1962-1968

Læs om Jyderup Realskole fra 1952-1962
Skolebestyrer Thomas Vang Petersen fratræder stillingen som Skolebestyrer for Jyderup Realskole den 1. juni 1962, det nævnes på skolens årlige generalforsamling1
Thomas Vang Petersen fortsætter lærergerningen som Overlærer på Høng skole og forblev boende i Jyderup2

1962 1 juni; Fri i anledningen af kongebesøget. (Kongen besøgte dyrskuet i Jyderup)37

1 juni 1962; Skolebestyrer Willy G. Hebin tiltræder.
1962 juni; Fra avisartikler juni 1962 fremgår det at de to er Skolebestyrer Willy G. Hebin og forstander RandskovWilly G. Hebin bringer 30 elever med sig6

I det følgende ses 2 udlægninger:
1) I begyndelsen af 1960'erne fik skolen en større tilgang af elever. Bestyreren af Svinninge private Realskole fandt det i 1962 ikke længere rentabelt at drive skolen, og følgelig ville han lukke realskolen. Hjembæk-Svinninge Kommune følte sig derfor nødsaget til at oprette en realafdeling ved Svinninge Kommuneskole, men der meldte sig kun 3 elever til den nye III Real. I Undervisningsministeriet, der skulle godkende denne nye realafdeling, undrede man sig over dette. Amtsskolekonsulenten kunne oplyse, at to af de tidligere lærere på realskolen i Svinninge var blevet ansat på Jyderup Realskole, og at de havde været rundt hos forældrene og kapre elever til Jyderup Realskole. Lærerne havde fortalt forældrene, at deres barn ville få det svært ved at klare sig i en kommunal skole, men hvis barnet kom med til Jyderup Realskole, ville man sørge for særundervisning! Kun tre forældrepar valgte at blive i Svinninge4
2) 1962 maj; Børn fra Svinninge til Jyderup Realskole
Det ønsker forældrene, hvoraf 85% deltog i mødet i aftes
Et møde i aftes i Svinninge forsamlingshus for forældre til elever i Svinninges realskoles 4. mellem kunne fremvise en usædvanlig stor mødeprocent, idet ca. 85% af de pågældende forældre var repræsenteret.
Man drøftede mulighederne for næste skoleår, og kun tre forældre gav udtryk for tillid til oprettelsen af kommunal realafdeling i Svinninge efter sommerferien, hvorimod 21 indmeldte deres børn til Jyderup Realskoles realklasse, hvor de skal begynde det nye skoleår. Som nævnt flytter lederne i Svinninge, W.G. Hebin og J.R. Randskov, også til Jyderup, og indmeldelsen af børnene kan tages som en tillid til disse, der skal lede Jyderup Realskole5
Willy Hebin
Billedet af Willy G. Hebin fra Lene Kindvig

1962 august; Fra avis artikel 14. august 1962 beskrives ”ruteplan" for bussen, der skal befordre elever, som ”flytter med” fra Svinninge realskole – (evt. en lejeaftale, først i ca. 69 køber skolen egen bus)7
Svinninge Realskole blevet nedlagt, og hovedparten af eleverne herfra fortsatte på Jyderup Realskole og Svinninges tidligere realskolebestyrer Willy G. Hebin, samtidig med skolen får en kostskoleafdeling, som var medvirkende til et godt økonomisk fundament de næste par årtier8

1962 august; Skolestart - Jyderup Realskole begynder nyt kapitel
1962 ses første tiltag til at Jyderup Realskole indgår samarbejde med kostafdelinger, 28. april 1962 da forstander Viggo Jensen, Kaalund kloster pludselig stod uden husly til sin kostskole, Viggo flyttede elevernes skolegang til Jyderup Realskole og gjorde sig i efterfølgende tid store anstrengelser for at finde bosted til hans elever som kom fra hele landet9
Viggo Jensen lejede en villa i Kalundborg til eleverne (fra Kaalund kloster til Stokkebjerg)10
1961 juni Viggo Jensen har købt Bassebjerghus til privatbolig. Det nævnes i artiklen, at det var Annexet ved Kaalund Kloster Viggo Jensen havde lejet11

