Jyderup Realskole 1978 til 1982

Læs om skolen fra 1968-1978

1979 marts; Peter Hehnel fratræder som skolebestyrer
Jyderup Realskole overtages af en gruppe ledende lærer bl.a. Erhardt Jakobsen, Lis Andersen, Asger Raun (Souschef for Kollegiet), Leif Skovgaard (Forstander for JEG-Skolen). Ejvind Kjølby ses at forlade skolen, bostedet bestyres herefter af andre lærerkræfter1
1979 demonstration mod 11 timers reglen
1979 ministeriet og kommunen vil se på klage
1979 Tornved Kommune ekspropriere arealer ved Søbæksgården og Kollegiet
De største arealerhvervelser bliver fra Jyderup Realskole, der skal afstå 4000 kvadratmeter, endvidere pålægges skolen oversigtarealer på tilsammen 700 kvadratmeter. Jyderup Kollegie Finansiering KS skal af med et areal på 3.450 kvadratmeter, og der skal være et oversigtsareal på 25 kvadratmeter3

1980
Protest over vejudgifter for skolen17
I 1980 bestyres Birkegården af Clovis Gauguin2

1980 aug.; Plads til alle på JEG. 140 har søgt om optagelse på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, og 140 er blevet optaget. Der er stadig enkelte ledige pladser på skolen. I følge skoleleder Erhard Jacobsen er skolen nødt til at holde nogle pladser åben, hvis der skulle komme ansøgninger om optagelse i løbet af skoleåret.
Godt nok har der i de foregående år været en del, der har forladt skolen i utide, men tilgangen er større end frafaldet.
Økonomisk kommer det ikke til at betyde noget, at der kun er optaget 140 elever. Der var ikke budgetteret med flere. Jyderup Realskole, hvorunder JEG hører, har 210 elever4

1981
I 1981 (juni) kan læses at den lille kostskole som har fungeret som en afdeling under Jyderup Realskole gennem en årrække bliver fra august 1981 en selvstændig privatskole5

1981, 1. august så Jyderup-skolerne således ud: Jyderup Realskole er en selvejende institution.
1. august 1981 er skolens struktur således:
JYDERUP KOSTSKOLESøbæksvej med 118 kostelever, der går i skole på Søbæksgården.
JYDERUP PRIVATSKOLE på Slagelsevej med 22 elever fra Birkegården, 30 elever fra Stedinghus, 10 kostelever fra Elmevejen i Kalundborg samt dagelever fra byen og oplandet.
J.E.G - Jyderup Erhvervsrettede Grundskole - på Aerolitvej med 148 kostelever.
Skolens formand: Aksel H. Mathiesen - træffes efter aftale med skolens kontor
Skolebestyrer: Erhardt Jakobsen - tlf. 03-476025
Skolens kontor: Søbæksgården - 4450 Jyderup
Kontakt her vedr. skole/kostskole
Lis Andersen - tlf. 03-476025
Skolens regnskabskontor
Kontakt her vedr. elevregnskaber:
Hans Nielsen / Mogens Kristensen - tlf. 03-476055

Jyderup Privatskoles leder:
Viceinspektør Asger Per Raun, 03-477992, slagelsevej 5 - 4450 Jyderup

Jyderup privatskole
Den private skole kendetegnes derved, at den klart giver udtryk for en holdning til arbejdet, til undervisningen, til omgangsformen.
Jyderup Privatskole henvender sig ganske klart til de elever, der - gerne støttet af forældrene - vil gøre en reel og positiv indsats.
Vi er indstillet på at skabe faste og velordnede rammer for en undervisning, der har et bevidst bogligt og eksamensrettet indhold.
Der vil blive lagt meget vægt på at etablere og fastholde en undervisningsdisciplin, der inbefatter arbejdsro i dagligdagen.
Systemet vil dog naturligvis være så smidigt, at der periodevis i undervisningstiden vil blive arrangeret relevante tværfaglige øvelses-, foredrags- og filmrækker i et samvirke elev- og lærerrådet imellem.
Jyderup Privatskole lægger vægt på et meget nært samarbejde med forældrene til såvel dagelever fra byen og oplandet som kosteleverne fra de tra afdelinger: Birkegården, Stedinghus og Elmevejen, der knyttes til privatskolen.
Jyderup Privatskole optager elever på alle klassetrin. Ud over hovedfagene dansk, engelsk, tysk, matematik og fysik bliver der visse tilvalgsmuligheder som sløjd, håndarbejde og elektronik.
Og som nyeste skud på stammen indføres faget edb-datalære, eventuelt også obligatorisk integreret i matematikundervisningen på de ældste klassetrin18

