20. juni 1964, Jyderup Realskoles Kollegium i gang
Jyderup Kollegium model
Model af kollegiet fremstillet af forstander Axel Duus, skolehjemmet "Helenegården", Kalundborg
Der er glæde på Jyderup Realskole
Fra Boligministeriet er modtaget igangsætningstilladelse til byggeriet af det store kollegium med plads til 96 elever: 48 piger og 48 drenge.
Samtidig er byggelånet bevilget og optages i Handelsbanken i Jyderup. Fuldt færdigt vil kollegiet koste godt 600.000 kr. og udføres efter tegning
af tømrermester Erling Nielsen, Svallerup, der er fuldt befaren i Kollegiebyggeri.

Kollegiets indretning
Kollegiet vil, som tidligere meddelt, bliver opført på en del af de tre tønder land der er sikret hos gårdejer Johannes Christensen, Søbæksgården, og man forsøger at få etableret adgang "bagom" Kløvermarksvej og skolevej, således der bliver direkte vej eller skole sti mellem Kollegiet og Jyderup Realskole, der grænser op til Skolevej.
Kollegiet bliver i stil som en moderne 3-længet gård, fuldt moderne indrettet med hyggelige dobbeltværelser, opholds- og spisestuer m.m. "I stedet for tidligere tiders køjesystem på værelserne, vil der blive soveottomaner. Der bliver indbyggede skabe, varmt og koldt vand på alle værelser, og desuden er der naturligvis baderum på Kollegiet.

Midlertidigt i Højsted
Medens byggeriet fuldføres og bliver klar til indflytning - der regnes med indvielse ved årsskiftet - skal kostskoleeleverne bo i Asylet i Højsted, som er blevet lejet af skolen for ca. ½ år. Også her vil blive indlagt rindende vand på værelserne. Befordringen til og fra skole sker pr. bus, således som det også er tilfældet med de kostelever, der kommer fra forstander Viggo Jensens kostskole, tidl. Kaalund Kloster.

Svømmebassin
På kollegiets store areal vil der blive anlagt - foruden stor have - sportspladser med træningsbaner til fodbold og håndbold, samt legepladser, ligesom planen omfatter en stor swimmingpool. Inden døre vil eleverne kunne hygge sig med forskellige fritidsbeskæftigelser, bl.a. oprettes et alsidigt skolebibliotek.
I de indbydelser der er udsendt til forældre, hedder det sluttelig således: "Jyderup Realskole er en eksamensskole og er følgelig interesseret i, at eleverne opnår eksamensresultater, der står i rimeligt forhold til deres evner, men det understreges samtidig stærkt, at vi betragter det som vor vigtigste opgave at vejlede dem til at blive gode og nyttige mennesker, og derfor lægges vægt på det karakterdannende, hvor det er nødvendigt med disciplin, ordenssans, hensyn til kammeraterne, høflighed, flid og god opførsel.

Skoleinspektør Willy G. Hebin og formanden for oplysningsudvalget, forstander Randskov, har været utrættelig i deres indsats for at bevare Jyderup Realskole, og det er nu blevet muliggjort gennem Kollegiebyggeriet.
Tillige har bestyrelsen bistået på alle måder, ligesom der fra Jyderup Sogneråd. Jyderup forretningsdrivvende og mange private og gamle elever er mødt stor velvilje.
Der er tegnet godt 100.000 kr. i aktier, og alle, der har tegnet aktier, vil blive indkaldt til generalforsamling så snart statutterne er tilsendt fra Undervisningsministeriet1

1964 april 75.000 kr. til det nye kollegium i Jyderup
Et anseeligt skridt på vej mod den 200.000 kroner
Jyderup sogns beboere - ikke mindst byens forretningsfolk - viser så store interesse for det nye, stor kollegium til Jyderup Realskole, der skal opføres på Søbæksgården's mark ved Søbæksvej, at der i løbet af ca. en uge er tegnet aktier for ikke mindre end 75.000 kr.! De fleste er aktier på 1000 kr. - og de er naturligvis ikke en foræring, da kollegiet skal drives på forretningsbases, og aktierne derfor vil blive forrentet på sædvanlig vis.