FDFs nyoprettet Tambourkorpset etableres oktober 1962, dette korps øver på Jyderup Realskole12

I 1962 indgår Jyderup Realskole sit første samarbejde med Viggo Jensens kostskoleafdeling;
Ses at være faldet en afgørelse i spørgsmålet om en opførelse af en kostskole i Jyderup, hvis elever skal have skolegang på Jyderup Realskole.
Der skal efter planerne opføres en kostskole med plads til 54 elever ved Stokkebjergvej og den er beregnet til at ville koste 500.000 kr. Eleverne skal befordres med bus til realskolen.
Viggo Jensen har købt ”Bassebjerghus” ved Stokkebjerg, samt 10 tdr. land af husmand Henry Steensen, Holbækvej, arealet er beliggende langs Stokkebjergvej fra Jyderup Kirkeby til langt ud mod Ellebjerg.
Her skal opføres et utraditionelt byggeri.
Byggeplanerne ses færdige hos entreprenørfirmaet ”Esbjerg-Hus”. Planerne omfatter bolig til 54 elever, bolig til en bestyrer, en fritidslærer, en økonoma samt pigeværelser, hobbyrum, sløjdlokaler, baderum mm.
Det bliver ens slags utraditionelt byggeri som skulle tilendebringes allerede i denne sommer. Med byggegrund vil det hele koste ½ mill. Der bliver også sportsplads med tilhørende boldbaner og andet til dyrkning af fritidsliv.
Husmand Henry Steensen beholder bygningerne til husmandsstedet og han ansættes til besørgelse af udendørs arbejde. Dog forventes ikke alle 10 tdr. land at blive benyttet, foreløbig er det hensigten at bortforpagte arealer.
Der er allerede sikret 50 elever (drenge) og det bliver hilst med tilfredshed, at man får knyttet en sådan institution til byen.
Der skrives også i avisartiklen at der har tidligere været fremsat tanke om oprettelse af en kostskole for piger og i slutningen af artiklen ses at dette spørgsmål vil måske nu blive aktuelt på en anden måde (det forstås vist som, nu har skolen en kostskoleafdeling for drenge, så måske vil fremtiden gøre det lettere at oprette en kostskoleafdeling mere)13

Fra 1962 juni, Jyderup Realskole går tilfredsstillende
Forstander Viggo Jensen oplyste at opførelsen af den nye kostskole var begyndt, så den forhåbentlig kunne stå færdig til det nye skoleår. Han regnede med en fordobling af det nuværende elevtal til i alt 54.
Gartner Sigurdsson spurgte om der blev betalt fuld kommuneskat, når elever går på realskole for så lille et beløb, det oplyses at der betales fuld kommuneskat men halv amtskat. Jyderup autoriserede Fjerkræslagteri ønskede at købe et areal af skolens jord. Det blev overladt bestyrelsen og skoleinspektøren at træffe afgørelse”14

1962 juni; Obligationer for Realskolen der blev tegnet i 1951 udbetales nu16

1962 juli; Forsinkelse i kostskolebyggeri – Viggo Jensen finder en midlertidig løsning (elevtallet nu 50)15

Jyderup Realskoles skolekreds og elevforening har holdt generalforsamling. Formanden gårdejer Gunner Jensen, Høedgården oplyste, at foreningen har 140 medlemmer. De af skolekredsen tegnede obligationer til skolen vil nu kunne udbetales til de der har ønsket det, med en tiendedel hvert år fra den 1. Januar (1963)17

Den selvejende institution Jyderup Realskole; ses at formanden for institutionens bestyrelse, Købmand O. Otteslev, frabad sig i oktober formandshvervet, efter i årene siden institutionens oprettelse at have udført et energisk, tidkrævende og påskønnelsesværdigt arbejde. Som ny formand valgtes Gunnar H. Jensen, udtrådt af bestyrelsen Hr. revisor Funch Jensen.18

