Jyderup Realskole runder de 75 år i 1969


Holger Hooge 75 års jubilar
Jyderup Realskole runder de 75 år og bankbestyrer Holger Hooge 75 års jubilar

Livskraftig som aldrig før, med nye grene på gammel rod.
Der må to dage til for at ære Jyderup Realskole, der mandag den 1. september runder 75 år, og markerer begivenheden ved festligheder søndag den 31. august 1969.
Jyderups fatale mangel på en hal, er årsagen til, at vi må nøjes med begrænset antal indbydelser, men én skriftlig indbydelse går frem for alle andre, siger forstander Peter Hehnel, nemlig til en 75 års jubilar, bankbestyrer Holger Hooge, Jyderup, der var blandt eleverne ved starten i 1894.
Dygtige og ansete skoleledere førte skolen frem til et ærefuldt ry, selvom de første år var vanskelige, rent økonomisk.
På initiativ af nogle Jyderup borgere blev skolen oprettet og åbnet 1. september 1894, efter at man en tid forinden havde erhvervet villa "Søbæksminde", smukt beliggende på toppen af bakken på Slagelsevej med Skarridsøen og skovene som nærmeste nabo.

6 af 8 dumpede!
Forfatteren, stud. phil. C. Lambek, var Realskolens første bestyrer, og der er det ejendommelige sammentræf, at Lambek og den nuværende forstander.
Peter Hehnel, begge har været realskolebestyrer på Horslunde Realskole på Lolland. Efter tre års slid sendte Lambek 8 elever til præliminæreksamen på Universitetet, og heraf dumpede de 6! Det tog dog hverken modet fra Lambek eller skolens tilhængere. Lambek var højt begavet, men forstod bedst at lade denne begavelse komme til udtryk i hans filosofiske værker, hvoraf han udgav ca. 40 - alle skrevet på engelsk. I artikler i tidsskrifter og kroniker fremsatte han på mere almen tilgængelig måde sine filosofiske betragtninger og udgav endvidere "Personlig kultur", "Det bestandige i menneskelivet", "Dagligdagen", m.fl. Det blev således som forfatter og ikke som skolemand han fik sine fortjenester, og det blev kun til de tre år i Jyderup

Eksamensret
Under næste leder, forstander Olaf Laage, opnåede skolen eksamensret. Ved sin tiltrædelse havde han foreholdt skolens bestyrelsen, at blev der ikke bygget en fløj til den bestående, med fire klasseværelser, samt en gymnastiksal, da ville man ikke kunne få den eftertragtede eksamensret. Det begrædes den dag i dag, at gymnastiksalen blev bygget alt for lille og en ny og langt større sal har i 40-50 år stået øverst på ønskesedlen

Mere udvidelse
Forstander Laages datter Asta blev gift med Laages afløser. Niels Mønsted Friis, den tredje i rækken af skolebestyrere. Mønsted Friis blev senere ejer af skolen og under hans ledelse voksede elevtallet betydeligt. For ham var hovedsagen ikke karaktererne, men elevernes menneskelige karakter, samtidig med at han indprentede dem, hvor vigtigt det er at søge og øge kundskab for at kunne blive gode, nyttige og værdifulde samfundsborgere.
Asta og Niels Mønsted Friis stod som gode eksempler for alle, og fra dem er stadig den tilknytning til minderne og nuet, at to af deres børn stadig bor i Jyderup. Det er overlærer frk. Margrethe Friis, Jyderup kommuneskole, og musiklærerinde frk. Else Friis, Holbækvej. I Mønsted Friis' tid blev skolen yderligere udvidet med et par klasser.

Et smukt eftermæle
De mange, der husker skolebestyrer Aksel Knudsen, der efterfulgte Mønsted Friis, bekræfter, at der kom til at stå særlig glans om Knudsens navn og virke. I 23 år var han lærer ved skolen og bestyrer i 10 år, fra 1941 til 1951.
Den måde han ledede skolen på, satte sig dybe spor i arbejdet og i skolens udvikling og vækst.
Efter hans død fik han det smukkeste eftermæle i elevskriftet, hvor daværende overlærer Valdemar Hansen bl.a. skrev: "Ved sin retlinede karakter og dygtighed skabte skolebestyrer A. Knudsen sig en stærk position i Jyderup og vandt, foruden sine elever hengivenhed, respekt og anseelse langt uden for skolens kreds. Hans viden var omfattende, og på ekskursioner førte han sine elver ind i naturens verden, åbnede deres blik for dens skønhed og hensigtsmæssighed.
Knudsen var en stærk personlighed i samvær med ham fik man en ejendommelig følelse af tryghed, man følte instinktivt, at man stod over for en mand uden svig"