Lokal interesse afgørende
Ved Realskoles jubilæumsfest på Bromølle kro lagde kontorchef Vagn Jensen ikke skjul på, at det efter undervisningsministerens synspunkt var afgørende, at befolkningen viste så stor interesse for og ønske om et Kollegium - og dermed skolens bevarelse - , at der blev tegnet et vist beløb, og det må siges at være strålende, at man på kun ca. en uge har kunnet nå op på 75.000 kr., uanset at et kollegium med 96 kostelever, personale m.v. vil betyde en anselig økonomisk gevinst for byens forretningsliv.

God modtagelse i ministeriet
I sidste uge aflagde komiteen besøg i undervisningsministeriet for at få byggetilladelsen overrakt - såfremt de endelige detailtegninger og overslag blev godkendt af ministeriets arkitekt for Kollegiebyggeri.
Der var lutter lovord, der kom til udtryk, både over projektet, overslaget og bygmesterens, Svallerup tømrermesteren Erling Nielsens udkast. Arkitekten udtalte; Her er, hvad man sjældent ser, alt nødvendigt er taget med og alt overflødigt udeladt.

Kapløb med tiden
Som før omtalt kræves der aktiekapital på 200.000 kr. Heldigvis har mange givet løfte om at være med ved at tegne en aktie eller købe "sten", det kniber blot med tid til at nå rundt, og det er derfor dobbelt glædeligt, siger man i komiteen, hver gang telefonen ringer med den besked: "Jeg vil også gerne tegne en aktie"!
Byggetilladelsen er imidlertid kun gældende et år, og vil derfor blive et kapløb med tiden, da byggeriet skal i gang i dette forår.
Behovet for kollegier er meget stort, og det er uden for al tvivl, at kollegiet vil kunne fyldes i samme øjeblik, det er færdigt. Kontorchef Vagn Jensen har ved en tidligere lejlighed udtalt, at undervisningsministeriet gerne så, at det var de private skoler, der løste kostskoleproblemet ved at dække behovet.
Dermed vel man samtidig borteliminere al tale om konkurrence mellem private og kommunale skoler.

Vaarmarked
Der bliver også for tiden solgt sten til fordel for kollegiet, og det samme formål vil man den 9. maj arrangere "Vaarmarked". Det blev i fjor en dundrende succes, som både forretningsfolk og private viste velvilje, og det håber man også bliver tilfældet i år, hvor der er brug for både penge og velvilje2

Kalundborg Folkeblad (mellem 2-8/8) 1964 (tæller 0357); Lånebevilling for 600.000,- kr.
Boligministeriet har meddelt Jyderup sogneråd, at der er givet igangsætningstilladelse til Jyderup Realskoles nye kollegium ved Søbæksgården, samt, at der er bevilget lån til opførelsen. Byggeomkostningerne var meddelt anslået til 450.000 kroner, men dette beløb fandt boligministeriet var sat for lavt og har sat beløbet op med yderligere 150.000 kr. til i alt 600.000 kr.

Det blev i redegørelsen fra ministeriet nævnt, at kollegiet er beregnet til 96 elever.
Kommunegaranti på 60.000 kr.
Holbæk amtsråd har godkendt, at Jyderup kommune yder en kommunegaranti på 10% af det lån, der optages til dækning af byggeudgifterne, dog kun indtil 60.000 kr. dvs. til de nævnte 600.000 kr.