1962 Foretrækker de gamle borde!
Skolens bestyrelse var i aftes indbudt til at bese skolen, hvor man har benyttet sommerferien til at give skolen en "foryngelses - og forskønnelseskur". Såvel i den nye skolebygning, som i den gamle del og i gymnastiksalen fremtrådte alt i nye, lyse farver, fint istandsat overalt, og det bliver en smuk og velholdt skole eleverne i dag kan tage i besiddelse. Efterhånden er der i de fleste klasseværelser kommet nye møbler; men det har pudsigt nok vist sig, at det er de gamle møbler, der foretrækkes af eleverne, da de er mest praktiske at sidde ved!
Der er på 1. sal indrettet et nyt og hyggeligt lærerværelse, og også skoleinspektørens private lejlighed på skolen er blevet smukt istandsat19

1962; Hårde år for Jyderup Realskole, underskud 13.000,- Kr.37


1963 januar kan man læse i Jyderup Posten at kursus i selvforsvar afholdes på Jyderup Realskole41

1963 februar; Interessant nyt om Jyderup Realskoles fremtid skolen invitere forældre m.fl. til skolemøde
1963 maj; Fantomet på Jyderup Realskole
1963 august; Skolepenge - nedsættelse af betaling til skolen.
Jyderup Posten 30 januar 1963


1963 august; Børnehaveklasse med nu 24 elever
En skolestue i forbygningen er ved at blive indrettet til børnehaveklasse, og i forbindelse hermed bliver udvidet med et baderum med håndvaske38

1963 afholdtes vårfest (Lærer Randskov's idé) – og i artikel fra Holbæk Amts Venstreblad 8. april 1963, side 6 kan bl.a. læses at der allerede fra det nye skoleår oprettes en ”såkaldt” børnehaveklasse for børn i alderen 5-7 år, og ligeledes regner man på at skolen snart kan oprette en kostskoleafdeling for piger. Drengene har længe kunnet få pension på ”Bassebjerggård*” mellem Jyderup og Stokkebjerg.20 Se historien om Særslev

1963 Jyderup Realskole arbejder med at opføre kostskole
Viggo Jensen har købt grund ved Ellebjerg, men afventer "byggetilladelse" - Jyderup Realskole arbejder på selv at opføre kostskole.
Aktieselskabet Jyderup Realskoles Kollegium er dannet. Den 20. juni (1963) stiftedes aktieselskabet, foreløbig med en aktiekapital på 20.000,- kr., for at der kunne være en instans til forhandling med de forskellige ministerier, til køb af byggegrund osv. (Kollegiet)21 +
Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; Jyderup Realskoles Kollegie laver A/S
1963 august; Jyderup Realskole havde planer om Realkursus for voksne - dog måtte kurset opgives
1963 september; Solgt 1400 kræftmærker
Det var kræftdag i går, og pigerne fra 2. real på Jyderup Realskole havde dagen igennem travlt med at sælge den røde sløjfe. De fik da også et fint resultat ud af det.
I alt blev der solgt 1400 mærker, og det giver et beløb på 367,30 kr., som ubeskåret går til kræftens bekæmpelse
Godt klaret, piger!39

1963 oktober; FN dag
Den 11. april 1964, oplyses det til skolens 70 års jubilæumsfest at byggetilladelsen til Kollegiet er givet22

1964 udlånt til Nordens ungdomsmøde januar
1964 februar/marts: forældremøder og information om nye karakterskala
1964 april; Skolens gymnastiksal udlånes til 30 vægtløftere til 2-dages kursus i Jyderup (Flere udgået elever fra skolen er medlemmer af vægtløfterklubben "Skarridsø")
Østkredsens Vægtløftnings Forbunds instruktionskursus i Jyderup St. bededag og lørdag blev en stor succes. Ø.V.F's formand, Poul Micheelsen, der foruden instruktion også stod for kostforplejningen i de to dage, beder os rette en tak til skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, for den fine gestus, skolen viste stævnet ved at stille gymnastiksal og lokaler gratis til disposition23

1964 4 maj lys
1964 maj: To generalforsamlinger
Den selvejende institution Jyderup Realskole har ordinær generalforsamling på skolen torsdag den 28. maj med dagsorden følge fundatsen. Regnskabet er forud fremlagt på skolens kontor.
Forud for denne generalforsamling har Realskolens Elev- og skolekreds generalforsamling det samme sted40