1982
Jyderup 29. april 1982
Orientering til forældre og socialforvaltninger vedr. Jyderup Realskole
Jyderup Realskole med tilhørende selskaber er kommet i så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at det medfører skolens og selskabernes lukning med udgangen af indeværende skoleår.
Det betyder, at det ved velvillighed fra hovedkreditoren, Forenede Kreditforeninger, er sikret, at Jyderup Realskole uændret kan gennemføre afviklingen af skolegangen og folkeskolens afsluttende prøver i maj og juni måned.
Det betyder samtidig, at skolen og selskaberne efter sidste skoledag, der er den 18. juni, vil blive erklæret konkurs, og at dens/deres bygninger herefter vil komme på tvangsauktion.
Fra Forende Kreditforeningers side er det stillet i udsigt, at en ny skolekreds opstået blandt de forældre, der har børn på skolen, og som er interesserede i, at der fortsat skal være skoledrift på denne, på nærmere angivne vilkår kan forhandle med Forenede Kreditforeninger om overtagelse af dele af bygningskomplekserne.
En forudsætning for, at dette kan ske, er – med et direkte citat fra Forenede Kreditforeningers advokat – at Forenede Kreditforeninger ”på kommende tvangsauktioner over ejendomme beslutter sig til at byde og overtage ejendommene som højstbydende”
Det er med beklagelse, at Jyderup Realskoles ledelse må konstatere, at der ikke er basis for en videreførelse af skoledriften under den hidtil kendte form, men som anført umuliggør de økonomiske omstændigheder dette. Med venlig hilsen
Underskrevet af Karl Aage Olsen, og formand Erhardt Jakobsen, skolebestyrer21


28. april 1982; JEG lukker - muligt de andre skoler fortsætter. Jyderup skolernes bygninger skal på tvangsauktion
Jyderup Erhvervsrettede Grundskole og det Kollegium, der hører til lukker. Det ligger helt fast. Til gengæld er det muligt, at de to andre skoler under den selvejende institution Jyderup Realskole kan fortsætte. Det er Jyderup KollegiumSøbæksvej og Jyderup Realskole på Slagelsevej.
Skolens økonomiske vanskeligheder har ført til, at bygningerne skal på tvangsauktion. Hovedkreditorer er Handelsbanken og Forenede Kreditforeninger. De to har givet Jyderup skolerne tilsagn om, at såfremt banken og kreditforeningen bliver højstbydende på tvangsauktionen over kostskolerne og privatskolens bygning, vil disse bygninger kunne overtages af en ny skolekreds. Denne nye skolekreds er i øjeblikket ved at blive dannet.
- Det er helt afgjort, at JEG og Kollegiet, der hører til, lukker. Der er ikke økonomisk basis for at drive dem videre, siger skolens advokat, H. Hvidtsted, Ringsted.
Til gengæld er der særdeles god mulighed for, at de andre skoler kan drives videre som en ny selvejende institution. Disse skoler har altid været pænt belagt.
Samtlige 43 lærere, der er ansat af Jyderup Realskole fik deres opsigelser i januar. Årsagen var en dårlig økonomi som følge af det lave elevtal på JEG. Belægningsprocenten skulle her være mellem 80 og 90%, for at økonomien kunne løbe rundt, men den har i år kun været på 54%. På de to andre skoler er belægningsprocenten omkring 85%, og det er tilfredsstillende.
JEG blev startet for fire år siden. Den har kørt med en alternativ undervisningsform, hvor teori er blevet forenet med praksis. Sigtet har været at give eleverne mod på en videregående faglig uddannelse. Hovedparten af eleverne er blevet henvist til skolen af socialforvaltningerne på Sjælland og i København.
I forbindelse med etableringen af JEG blev der bygget et nyt Kollegium ved siden af.
Det er prioritetsrenterne på dette byggeri, der har medført de økonomiske vanskeligheder.
JEG Kollegiet og JEG skolen (Den gamle sprængstoffabrik) sælges på tvangsauktion. Tornved Kommune har været blandt dem, der har prøvet at finde anvendelse for bygningerne.
- Vi har blandt andet foreslået, at der kunne laves en skole for langtidsleding. Det er klart, at vi interesserer os meget for, hvad der sker med skolen, hvor mange der er beskæftiget. Men noget konkret har vi endnu ikke opnået siger borgmester Hans Roth12