To om opgaven
I et godt og enigt samarbejde overtog overlærerne Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersen ledelse af Jyderup Realskole og de gav i årsskriftet udtryk for ønsket om, at skolens arbejde blev lidet i Aksel Knudsens ånd og at de med ærbødighed og taknemlighed ville værne om de værdier og traditioner, der var blevet en del af skolen. Valdemar Hansen havde været lærer på skolen i mere end dobbelt så lang tid som Vang Petersen, og var sin yngre Kolléga til værdifuld støtte, lige afholdte og populære blandt eleverne.
Under disse to dygtige ledere fik Realskolen en tilbygning, nemlig den store fløj ved skolegården, det mest moderne islæt i den gamle skole.


Kollegie tilvækst
Den selvejende institution Jyderup Realskole, fik senere tilvækst af Jyderup Kollegie på Søbæksvej. Planen herom blev en realitet efter at skolebestyrer Willy G. Hebin i 1962 var kommet til Jyderup.
Det skete i samarbejde med forstander Richard Randskov, der nu er præst i København. Randskov gjorde et stort og uselvisk arbejde for oprettelsen af Kollegiet og det er denne nye gren på stammen, vokset frem af en privat skole med dybe rødder i byen og dens befolkning, der nu giver fornyet vækst og bærer frugt - med tro på fremtiden.
"Lad elevforeningen genoplive...."
Den 1. august 1968 tiltrådte forstander Peter Hehnel - og fik en besværlig start. I længer tid havde der været uro omkring Realskolen eller rettere om dens ledelse og denne uro havde forplantet sig til en del af eleverne på kostskolen. Hehnel blev bakket op af skolens forældreforening, hvis formand er direktør A. Mortensen, Kalundborg, og alt er forlængst kommet i den bedst tænkelige gænge. "Nu er alt ideelt og godt, takket være forståelsen og samarbejdsviljen", sider Hehnel, der ikke blot er glad for støtten fra forældreforening, men også meget gerne ser den tidligere elevforening "EFJR" genopstå. Den blev stiftet i 1949 efter initiativ af frk. Maja Lunding. "Vi håber på, at der atter bliver en elevforening og gamle elever vil komme - og føle sig hjemme hos os", udtaler Peter Hehnel

205 elever på venteliste
Realskolen og kostskoleafdelingerne er tilsammen 205 elever, deraf 1o8 på Kollegie. Her er normeret plads til 46 på hver afdeling, pige- og drenge, i alt 92, og når dette tal er overskredet med 16 elever, så er det kun hvad man har kunnet skaffe værelser til i byen. Der er mange på venteliste og en udvidelse af Kollegiet er blevet særdeles aktuelt.
Fru Edith Hehnel er aktiv i ledelsen og er for tiden fungerende "hushovmester", med 130 pensionærer. I alt er der 17 lærerkræfter, hvoraf overlærerne frk. Inger Hansen og fru Agnes Thastum Sørensen har virket længst ved skolen, Inger Hansen endda væsentligt længere end fru Thastum Sørensen. Undervisningen omfatter 12 klasser plus en børnehaveklasse.


Tillidsforhold uundværligt
Sammenhold og samarbejde præger hverdagen på Jyderup Realskole og Kollegium og vi mærker det tillidsforhold der er uundværlig hvis opgaverne skal lykkes" siger forstander Hehnel og tilføjer: "Det er lykkeligt for os at mærke, at samtlige børn kappes om at være med i ansvaret for skolen og dens hverdag, dens mål og sigte". Ethvert hjem har ordensregler, uden at det skrækkelige ord "disciplin" skal høres, og den hjemlige ånd skal præge skolen, hvor også forældrene er velkomne når som helst. Eleverne fra byen og egnen har et dejligt kammeratligt forhold til kosteleverne og mange besøger hinanden. Denne udvikling i positiv retning, giver basis for, at Jyderup Realskole bliver så god en skole, som nogen kan ønske.

