets kulturplanter, så eleverne kan få kendskab til denne side af botanikken68

1961 oktober; I en sag i sognerådet - om kommuneskolen i Jyderup, hvor Vang Petersen fremlægger erklæring oplyser han at
"I øvrigt er realskolens drift ikke afhængig af en overenskomst med Jyderup kommune alene, idet der er en kostafdeling i forbindelse med skolen, og denne vil, hedder det i skrivelsen, formentlig blive udvidet i det kommende år."47
(Kostafdeling her i forbindelse med Jyderup Realskole må være Hr. Viggo Jensens, Særslev)

1961, okt. Jyderup Realskole halvt fritaget for amtsbygningsskyld
Den selvejende institution Jyderup Realskole søger i amtsrådets møde i dag om fritagelse for at svare amtsfondsbidrag af skolen.
Budgetudvalget indstillede, at der i overensstemmelse med hidtidig praksis bevilges fritagelse for halvdelen af bygningsskylden for bygninger til skolebrug48

1962 februar; Deltager elever i Ulandsindsamlingen

1962 august; Skolens bygninger males indvendigt.
Det fremgår her af avisartiklen at eleverne fortrækker de gamle borde! Skolen har fået en ”foryngelses- og forskønnelseskur.”
Såvel i den nye skolebygning som i gamle del og gymnastiksal fremtrådte alt i nye lyse farver, fint istandsat overalt.
Efterhånden er der i de fleste klasseværelser kommet nye møbler, men det har pudsigt nok vist sig, at det er de gamle møbler, der foretrækkes af eleverne, da de er mest praktiske at sidde ved.
Der er på 1. sal indrettet et nyt og meget hyggeligt lærerværelse og også skoleinspektørens private lejlighed på skolen er blevet smukt istandsat.
Formanden for skolekredsen Gunner Jensen retter en tak til ”formand-kollega” Hr. købmand Otteslev, der har gjort et stort stykke arbejde i forskønnelsen af skolen og for hjælpsomt trådt til med aftaler og tilsyn50


Læs om skolen fra 1962-1968


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 15. okt. 1951, side 3; På en aften tegnedes 10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 5. okt. 1951, side 4; Overlærere fik tilbudt at overtage Jyderup Realskole
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 15. okt. 1951, side 3; På en aften tegnedes 10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 15 oktober 1951, side 3; På en aften tegnedes 10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1954. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 6: Stationsbyen Jyderup, side 249. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 23. okt. 1952, side 4; Pigespejdere på Jyderup Realskole
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 27. okt. 1952, side 4; Spejderfest (Ikke JR)
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 11. juni 1954, side 3+4; årsberetning
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 11. aug. 1954, side 4; Jyderup Realskole starter
Kilde 11: Jyderup Realskoles årsberetning 1954, side 1. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 4. maj 1955, side 3; Pastor Emil Sørensen
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 12. mar. 1956, side 3+4; Realskolen udvider for ca. 150.000 Kr.
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 11. jan. 1957, side 4; Samaritter kursus på Jyderup Realskole
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 3. maj 1957, side 3+4; Husmoderforening låner JR's gymnastiksal
Kilde 16: Marts 2013 her svarer Jørgen Gybel Jensen Christina Huus på spørgsmål om hvor den skolebotaniske have var
Kilde 17: Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1957, side 4; Byggetilladelse til Jyderup Realskole
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 25. juni 1957, side 4; Udvidelse på Jyderup Realskole
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 9. juli 1957, side 4; Jyderup Realskole udvidelse
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 9. juli 1957, side 4; Byggeriet på Jyderup Realskole
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 6. aug. 1957, side 3; Rejsegilde Jyderup Realskole.
Kilde 22: Kalundborg folkeblad 7. aug. 1957, side 3; En skole rejst ved privat initiativ
Kilde 23: Holbæk Amts Venstreblad 7. aug. 1957,side 4; Jyderup Realskoles udvidelse forsinket
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 3. maj 1957, side 3+4; Husmoderforeningens afslutning på studiekreds
Kilde 25: B.H. Pedersen 1922, kapitel 5
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 3. feb. 1958, side 4; Gymnastik på Jyderup Realskole
Kilde 27: Holbæk Amts Venstreblad 20. juni 1958, side 4; Årsberetning fra Jyderup Realskole
Kilde 28: Jyderup Realskoles årsberetning 1958, side 4
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 12. mar. 1958, side 4
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 21. maj 1958, side 3; Realistisk samaritter øvelse på Jyderup Realskole
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 32: Holbæk Amts Venstreblad 5 august 1959, side 4
Kilde 33: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 3. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 34: Jyderup Realskole og Kollegium "Det blå hæfte" side 16 ca. 1973. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad 13. jan. 1960, side 3+4; Ministeriet godkender Jyderup Realskoles vedtægter for selvejende institution
Kilde 36: Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1960, side 4
Kilde 37: Holbæk Amts Venstreblad 25. maj 1960, side 4; Jyderup Realskole moderniseres
Kilde 38: Kalundborg Folkeblad 18. juni 1960, side 4
Kilde 39: Kalundborg Folkeblad 1960, 22. juli - KF, side 3; Restaurering af Jyderup Realskole