5. maj 1982; Jyderup-skolerne erklæres konkurs efter sidste skoledag
Skolebestyreren fratræder selvom skolerne fortsætter.
Jyderup Realskole og de selskaber, der hører til, vil efter den sidste skoledag (18. juni) blive erklæret konkurs. Samtidig fratræder skolebestyrer Erhardt Jacobsen, selvom der er mulighed for, at skolerne drives videre under anden form.
I en orientering til forældre og socialforvaltningerne skriver skolernes formand, Karl Aage Olsen, Fladså og Erhardt Jakobsen, at skolerne er kommet i så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at de må lukke. Forende Kreditforeninger, har stillet sig så velvillig, at skolegangen og folkeskolens afsluttende prøver i maj og juni kan gennemføres.
Umiddelbart efter sidste skoledag, vil realskolen og de øvrige selskaber blive erklæret konkurs, og bygningerne vil herefter komme på tvangsauktion.
Som tidligere omtalt er Forende Kreditforeninger villig til at lade en ny forældrekreds overtage bygningerne, hvis kreditforeningen bliver højstbydende på tvangsauktionen.
Denne nye forældrekreds søges stiftet i aften, hvor forældrene er indkaldt til møde på realskolen.
"Det er med beklagelse, at Jyderup Realskoles ledelse må konstatere, at der ikke er basis for en videreførelse af skoledriften under den hidtil kendte form, men som anført umuliggør de økonomiske omstændigheder dette", skriver formanden og skolebestyreren.
Samtidig har Erhardt Jacobsen i et brev til forældre med børn på Jyderup Kostskole, der hører under Realskolen, meddelt, at han fratræder som medarbejder ved Jyderup skolerne.
Erhardt Jacobsen skriver: "Det er nu fastslået, at der ikke er økonomisk grundlag for at videreføre Jyderup Kostskole i den form, der har gældende i indeværende skoleår.
Årsagen er, at moderselskabet, Jyderup Realskole med tilhørende selskaber er kommet i uløselige økonomiske vanskeligheder.
Det har i dette skoleår været således, at der med en stram økonomi har skullet spares kraftigt, hvorfor det ikke altid har været muligt at tilgodese helt rimelige ønsker fra elevernes og medarbejdernes side.
Derfor har skole- og kostskoledriften ikke ganske kunnet indfri de forventninger, jeg havde ved etableringen af den rene kostskole sidste sommer.
Det var imidlertid mit håb, at man ved den rekonstruktion af skolen, der var forestående, kunne få dannet en selvstændig og egentlig kostskole.
Det har imidlertid under de forhandlinger, der har været ført, ikke vist sig muligt at opdele Jyderup Realskole med tilhørende selskaber på en sådan måde, at Kostskolernes Kollegium på Søbæksvej og skolen på Søbæksgården blev en selvstændig enhed med selvstændigt økonomisk ansvar og dermed mulighed for at tilbyde eleverne mere for den betaling, der ydes for kostskoleopholdet.
Derfor har jeg truffet den beslutning at fratræde som medarbejder ved Jyderupskolerne samtidig med, at disse i deres nuværende form opløses"
Alle 43 lærere, der er ansat ved Jyderup-skolerne, er opsagt. Men hvis det lykkes at danne en ny skole, vil en del kunne forvente genansættelse. Det ligger dog helt fast, at Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, der også hører under realskolen, ikke kommer i gang igen13