Et aktiv for byen
Jubilæumsønsket må være, at Realskolen og dens Kollegie vokser sig så stærk og stor, at vi er i stand til at tilfredsstille de krav, der følger med den kommende tilvalgsskole, hvor børnene selv vælger den fagretning de er interesserede i. Ønsket er også at, at vi stadig har forældrene med os i et samarbejde der må trives og lykkes.
De mere materielle ønsker om nødvendige udvidelser, må vi overlade til forældreforeningen at overveje og udtale sig om. Uden at prale tør vi sige, at skolen er blevet et aktiv for Jyderup by, samtidig med, at den først og sidst skal være et personligt aktiv for den enkelte og for en lykkelig helhed1

Fest søndag, reception mandag
Jyderup Realskoles 75 års jubilæum vil blive markeret på festlig vis, og festlighederne vil komme til at strække sig over to dage.
På den egentlige jubilæumsdag, mandag den 1. september, er alle gamle elever, skolens venner, forretningsforbindelser, m.fl. velkommen til en reception på skolens kollegium, Søbæksvej, i tiden kl. 14-16. Søndag er der fest på hotel "Skarridsø" for elever, forældre, bestyrelse, forældreforening m.fl.
Pladsforhold har nødvendiggjort, at festlighederne afvikles på denne måde, sider forstander Peter Hehnel. Man havde fra skolens side meget gerne set, at der havde kunnet arrangeres en stor fælles fest, på linje med den store fest ved 60 års jubilæet, men det viste sig at være umuligt at skaffe en sal, der var stor nok. På Bromølle Kro var der ved festen i 1954 lejet et kæmpetelt til formålet, men det kunne ikke lade sig gøre denne gang. Mørkøvhallen var optaget og for hotellets vedkommende vidste hotelejer Selmer Jensen ikke hvor meget han turde love, på grund af den forestående overdragelse. Nu har man sikret sig hele hotellet, men alligevel er det ikke nok til at kunne klare det på en dag, og dette er årsagen til to dages arrangementer.
Underholdning, servering, dans.
På søndag eftermiddag modtages gæsterne fra kl. 14. Det bliver på Kollegiet, idet der her afvikles forskellige sportslige arrangementer, også af mere underholdende art. Kl. 17,30 samles alle på hotel "Skarridsø", hvor der indledes med skolemarch. Skolens formand, direktør A. Mortensen, Kalundborg, og forstander Peter Hehnel, for ordet i nævnte rækkefølge, hvorefter skolens sangkor underholder, under ledelse af fru Birgit Rasmussen.
Hele aftenen kan der købes smørrebrød, 3 snitter for 5,25 kr. incl. betjening. Festlighederne slutter med dans til kl. 23. Mandag morgen vil flaget gå til tops for den sjældne mærkedag, og ved receptionen vil blandt andre 75 års jubilaren, bankbestyrer Holger Hooge, være æresgæst2

Jyderup Realskole 75 år
Bankbestyrer Holger Hooge 75 års jubilar
Livskraftig som aldrig før, med nye grene på gammel rod
To dage må der til for at give 75-års jubilaren Jyderup Realskole, den ære der kan tilkomme en skole, der ikke lader sig påvirke af årene, men som stadig kan skyde nye grene og vokser som et bevis for, at der altid vil være brug for det private initiativ. I dag fejres det egentlige jubilæum, markeret ved reception og anden festivas, i går var der optakt ved festligheder på Realskolens Kollegium og på hotel Skarridsø med mange gæster, elever, forældre, skolens bestyrelse m.fl., og der blev ved sammenkomsten på hotellet sagt mange smukke og hjertevarme ord for at udtrykke, at det er en skole, som alle gode kræfter står sammen om.

Tolerant fordeling
Søndag eftermiddag var der forskellige arrangementer på skolens nye skud på stammen, Kollegiet, og lejlighed til at besigtige fløjene, hvor alt havde fået en make up i sommerferien og tog sig nydeligt og velholdt ud.
Idrætspladsen er endnu ikke færdig, hvilket skyldtes, at kommunen havde fået tilladelse til at nedlægge en ledning over pladsen og endnu ikke har afsluttet arbejdet med at "jævne ud". Der kunne dog afvikles en del sportsarrangementer og som "modstandere" var indbudt kammerater fra Jyderup kommuneskole. Det gik så tolerant til, at de to skoler fordelte sejrene, således at kommuneskolen vandt fodbold med 3-2, og Realskolen vandt i langbold med 34-24. Lærerne Larsen og fru Møldrup havde været trænere for de jubilerende hold. Desuden var der et par morsomme sække- og æggevæddeløb, og der blev afsluttet med et stafetløb.