1964 juli; Realskolen males af sine lærere
De private realskoler har mange vanskeligheder - de fleste af økonomisk art - men Jyderup private realskole har hidtil klaret sig. Nu har lærerne taget et initiativ for at hjælpe skolen. - De har strøget et par uger af deres sommerferie, som de bruger til at amle skolen i. Håndværkerudgiften spares på den måde.
Realskolens byggeri ventes i øvrigt at komme i gang i denne uge. Projektet til en kostafdeling for næsten 100 elever er godkendt af alle myndigheder og der er tegnet mange aktier24
Jyderup posten 13 februar 1964
Fra Jyderup posten 13. februar 196442

Maler i sommerferien
Det har også være et år præget af ubrydelig vilje til samarbejde. Bestyrelsen har holdt ugentlige møder, og lærerne har "glemt", at der var ret til kun 32 arbejdstimer. F.eks. har de lovet at ofre en del af deres sommerferie for at male og istandsætte på skolen, et smukt eksempel, der burde smitte25
- af Jyderup Realskoles årsberetninger ses den sidste for skoleåret 1963/64

1964 juli Lærere og elever maler skolen
De private skoler viser jævnligt, at de kan klare sig uden de store tilskud, og et af de smukkeste eksempler på offervilje og sammenhold er netop i denne sommerferie vist på Jyderup Realskole. Der var ingen penge på bugettet til maling og istandsættelse af skolens mange lokaler, men de ældste elever - alle drenge, med undtagelse af Karin Hebin, Realskolen, samt helt lærerpersonalet med skolebestyrer Willy G. Hebin i spidsen, og skolens pedel Ulrik Larsen, gik omgående i gang med at spartle, reparere, male, hvidte og lakere, og man er nu ved at være nået gennem de mange klasseværelse, såvel i den nye som i de gamle fløje, samt i gymnastiksalen.
Lærerne reanoncerede på skift på den del af deres sommerferie, og det samme har de ældste elever gjort. Når skolen efter ferien tager sig nydelig og indbydende ud, så er det takket være dette beundringsværdige initiativ og den solidaritetsfølelse, der er baggrund for dette, samtidig med at det betyder en væsentlig økonomisk besparelse26

1964 juni/juli; Jyderup Realskole blev malet for 800 kr.
Den længe ventede radioudsendelse fra Jyderup Realskole kom i går "Sommerstafetten" for piger og drenge kl. 16.20
Bent Krøier var ved mikrofonen. Han interviewede flere af drengene fra realskolen i anledning af det friske initiativ med at male Jyderup Realskole, ved hvilken 21 drenge og flere lærere har medvirket.
Drengene kom med kvikke svar. På spørgsmålet fra Bent Krøier, om de også måtte male elefanter, biler og andet sjov på væggene, måtte de svare alvorligt nej.
Også overlærer J.R. Randskov var ved mikrofonen og fortalte lidt om det store arbejde med at male skolen. Ved drengenes og lærernes hjælp kunne hele arbejdet klares for 800 kr., hvorimod man slet ikke turde gætte på, hvad det ville koste, hvis der skulle have været håndværkere i gang27

1964 august; Ses at der kommer 9 kl. i 3 Real - kun dette år.
Skolestart Aug. 1964
Lærerværelse blevet klasseværelse.
Skolens lærerværelse er inddraget som klasseværelse, og lærerne er derfor nødt til at opholde sig i klasseværelserne eller på gangene.
Men hver gang, der har været tale om indskrænkninger i lærernes behageligheder, er jeg blevet mødt med "Det går da nok", og det vil jeg gerne på skolens vegne sige tak for, sluttede skolebestyrer Hebin, hvorefter elever og lærere samledes i klasseværelserne til den første skoledag i det nye år28

1964; Lånebevilling for 600.000,- kr. (mellem 2-8/8.1964, der ingen dato på avisen)29