6. maj 1982; Stor opbakning til Jyderup Realskole. Forældregruppe går i dag i gang med "nyoprettelsen"
En forældregruppe på fem medlemmer går allerede i dag i gang med projekt "nyoprettelse" af Jyderup Realskole. Første skridt bliver at få klarhed over, hvorvidt og hvor hurtigt man kan sikre sig de eksisterende bygninger.
Forældregruppen (en slags arbejdsbestyrelse) blev nedsat i aftes på et orienterende møde på Jyderup Realskole på Slagelsesvej, hvor der viste sig stor interesse for at "nyoprette" skolen.
Viceskoleinspektør Asger Raun kunne således byde velkommen til ca. 50 forældre samt det meste af lærer- og kostafdelingens personale. Til stede var endvidere forstander Ejvind Kjølby, Tølløse, som repræsentant for Danmarks Realskoleforenings bestyrelse, Realskolens nuværende forman Karl Aage Olsen, Fladså, og København kommunes børneforsorgskonsulent Leif Sørensen.

Blandet skole
Efter velkomsten valgtes Ejvind Kjølby som mødets leder, hvorefter Asger Raun gav en orientering om skolens drift. Den "nyoprettede" skole skal opbygges som en almindelig privatskole, som selvejende institution med en bestyrelse valgt af forældre til børn på skolen. Bestyrelsen får ansvaret for den økonomiske drift og skal ansætte en skoleleder, der har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen er den ansættende og afskedigende myndighed. Det er Stedinghus i Jyderup og Elmevejen i Kalundborg med henholdsvis Hildegard og John Larsen og Elly og Jens Gaarde som forstanderpar. - Alt i alt er påregnet et elevtal på ca. 185, sagde Asger Raun, og det giver et velfunderet grundlag for økonomien.
Skolen skal være blandet, således at forstå, at der bør være en balance dagelever og kostelever imellem. Undervisningen skal til enhver tid stå mål med folkeskolens og være udbygget med et solidt tilbud til alle elever i skolens regi om fritidsaktiviteter/undervisning.
Med erfaring i de krav og den konkurrence, der for tiden er i erhvervslivet, bestræber vi os på, at motivere vore børn for, at tilskynde dem at yde så meget, som hver især nu engang er i stand til, sagde Asger Raun.
Mangt et mareridt
Reaktionen på vor brevveksling til hjemmene har ganske klart været enslydende: - En kraftig opbakning og et udtalt ønske om at få en skole oprettet, sagde viceskoleinspektøren videre. Blandt personalet er der resignation tenderende til ængstelse at spore, og af helt forståelige årsager. Nok spekulerer vi på vor egen skæbne, alle vi, der er ansat på stedet, har haft mangt et mareridt over børnenes fremtid. For uanset hvordan vi vender og drejer sagen, så er det børnene, der er taberne i dette spil, hvis ikke en ny skole bliver oprettet og godkendt.
Undervisningen på stedet vil fremover, såfremt den nye skole kommer op at stå, for overbygningens nedkommende blive kursusdelt i fagene matematik, engelsk og tysk, resten af gagrækken vil være fælles for de enkelte klasser.
Tilbudsfag som tysk vil blive obligatorisk fra det 7. skoleår. Fysik er ligeledes obligatorisk på 10. klassetron.
Efter skoletid
Hvad der vil blive lagt megen vægt på er, at eleverne får et så bredt spektrum af valgfagsmuligheder. Blot kan de ikke vælge at have fri. Vi kender alle det gamle ordsprog: - at ledighed er roden til alt ondt.
Efter skoletid skal der åbnes for en meningsfyldt fritidsbeskæftigelse, og der skal på kostafdelingen lægges vægt på en regelbunden dagligdag, der skal indeholde pligter og fornøjelser, såvel som fritidsaktivitet. Vi tror på disse forhold og vi må slå fast, at vi er her for børnenes skyld, sluttede Asger Raun14