Nej tak til "Deres Nåde"
På hotellet blev efter faneindmarch med skolens fane, budt velkommen ved skolens formand, direktør Arly Mortensen, Kalundborg der også holdt festtalen og gav et rids af Realskolens 75 årige historie.
Af historien fremgår det, at lensgrevinde Lerche, "Sølyst" i sin tid havde tilbudt jord til byggegrund ved den "lille skov og hotellets grund", (hvor der dengang ikke var ryddet skov, red.) men bestyrelsen, daværende amtsvejinspektør N. Rasmussen, savværksejer N. E. Lang og skovridder C. Lund Thomsen, skrev ifølge velbevaret skrivelse bl.a. "Selskabet påskønner Deres Nådes velvilje, men navnlig under hensyn til pålagte servitutter kan vi ikke erhverve det, hvilket vi har den ære at meddele"

Betydning for by og egn

Det var navnlig daværende købmand Carl Hooge og læge Hansen, det tog initiativet til byggeriet. For opførelsen stod tømrermester H.N. Hansen og byggesummen var 6.680 kroner. Den senere opførte gymnastiksal kostede 1.542 kroner!.
Formanden nævnede de senere byggerier og de respektive skolebestyrere, skoleledere og forstandere, og hvorledes skolen fik uvurderlig stor betydning for byen og egnen. En fjerdedel af eleverne var fra Jyderup by, resten fra oplandet og mange er kommet langvejs fra. Befordringsmidlerne har også gennemgået en udvikling, ligefra til fods, pr. cykel, til hest eller kane, på ski og skøjter, med tog og rutebil - og nu pr. skolebus.

Tænkes i nye baner
Direktør Mortensen citerede en artikel om arbejdsugen for en lærer, hvor oldefaderen havde haft 72 timer i skolen og mange pligter foruden, bedstefaderen 54 timer, faderen 48 og artiklens forfatter, der også var lærer, 42 timer, men "ikke tid til noget som helst i vor forjættede tid"! Dette er meget betegnende for de 75 års udvikling, og vi må se i øjnene, at der bliver megen fritid fremover - og hvordan skal vi bruge den? Konkurrencen i samfundet er hård, med meget at forvalte, og der skal tænkes i helt nye baner. Det traditionelle familieliv er i fare, og dermed en fare for at miste kontakten med børnene, men for Jyderup Realskoles vedkommende ser vi optimistisk på fremtiden. Nyt islæt er kommet til Kollegiet, men samlet i én aktiv privat skole, og vi har med forstander Hehnel i spidsen, en stab af gode lærerkræfter. Tak til lærere, elever, forældre, bestyrelsen, til alle der slutter op om denne livskraftige private skole.

Skolepalæer - statussymboler
Forstander Peter Hehnel understregede i sin tale, at hvis der er i den yngre generation nogen, der tror, at Jyderup Realskole, med de 75 år bag sig, ikke følger med tiden, så bliver der taget grundigt fejl. Vi følger sandelig med tiden, men vi lader ikke tiden løbe af med os. Der bygges pragtfulde skolepalæer og anskaffes audiovisuelle hjælpemidler - der mange steder synes blot at være status symboler, men alligevel er undervisnings metodik den samme som altid. Skoleungdommen protesterer mod alt dette, og prøver på at få medindflydelse. Trods deres gode vilje vil de god ikke være i stand til at løse nær så mange problemer, som deres indsats vil være med til at skabe. Der skal viden, erfaring og kunne til for at finde fejlene og pege på veje til forbedringer.
Fremtidens skole vil have plads til et elevdemokrati, når det går op for både lærere og elever, at det er nødvendigt, og at det er dem der skal prøve at opdrage eleverne til at forstå, hvad der ligger i begrebet elevdemokrati. Undervisningen i fremtidens skoler, vil blive mere individuel betonet, således at lærerens rolle bliver den kundskabsformidlende og hans hidtil sekundære opgave som opdrager og måske ideal vil træde mere i forgrunden. Metoden med at læreren forelæser i klassen og stiller spørgsmål til enkelte elever, mens resten kan få tid til private sysler, den dur ikke mere