Som nævnt skal grave- og planeringsarbejdet begynde omgående, og der vil blive sat fart på byggeriet, så snart bygmesteren, Erling Nielsen, Svallerup, har sluttet ferien.
Man regner med, at i hvert fald den ene fløj og kantinebygningen kan blive taget i brug til nytår 1965.
Det til formålet nyindrettede alderdomshjem i Højsted, hvor kosteleverne indtil videre skal have ophold, kan heldigvis lejes så længe det er nødvendigt3

1964 Maj Jyderup Realskoles Kollegium, Søbæksvej 11, 4450 Jyderup
Ved Jyderup Realskoles 70 års jubilæumsfest, den 11. april 1964, vekslede sange og taler i en uendelighed. En tidligere Jyderup elev, nu kontorchef i undervisningsministeriet Vagn Jensen, holdt festtalen, som både kaldte latteren frem og gav stof til eftertanke. At kontorchefen senere afslørede, at han havde en kærkommen hilsen med fra Undervisningsminister K. Helveg Petersen i form af en forventningsfuldt imødeset byggetilladelse til Jyderup Realskoles Kollegium – fik bifaldet til at bryde frem i helt overvældende kaskader.
Det blev den store jubilæumsgave til den gamle skole4 .
Rettet ministerens navn, det var skrevet forkert. fra http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeren/Undervisningsministre-gennem-150-aar ses pr. 6/7.12] fra 7. september 1961 K. Helveg Petersen til 26. september 1964 hvor K. B. Andersen overtog. K. Helveg Petersen se Den store danske (her er også billede)
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/Kristen_Helveg_Petersen
-
1964 maj Aktieindbetaling Jyderup Realskole
Kan afvikles over et år.
Efter aftale mellem Handelsbanken i Jyderup og den selvejende institution Jyderup Realskole, begynder nu indbetalingen af aktier til Jyderup Kollegiet og Handelsbanken udsender i disse dage meddelelse herom til samtlige aktionærer.
Inden selskabet for Kollegiet kan stiftes, skal der være indbetalt 10% af det tegnede beløb, hvorefter restbeløbet kan afvikles efter ønske inden for et år.
Det er gået over al forventning med aktietegningen. De 100.000 kr. er passeret, og dermed er ministeriets betingelser opfyldt5

1964 dec. 1. etape færdig

Jyderup Realskole kollegiebyggeri på Søbækgårdens"s mark ved Søbæksvej, vokser nu støt for 1. etapes vedkommende, og man håber på, at frosten ikke bliver af lang varighed. Inden jul var murene oppe i godt en meters højde, og der regnes med, at omkrig april-maj skulle den ene fløj være klar.
Til 1. etape hører også køkkenbygningen, så snart disse afsnit er færdige, tages der fat på 2. etape med den parallelle fløj, bolig for lederparret, hr. og fru Duus, og hvad der ellers hører med i projektet.
På Jyderup Realskole glæder skolebestyrer Hebin og skolebestyrerens gode støtte for initiativet, overlærer Randskov, sig over, at der efter de mange besværligheder nu er noget synligt at følge med i. Det går også godt med tilgangen af kostskoleelever, og de elever, der et tilgået undervisningen, klarer det boligmæssigt fint ved at bo i Højsted, hvor man har lejet "De gamles Hjem" og istandsat det til formålet.
Herfra bliver eleverne hver dag pr. bus kørt til Jyderup Realskole for at deltage i undervisningen, men naturligvis ser alle parter hen til, at Kollegiet skal blive færdigt. Der vil i første omgang blive plads for både piger og drenge i samme fløj, og så snart den anden fløj kan tages i brug, bliver der en for drenge og en for piger6
1965 marts Nu fart på Kollegie byggeriet i Jyderup
Klar til at tage 96 kostskoleelever
Jyderup Realskoles kollegiebyggeri er efter mange besværligheder nu kommet i gang.
Man har måttet erkende, at vinterbyggeri er en vanskelig og "lunefuld" opgave, men der er nu sat fart på, takket være energisk indsats fra undervisningsministeriets arkitekter, d'herre Jakobsen og Sevaldsen.
På Realskolen har været holdt en del møder, hvor foruden de to nævnte arkitekter, der blev forhandlet med ekspeditionssekretær Hersholt, formanden for skolen, gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården", Jyderup skolebestyrer Hebin, forstander Randskov, advokat Geert Pedersen og bygmesteren tømrermester Erling Nielsen, Svallerup.