19. maj 1982; Helt nye planer for at sikre realskolen
Den oprindelige redningsaktion er reelt opgivet.
Den redningsaktion for Jyderup Realskole, der omfattede den gamle realskole på Slagelsevej, realskolens kollegium på Søbæksvej, Søbæksgården og Birkegården er opgivet.
Der blev fornylig nedsat en midlertidig bestyrelse, der skulle arbejde med sagen, men nu er en anden plan lagt på bordet for en kreds af forældre, der mandag aften mødtes med initiativtagerne til den nye plan, viceskoleinspektør Asger Raun og forstander John Larsen, Stedinghus, Jyderup
Oplægget går ud på, at man ikke længere regner med Kollegiet på Søbæksvej i Jyderup, men i stedet vil danne en skole for dagelever samt kostelever på de to private kostafdelinger "Stedinghus" i Jyderup og "Elmevejen" i Kalundborg.
I første omgang vil man på lejet grund opstille undervisningsbarakker, senere er det tanken ved en tvangsauktion at forsøge at købe den gamle realskole på Slagelsevej i Jyderup.
Planer med beregning af økonomi og oversigt over lokaler skal være indsendt til Undervisningsministeriet inden den 1. juni15

28. maj 1982; Jyderup Privatskole en realitet fra det nye skoleår.
Elever fra den nuværende skole vil automatisk blive overført til den ny
I dag, fredag, er den nye undervisningsinstitution "Jyderup Privatskole" anmeldt overfor Tornved kommune, og torsdag blev skolen anmeldt overfor Undervisningsministeriet, og derfor står det nu helt krystalklart, at "Jyderup Privatskole" er en realitet fra det nye skoleår at regne.
Den nye skole kan påregnes at have til huse i den gamle realskoles bygning på Slagelsevej. Elever, der på nuværende tidspunkt går i skole på Slagelsevej føres automatisk over i den nye skole. I begyndelsen af februar måned, da personalet fik deres opsigelse, blev der givet udtryk overfor forældrene, at såfremt der måtte blive en skole efter sommerferien ville man fra initiativgruppens side søge at gøre overgangen så ubemærket som muligt, og dette løfte mener vi at have indfriet, siger viceskoleinspektør Asger Raun.
I den nye skole bliver der tilknytning til kostskoleafdelingen "Stedinghus" i Jyderup.
Mål med folkeskolen.
- Skolen tilbyder en undervisning der står mål med den i Folkeskolen givne og vil afholde Folkeskolens officielle afgangsprøver på lige fod med den offentlige skole.
Udover de fra Undervisningsministeriet afstukne rammer for indhold af undervisningen, vil der på "Jyderup Privatskole" blive lagt vægt på færdighedsindlæring og undervisningsdisciplin i trygge rammer med en nær kontakt hjem og skole imellem.
- På længere sigt er vort helt klare mål, at udbygge skolen med elever på alle klassetrin incl. en børnehaveklasse, siger Asger Raun.
Men om det vil lykkes vil afhænge af vor egne formåen, men vi ser ret optimistisk på situationen.
Elevgrundlaget sikret
- Når det i ellevte time lykkedes for os at oprette en skole, skyldes det først og fremmest den kæmpemæssige opbakning fra forældreside og en yderst velvillig indstilling fra Undervisningsministeriet, Handelsbanken og Tornved kommen. Elevgrundlaget for skoledriften er sikret, men der er plads til dagelever endnu, specielt på de mindre klassetrin.
Asger Raun er ansat som skoleleder ved "Jyderup Privatskole" og bestyrelsen har fået følgende sammensætning: Yvonne Stenrølle, Vipperød (formand), Kirsten Carlsen, Jyderup (næstformand) samt Henning Hofmann, Jyderup Rudi Weinbrænner, Hørsholm, og Anne-Grethe Nielsen, Slagelse.
Den nye bestyrelse holder sit første møde den 7. juni (1982) hvor linjerne såvel økonomisk som pædagogisk bliver opridset og fastlagt for de kommende år16