Ikke "legeonkler"!
Mange unge lærer mener, at de skal optræde som en slags legeonkler for at vinde eleverne for sig og for faget. Det kan ikke være meningen. Der må stilles med bedre uddannelse af lærerne, for at disse kan få større forståelse for det enkelte individs muligheder, og derved vil det komme til, at eleverne lærer af lyst. Læsestoffet skal ændres til at være livsnært og aktuelt, og baggrundens for skolens arbejde skal være større samarbejde mellem lærere og forældre, mellem skole og hjem, i frugtbar virkelighed til gavn for børnene.
Det er umiddelbart indlysende i denne forbindelse, at her har den såkaldte "lille skole" en større mulighed for at skabe den fornødne kontakt, end de moderne store skoler kan få. Forstander Hehnel sluttede med at udtale, at fremtiden tegner lyst og godt for Jyderup Realskole og vi tror på, sagde han, at denne private skole også i de næste 75 år og endnu længere blive præget af fremtidens skoleform. Et leve for denne profeti og for Jyderup Realskole.

Tak til lærerne
På opfordring fra lærerrådets formand, Knud Hougaard, bragte overlærer Agnes Thastum Sørensen, en lykønskning og tak for samarbejdet på samtlige kollegaers vegne.
Fru Thastum Sørensen, hvis mand, pastor Emil Sørensen, lige til sin pludselige død, også var knyttet som lærer til Realskolen, nævnede, at hun i 20 år havde været lærer på denne skole og før den tid havde haft til års tilhørsforhold, des som præstekone i Jyderup, dels fordi sønnerne havde været elever på Jyderup Realskole, og i alle disse år havde der været meget at være glad for og taknemmelig over.

De menneskelige værdier
Det der betinger arbejdsgælden er et godt og harmonisk sammenhold, og det er netop hvad vi kan glæde os over, samtidig med, at det ikke glemmes, at der er værdier at bygge på, og som vi skal holde i live - som menneske.
I de 75 år er der sket en udvikling, der næsten går over menneskelig fatteevne, på en gang ubegribeligt og vidunderligt, på trods af det negative, der også sker.
Grundtvig - der aldrig bliver for gammel til at citere - skrev, at menneskelivet kan være underlig, men at vi skal holde det menneskelige i live. Dette er stadig baggrunden, vi må ikke lade de menneskelige værdier knuses i en mekaniseret tidsalder - hvor der også er frembragt vidunderlige ting, og jeg vil, sagde fru Thastum Sørensen, med fare for at blive kaldt sentimental, minde om, hvad den gammel elev broderede ind som et citat til Jyderup Realskole: "I hver barnesjæl på jord, er der lagt en kærne til en blomst med himmelsk flor, herlig som en stjerne."
Dette skal være jubilæumsønsket, at lærerne altid må have vilje og evner til at tilskynde, at den kærne der nedlægges i barnesjæle, må bevares og udvikles "til en blomst med himmelsk flor".

Økonomien opadgående
Lars Willemoes, formand for skolens elevråd, talte på elevernes vegne og gjorde det beundringsværdigt. Hvor stærkt eleverne går op i skolens ve og vel, fremgik af en bemærkning han kom med, da han udtalte: "Vi elever er glade for, at skolens økonomi er opadgående"! Videre udtalte Lars "Tak for de gode forhold vi har fået, vi har aldrig haft det så godt og hjemligt som nu, og det har meget stor betydning for os, at vi trygt kan komme til forstander Hehnel og alle lærerne med vore problemer og hvis der ellers er noget vi ikke selv kan klare. Vi elever håber, at dette gode sammenhold må fortsætte og vi siger tak til alle.
Elevernes gave, et lysbilledapparat, blev overrakt til forstander Hehnel ved Jeanette Bock
Talerne og overrækkelsen af gaven blev hilst med stort bifald. Derefter var der servering samt et par timers dans. I dag festes der igen og der ventes mange til receptionen på Kollegiet3

En skole af kvalitet og i opgang
Dannebrog gled til tops for Jyderup Realskole i går, da jubilæumsdagen oprandt og kunne opvise to jubilarer, skolen og en af dens ældste elever, bankbestyrer Holger Hooge. Ikke blot på skolen og hos lærere, men også mange steder i byen var flaget hejst. Blomsterhilsner og gaver strømmede ind, bl.a. mange skolegårdsbænke fra lærerpersonalet, stor globus fra boghandler Søvndahl-Petersen og dagen før kom lysbilledapparat fra elevern. Der var blomster overalt, både på Kollegie og på skolen, og af de mere officielle givere kan næves Jyderup sogneråd, personalet, bestyrelsen for Danmarks Realskoler, elevforeningen EFJR, søstrene overlærer Margrethe Friis og musiklærerinde frk. Else Friis, Jyderup, døtre af den af skolens første skoleledere, Mønsted Friis, vognmand Dandanell, Skolebusser og mange flere.