1964 August; Igen reportage fra Jyderup
Der vil igen komme radioreportage fra Jyderup. Det er denne gang fra Jyderup Realskole, hvor det vakte opmærksomhed, at elever, lærere, bestyrerpar og pedel anvendte en væsentlig del af deres ferie til at give skolen en make up ved at male, kalke, lakere osv. - og derved spare skolen for håndværkerudgifter på ca. 6000 kr. Det ikke fordi man ikke med glæde undte håndværkerne fortjenesten, men simpelthen fordi hverken denne eller andre private skoler har ret mange penge til rådighed. Ved den offervilje og loyalitet der er vist fra dem, der tog initiativet, har man kunnet nøjes med udgifter til materialer.
Statsradiofonien var i går eftermiddag i Jyderup, og en medarbejder ved ungdomsafdelingen havde samtale med nogle elever, som har været med at udføre det beundringsværdige arbejde. Stoffet skal anvendes i en ungdomsudsendelse om emnet "hvorledes er ferien anvendt?" Man er ikke klar over, om optagelsen når at komme med i ungdomsudsendelsen i morgen, onsdag eller om det først bliver i næste udsendelse. Det vil der først i aften blive givet besked om30

1964 oktober; Judo klub på Jyderup Realskole
1964 oktober; Jyderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening på Realskolen. Al gymnastik er i år flyttet til Realskolens gymnastiksal og starter først i oktober 1964

1965 februar; Indsamling af tøj til fordel for Kofoed skolen og Kofoeds sociale arbejde
1965 marts/april; Forældremøder
1965 maj; generalforsamling
I 1965 august; 200 nye elever på Jyderup skoler, ekstra stole
Pladsmangelen på Jyderup Realskole klares ved, at der sættes ekstra stole og borde i hvert klasseværelse. Men længere end til 1966 kan vi ikke klare det siger skolebestyrer Willy G. Hebin. Der skal bygges til en ny 8. klasse, og vi er begyndt at lægge planer. De 72 nye elever er fordelt på samtlige klasser på skolen, deraf også børnehaveklassen. Hvad lærerkræfter angår, da skal vi bruge et lærerpar, og har da også flere ansøgninger. I nærmeste fremtid bliver spørgsmålet afklaret31

1966 Maj
Skolebestyrer Willy G. Hebin oplyser at der på grunden ind mod emballagefabrikken skal bygges 1 etape af en ny skolebygning, foreløbig med kun to klasseværelser. Det har ikke været muligt at købe tillægsjord så man må blive indenfor skolens rammer. Bygningen skal senere udvides med endnu et klasseværelse. Det er hensigten, at man senere vil tilbygge ud mod skolevej med en vinkelbygning, der skal rumme en gymnastiksal – hvad der er hårdt tiltrængt, også til anvendelse som festsal – et skolekøkken, faglokaler m.m. Til den tid vil den gamle gymnastiksalsbygning blive revet ned, således at man kan få et mere samlet skolekompleks. Arbejdet udføres af lokale håndværkere med bygmester Axel Olsen som arkitekt for arbejdet32

1966 maj; generalforsamling
Tegningerne til byggeri af bygning med to klasselokaler ligger for tiden i ministeriet til godkendelse33 + I 1966 nævnes at skolen har måttet tage faglokaler i brug til almindelig undervisning og desuden har et lokale på Kollegiet været taget i brug til undervisning.
Der ligger på dette tidspunkt tegninger til byggeri af bygning med bl.a. 2 klasselokaler til godkendelse i ministeriet34

[Fra avisudklip afgangselever 1966] ses at startes en 8 F
(og der som omtalt i år en nyoprettet 8. F-klasse, hvortil der har været tilfredsstillende tilslutning af elever) – 27/6.1966 ses at 8F er forberedelses til 1 Real

[Fra avisudklip om afgangselever 1966 3 Real nr. 2] Ny tekniker=klasse
Den planlagte nye klasse, 8.F, er sikret ved tilstrækkeligt antal elever, og der har i øvrigt været stor interesse for den, siger skolebestyrer Hebin. 8.F. er lagt tilrette efter teknikerlinien med hovedvægt på undervisning i regning, matematik, dansk og sprog