Jyderup Realskole på tvangsauktion. Bygningerne er tilsammen næsten 33 millioner værd
Bygningerne, der hører til Jyderup Realskole, vil komme på tvangsauktion i Holbæk torsdag den 8. juli (1982). Det drejer sig om Realskolen på Slagelsesvej, Søbæksgården, Jyderup erhvervsrettede grundskole (JEG) og JEG's kollegium. Ifølge ejendomsvurderingen er disse bygninger tilsammen næsten 33 millioner kroner værd.
Alene JEG og det tilhørende kollegium er vurderet til 26 mill. kr.
Det er opførelsen af det godt 2.500 kvadratmeter store kollegium, der har slået bunden ud af skolernes økonomi.
Belægningen har været alt for lille. Kollegiet omfatter bl.a. 74 enkeltværelser.
Selve JEG-skolen er indrettet på den gamle sprængstoffabrik. Foruden klasseværelser og kontorer er der her bl.a. en teatersal, værksteder, spisesal, centralkøkken og biograf.
Søbæksgården har Jyderup kostskole holdt til. Også her hører der et kollegium til.
Det er vurderet til 2,5 mio. kr. og rummer 59 værelser, to store privatboliger samt spise- og køkkenhold. Søbæksgården er vurderet til 2. mio. kr.
Endvidere er der selve Realskolen på Slagelsevej, som er vurderet til 1.785.000 kr. Også ejendommen ved siden af (Slagelsevej 3) skal på tvangsauktion. Her er der i øjeblikket sløjdlokaler og bibliotek. Denne ejendom er vurderet til 320.000 kr.
Den nydannede Jyderup Privatskole, der starter undervisningen efter sommerferien, vil på tvangsauktion forsøge at erhverve den gamle realskole på Slagelsesvej6

Gennem hele Jyderup Realskoles ses at elever bor privat hos lærere m.fl. også efter endt folkeskole ses at elever fortsætter med at bo privat eller på et bosted og fortsætte på gymnasiet/handelsskole mm.
Første omtale af Kostskoleelever er faktisk i Jyderup Realskoles årsberetninger 1906-09, her står "Kostelever betaler foruden skolepeng 35 kr. om måneden for ophold. Der betales også fuld pris for feriemånederne"10

I Skolens bygninger fortsatte Jyderup Privatskole frem til 2006, herefter ses Jyderup private heldagsskole
Asger Raun var Jyderup Privatskoles første leder, Clovis Gauguin var den sidste leder for Jyderup Privatskole,- bor i Føllenslev 20137

(JEG) Bygninger og grund i Søbæksparken blev købt af Justitsministeret, og rygterne svirrede i Jyderup. Nogle havde hørt, der skulle være fængsel. Måske slap nyheden ud for tidligt, måske var det presset fra også den gang mange asylansøgere. For frem til 1987 var der ayslcenter.
Der kom færre asylansøgere, og 1988 blev iværksætter K. V. Nielsens og købmand Viggo Jensens sprængstoffabrik fra 1914 til åbent fængsel19
"Der var flygtninge på Kollegiet, Søbæksvej 11, men var der også flygtninge på JEG?"20

Jeg har lige kikket på læreroversigten for Realskolen. Jeg var lærer fra 1979-1985 (var en af de 10, der startede privatskolen op) og igen fra 1993-1996, hvor jeg blev den første forstander på skolens kostafdeling Dyrlægegården.
Mange hilsner Allan Orris (16. februar 2015)

1985, juni udkom et særnummer til Kalundborg Folkeblad - Jyderup SGI 1885-1985, heri omtales det at Indendørs gymnastikken holdt til i gymnastiksalen på Jyderup Realskole7