En skole, vi er glade
Ved receptionen i går eftermiddags i de to TV-stuer på Kollegie, blev budt velkommen til det store antal fremmødte ved skolens bestyrelsesformand, direktør A. Mortensen, Kalundborg, der tilføjede, at når man samledes på Kollegiet, som jo ikke var jubilar, så skyldtes det, at man på Kollegiet havde bedre mulighed for at beværte gæsterne samtidig med, at der også var lejlighed til at besigtige denne nye tilvækst. Der ville dog være åbent hus på Realskolen, hvor, alt var blevet sat tip-top i stand, således, at det er blevet en skole vi er glade for at vise frem. Direktør Mortensen oplyste, at skolebussen kørte i pendulfart med de gæster der havde lyst til at se den ny istandsatte realskole.

Eleverne som "indendørs arkitekter"
I det to TV-stuer er der meget hyggelige interiørs med smagfuld møblering og forstander Hehnel fortalte med berettiget stolthed, at det var eleverne der havde fået lov til at bestemme, hvorledes der skulle indrettes og møbleres. I den ene stue, den mest moderne var der magelige nappa-drejsestole og ellers møbler i avanceret stil, men nydeligt afpasset hinanden. I den anden stue var valgt lys træsort og behagelige sofaer og stole med rødt nappa. eleverne værner om tingene, fordi de har ligesom part i det og de er derved hinandens ordenshåndhævere. Selv smukke blomsterarrangementer i lyse træ opsatser, var elevernes ide. Der var også, efter personlig smag købt 100 skibskister til elevernes værelser, til den enkeltes gemme-væk-ejendele.

Anerkendelse fra "storebror"
Medlem af styrelsen for bestyrerforening for Realskolen i Danmark, Realskolebestyrer Gechler, Slagelse private Realskole, bragte hilsen fra landsformanden, Mølle Thomsen og fra "storebror" i Slagelse. I sin tale nævnede Gechler, at han som medlem af styrelsen havde været på Jyderup Realskole nogle gange de seneste år, men at det var første gang det var i et rart ærinde! Efter at Hehnel var kommet til Jyderup er der sket en ændring til det absolut bedre. Her er ingen, som i gamle dage, det samarbejder der er det vigtigste og mest primære for at en privat realskole skal kunne befæstes positivt. Det skal være en skole, hvor eleverne føler, at den kommer dem ved, og dens virke skal være så nært et hjems betydning som muligt. Det er vort håb, at Realskolen og Kollegiet må blive betragtet som en helhed og være præget af et godt arbejdsklima for både elever og skolens medarbejder. Et leve for lederen og skolen.
75 - års "eleven" Holger Hooge
Bankbestyrer Holger Hooge takkede for indbydelsen og fortalte det morsomme, at Jyderup Realskole faktisk blev startet i hans hjem, den gamle købmandsgård i kirkebygen. Holger Hooge, der er enebarn, fik privatundervisning og 5-6 kammerater kom til at deltage i undervisningen, indtil hans far, Købmand Carl Hooge, sammen med enkelte andre borgere, fik planer om at bygge realskolen, blev ført ud i livet. Holger Hooge omtalte de første skolebestyrer og understregede, at man kun kan glæde sig over, at det er engang var et stort aktiv for byen stadigvæk er et blomstrende foretagende, og nu er i vældig fremgang. Der er noget særligt ved den tanke, at det er ens far, der tog initiativet til noget betydningsfuldt og godt.
Forældrenes tak
Medlem af forældreforenings bestyrelse A. Bollerup, København, udtrykte forældrenes tak for de gode forhold der er blevet på skolen. Der er igen den harmoni der - før en tid med splittelse - havde præget skolen og dermed børnene. Det er dejligt og trygt for os forældre, at få et barn på weekend, der er harmoni, er glad for sin skole og sine lærere. Bollerup rettede en særlig tak til forstander Hehnel og frue, samt til lærerparret Agnete og Anders Petersen og lærerparret Larsen. Det er ikke Kollegiet der jubilerer, men det er for os en helhed og det er samme værdifulde mennesker, der både er på skolen og den vigtige del af den, Kollegiet.
Jyderup Realskoles 75 års jubilar hr. Hooge
Hr. Holger Hooge flankeres af til venstre direktør Arly Mortensen og til højre skolebestyrer Peter Hehnel
Sognerådets hyldest
Sognerådsmedlem Harry Gundersen var talsmand for Sognerådsformand Poul Rasmussen, som var forhindret i at komme, og udtalte: Jyderup Realskole er ved 75 års jubilæet stadig en skole af kvalitet. Den blev startet godt og der har været svingninger på vejen, men mest er der positivt at sige, og mange kendte personligheder har fået et grundlag på denne skole. Nu er skolen atter i opgang og dens virke er kommet i faste rammer. Der vil altid være brug for en skole af denne kategori, og her har vi stadig brug for Jyderup Realskole. Tillykke med dagen.