Kilde 40: Kalundborg Folkeblad 7. nov. 1960, side 3; Gymnastik på Jyderup Realskole
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 3. jan. 1961, side 3; Pengeskab på Realskolen opbrudt
Kilde 42: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1961, side 3; Jyderup Realskole, lån
Kilde 43: Kalundborg Folkeblad 17. april 1961; Jyderup sogneråd (uddrag af artiklen)
Kilde 44: Holbæk Amts Venstreblad 26. maj 1961, side 7; Jyderup Realskole under de nye forhold
Kilde 45: Holbæk Amts Venstreblad, 24. juni 1961
Kilde 46: Kalundborg Folkeblad 24/6. 1961
Kilde 47: Kalundborg Folkeblad 21. okt. 1961, side 3+4; Må Vang Petersen ikke stemme i eksamensskolesager?
Kilde 48: Kalundborg Folkeblad 24. okt. 1961, side 4; Jyderup Realskole halvt fritaget for amtsbygningsskyld
Kilde 49: Kalundborg Folkeblad 9. august 1961, side 3; Nye skolemøbler
Kilde 50: Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, side 3+8, Jyderup Realskole nyt kapitel
Kilde 51: Kalundborg Folkeblad 30. marts 1960, side 3; Jyderup Realskoles skolekomedie
Kilde 52: Kalundborg Folkeblad 3. jan. 1961, side 3; Pengeskab på Realskolen opbrudt
Kilde 53: Kalundborg Folkeblad 26. maj 1961; Jyderup Realskole får stort elevtal fra Kalundborg (Esbern Snare skolen)
Kilde 54: Holbæk Amts Venstreblad 1. feb. 1961, side 6; Jyderup Realskoles stilling
Kilde 55: Jyderup Realskoles årsberetning 1953 side 5
Kilde 56: Holbæk Amts Venstreblad 14. marts 1952, side 4; invitation til at overvære undervisning
Kilde 57: Holbæk Amts Venstreblad 16. dec., side 4; Skolekøkkenundervisning på Jyderup Realskole
Kilde 58: Jyderup Realskoles årsberetning 1953
Kilde 59: Kalundborg Folkeblad 20. august 1954, side 4; 35 piger i skolekøkken
Kilde 60: Jyderup Realskoles årsberetning 1952
Kilde 61: Holbæk Amts Venstreblad 20. juni 1958, side 4; Årsberetning
Kilde 62: Kalundborg Folkeblad 8. nov. 1956, side 3; Medfølelse med Ungarn
Kilde 63: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1957, side 3; Realskolen adoptere skib
Kilde 64: Holbæk Amts Venstreblad 9. jun. 1958, side 4 og annonce side 8
Kilde 65: Holbæk Amts Venstreblad 21. maj 1958, side 4; Realistisk samaritterøvelse
Kilde 66: Jyderup Posten 23. nov. 1956 fra Flemming Thorsen
Kilde 67: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61 side 11-16
Kilde 68: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61 side 15

Sidst rettet 28. maj 2017
©Jyderup Realskole