1985 august Jyderup Privatskole nu oppe på 120 elever (Uddrag)
De feste af privatskolens i alt 15 lokaler er i sommerferien blevet renoveret, og specielt kan det nævnes, at netop den nye sløjdsal på små 100 kvm. i den tidligere chokoladefabrik på Skolevej kunne indvies i går8

Jyderup privatskole lukkede 2006 (oplyst af Asger Raun)

I 2012 havde Carsten Schwartz aftalt med Jyderup private Heldagsskole at vi fik et kig ind i nogle af skolens bygninger.
Hovedbygningen er privatejet, Gymnastiksalen og bygningen fra 1958 tilhører Jyderup private Heldagsskole
Gymnastiksalen er nu fysiklokale.
Se billederne fra dagen i et lille slideshow, billederne er taget af Carsten Schwartz
TAK til Jyderup Heldagsskole og personale, for lån af "skolegården" og at de stiller op på en lørdag for os.

Jyderup Realskoles gensynsfest 2015 Jyderup Realskoles gensynsfest 2015 Jyderup Realskoles gensynsfest 2015
Herover lille tur rundt om skolenKilder:
Kilde 1: Oplyst af Erik Darman, 2013
Kilde 2: Oplyst af Clovis Gauguin, aug 2014
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 26. juli 1979, side 6; 9400 kvm. udstykkes skal eksproprieres til ny Søbækspark
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 12. aug. 1980, side 6; Plads til alle på JEG
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 17 juni 1981
Kilde 6: Sjællandske Tidende, 17. juni 1982 (Ulrik)
Kilde 7: Fra Martin Ohlin, 2013
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad juni 1985, udkom et særnummer til Kalundborg Folkeblad - Jyderup SGI 1885-1985
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 15. aug. 1985, side 7
Kilde 10: Jyderup Realskoles årsberetning 1906 side 19, Årsberetningen 1907 side 8, Årsberetningen 1908 side 17, og Årsberetningen 1909 side 16, men ikke i årsberetningen 1910
Kilde 11: Flemming Thorsen juni 2015
Kilde 12: Sjællands tidende 28. april 1982; JEG lukker - muligt de andre skoler fortsætter
Kilde 13: Sjælland Tidende 5. maj 1982; Jyderup-skolerne erklæres konkurs efter sidste skoledag
Kilde 14: Sjællands Tidende 6. maj 1982; Stor opbakning til Jyderup Realskole
Kilde 15: Sjællands Tidenden 19. maj 1982; Helt nye planer for at sikre realskolen
Kilde 16: Sjællandske Tidenden 28. maj 1982; Jyderup Privatskole en realitet fra det nye skoleår.
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 25. aug. side 6; Protest fra Realskolen
Kilde 18: Brochure Jyderup-skolerne, dato i hæfte 1. august 1981. Hæftet er fra Rene Faverskov
Kilde 19: SN; Holbæk - 07. august 2016, Af Margit Pedersen, Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk
Kilde 20: Oplyst af Christina Huus nov. 2017
Kilde 21: Skrivelse (original) fra Jyderup Realskole til forældre m.fl. fra René Fauerskov, nov. 2017
Noter:
1. Jyderup Realskole har været medlem af foreningen Danmarks Privatskoleforening, link http://privatskoleforeningen.dk/forside
2. LFXX se Asgers Rauns besked
3. Skrivelsen i kilde 21 vil indgå i samlingen af original materiale vi aflevere samlet til enten Rigsarkivet eller Bibliotekernes særsamlinger i Århus (Huus nov. 2017)
Jeg har lige fundet et lille notits mere i Jyderup Posten 29.12.1961. Jyderup Posten har hvert år i det sidste nummer i året en helsides annonce med “Glædeligt nytår” og så en hel række af handlende m.v. Heri er også igennem mange år Jyderup Realskole. Mange hilsener Flemming11

Sidst rettet 6. november 2017
©Jyderup Realskole