En af landets bedste
Forstander Hehnel fortalte lidt om starten, for de 1½ år siden, hvor han kom til en skole og en bestyrelse, der stillede krav til hans indsats og det havde han gerne villet leve op til. Man har altid sine drømme om hvordan en skole skal være, og vi har sat os det høje mål, at Jyderup Realskole og Kollegie skal være en af landets bedste. Det skal ikke bare være en Realskole, men en helhed samme med Kollegiet, og vi har tilmeldelser fra hele landet og udlandet med. Samtidig vil vi gøre det til et godt aktiv for byen og
Ungdom fra Jyderup skal være velkomne til at deltage i fritidshobby på sportspladsen sammen med vores elever, således af samhørigheden også bliver effektiv. Den private skole er ikke passé, den vil måske endda få større værdi end nogensinde, fordi der er tid til at tage hensyn til den menneskelige side af sagen, til det enkelte individ. Vi ønsker også at drage eleverne ind i arbejdet og derfor er elevrådet af stor betydning demokratisk set.
Hehnel takkede for de mange gode ord, der har lydt, og gentog indbydelsen til at se sig om og måske se lidt på

Tegningerne til udvidelsen
Kollegiet. Tegningerne var sat op på væggen i spisesalen, og viste - foruden elevbygningen med 30 nye værelser for 60 elever, mange andre faciliteter, bl.a. en sauna, større opholdstue, hobbyrum, herunder også et køkken, hvor eleverne, både piger og drenge, selv får lov til at kokkerere. Som det har været meddelt, kan Kollegiet ikke nær rumme de mange der tilmeldes. I de to bestående fløje kan der være 92 i alt, 46 i hver fløj, men man var ved skoleårets begyndelse oppe på 108, og må lade en del elever bo i byen. I går kom yderligere 6 nye tilmeldinger, og der skulle gerne snart gives grønt lys for byggeriet

Tak for 25 år
Sognerådsmedlem, Holger Hansen, Jyderup, takkede for alt hvad godt eleverne havde fået med ud i livet fra denne skole. Gennem 25 år havde han og hustruen, fra hvem han bragte hilsen, haft deres fem børn som elever på skolen og havde fået en ballast med, som de og vi er taknemmelige for. Takken gælder også den nuværende lærerstab og de lærerkræfter der er tilbage fra de gode år forud. Vi håber på, at den private skole altid må fortsætte.

På Realskolen,
hvortil skolebussen kørte 2-3 gange med gæsterne, blev det beundret hvor nydeligt alt var sat i stand og meget fornyet. Eleverne havde selv fået lov til at vælge farver og udsmykning i de respektive klasser, nogen steder er der ny gulvbelægning, nye skolemøbler og andre forbedringer, og moderniseringer. Mange ypperlige tegninger, akvareller o.lign. er elever mestre for, alt blev beundret - og allermest, at det var lærerkræfter, iberegnet hr. og fru Hehnel, der i deres ferie, havde udført det kæmpemæssige istandsættelsesarbejde, uden anden betaling, end glæden ved at kunne begynde efter ferien i en ny skole, hvor alt tager sig smukt ud, og som man føler fællesskabet med og elevernes tarv som det gode i sigte - nu på vej mod en ny epoke, der yderligere skal befæste det gode ry, som nu er genoplivet4

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 26. august 1969, side 6; Jyderup Realskole runder 75 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 29. august 1969, side 6; Fest søndag, reception mandag
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1969, 1. sept. 1969, side 6; Jyderup Realskole 75 år
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. sept. 1969, side 6; En skole af kvalitet og i opgang

Sidst rettet 13. februar 2015
©Jyderup Realskole