Formanden (Bestyrelsesformand gårdejer Gunner Jensen, ”Høedgaarden” pr. Jyderup) retter en tak til skolens tidligere bestyrer, overlærer Vang Petersen, samt overlærer Peter Larsen, der havde hjulpet skolen over en vanskelige tid ved at yde lån35

1966 september; Bilen kørte selv - Husejer J.S.F. Jakobsen, Slagelsevej, Jyderup, havde i går forladt sin bil på bakken udfor Jyderup Realskole uden at trække håndbremsen fast til. Pludselig satte vognen sig i bevægelse og kørte ned i en grøft udfor rekonvalescenthjemmets have. Der skete nogen materiel skade på vognen36

1967 marts; Forældremøde
1967 sept.; Holmstrup sogneråd opsiger overenskomst med Jyderup Realskole

Læs om skolen fra 1968-1979


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1962, side 4+8; Generalforsamling
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad juni 1962
Kilde 4: Primær kilde: J. Mikkelsen; Skolekampen i Hjembæk og Svinninge I: Uddannelseshistorie 2004 s. 59 og 68, note 26
Sekundær kilde: Christian Larsen; Fra skoleanordning til den store skolekommission, Ph.-d. Afhandling 2008
I kilden (pdf-filen) "Skolekampen i Hjembæk" mangler lidt billeder, det ikke Jyderup Realskoles pdf-fil, men materiale tilgængeligt fra Internettet
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 1. maj 1962, side 3; Børn fra Svinninge til Jyderup Realskole
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 1. maj 1962, side 3; Børn fra Svinninge til Jyderup Realskole
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 14. august 1962, , side 3+8, Jyderup Realskole nyt kapitel
Kilde 8: Stationsbyen Jyderup, side 265. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 28. april 1962, side 6
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1962, side 7
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 17. juni 1961
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 16. okt. 1962, side 3; Tambourkorpset begyndt at øve
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1962, side 7
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1962, side 8; Jyderup Realskole går tilfredsstillende
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 11. juni 1962
Kilde 16: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1962, side 8
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1962, side 4+8; Generalforsamling
Kilde 18: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 3. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1962, side 3+8; To busser til Jyderup Realskole
Kilde 20: Holbæk Amts Venstreblad 8. april 1963, side 6

Kilde 21: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, side 11. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 22: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, side 4. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 27. apr. 1964, side 3; 30 vægtløftere til 2-dages kursus i Jyderup
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 13. juli 1963, side 4; Realskolen males af sine lærere
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1964, side 3+9; Jyderup Realskoles dimission 1964
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 1964 juli august; Lærere og elever maler skolen
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad (uden dato) 1964 Jyderup Realskole blev malet for 800 kr.
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 20. august 1964, side 4; Jyderup Realskole velkommer 230 elever
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad (ca. tællerskridt på microfilm 0357) 1964; Lånebevilling for 600.000,- kr. (mellem 2-8/8.1964, der ingen dato på avisen).
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad (0290) 1964; Igen radioreportage fra Jyderup (før 30/7) juli august Igen reportage fra Jyderup
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 3. august 1965, side 3-4; 200 nye elever på Jyderup skoler, Ekstra stole (OK)
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 20. maj 1966
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 25 maj 1966
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 27. maj 1966
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1968
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 17. sept. 1966, side 4; Bilen kørte selv
Kilde 37: Holbæk Amts Venstreblad 1 juni 1962, side 8; Fri
Kilde 38: Kalundborg Folkeblad 9. august 1963, side 4; Børnehaveklasse med nu 24 elever
Kilde 39: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1963, side 3; Kræftmærker - fornemt salg af kræftmærker
Kilde 40: Kalundborg Folkeblad 23. maj 1964, side 4; To generalforsamlinger
Kilde 41: Jyderup Posten 31. januar 1963 fra Flemming Thorsen
Kilde 42: Jyderup Posten 13. februar 1964 fra Flemming Thorsen, marts 2016
Note:
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad 27. og 29. nov. 1991 (slettet)

Sidst rettet 4. marts 2016
©Jyderup Realskole