Færdig 1. august 1965
Arkitekterne havde udarbejdet en præcis tidsplan for byggeriets videreførelse og afslutning, og planen er blevet godkendt af såvel bygherren repræsenteret ved Gunner Jensen som bygmesteren.
Efter denne plan skal første elevfløj være klar til aflevering den 1. juni 1965, hovedbygningen den 1. juli og den anden elevfløj den 1. august 1965.

Første fløj under tag
På Jyderup Realskole er ledelsen og lærerne åndet lettet op ved at se byggeriet skride frem efter at være kommet ud af det nærmest pinlige dødvande, som fik alle til at spørge: "Bliver kostskolen i det hele taget en realitet?". Ved opførelsen af den første elevfløj var der imidlertid mange uforudsete forhindringer at overvinde, dels med formaliteter, der ikke var helt i orden, dels med jordens særlige beskaffenhed, og meget andet.
Demonstrationsværelse
Et elevværelse til to elever skal indenfor relativ kort tid stå fuldstændig færdigt monteret, møbleret osv., således at det kan fungere som et slags demonstrationsværelse for besøgende, som ønsker at få deres børn på kostskolen. Der har været ikke så få henvendelser. Man er på skolen ved at udarbejdet projekt for det nye skoleår på kollegiet, og om få dage indledes en annoncekampagne for at få de nye fløje fyldt efter sommerferien.
Der bliver plads til 48 piger og 48 drenge.

Glæde over lysningen
En del kostelever har man boende på den midlertidige kostskole i Højsted, hvor man i snart et år har ventet på flyttedag sammen med hr. og fru Duus, der skal være forstanderpar på Kollegiet. Nu glæder man sig til det nye kollegium, der ikke blot vil være til gavn for skolen, men for hele Jyderup kommune, og de forretningsdrivende viser da også den nye kostskole stor forhåndsinteresse på forskellig måde7

1965, 3. august; 200 nye elever på Jyderup skoler
Kollegiet lovet klar
Realskolen Kollegiebyggeri færdigt til 1. september, det har bygmesteren, Erling Nielsen, Svallerup, givet sit ord for til såvel skolens bestyrelse som arkitekterne. Den ene af de to elevfløje og hovedfløjen bliver færdige til skoleårets begyndelse 13. august, og altså 2 elevfløj 1. september. Forstanderparret hr. og fru Duus skal bo i hovedfløjen, hvor der også bliver spisesal, opholdsstue, køkken oma.
Hertil har man klaret kostskoleafdelingen ved at leje det tidligere alderdomshjem i , og må da også bibeholde ordningen, til byggeriet er helt færdigt.
Eleverne befordres i bus.
Lukket for drenge
Der er lukket for tilmelding af drenge, da man har tilmeldt 48 drenge - alt, hvad der kan være i den ene fløj. Derimod er der plads til endnu 15 piger, således at der i alt bliver 96 elever. Dette tal vil man komme op på, inden skoleåret begynder, da der kommer tilmeldinger hver eneste dag. Det samme gør sig gældende på landets øvrige kollegier - det fleste har for længst meldt alt optaget. Det siger sig selv, at bestyrelsen for Jyderup Kollegiet er lykkelige for denne meget fine start, og man håber blot, at byggebesværlighederne snart må blive overstået13

1965 17. august; I gang på Kollegiet
I morgen begynder undervisning på Jyderup Realskoles kollegium efter en 8-dages udsættelse.
Drengefløjen er fyldt til sidste plads, og eleverne ankom i dag, hvor de blev installeret i to-mands værelser, med plads til 48 drenge. To andre drenge må, ligesom de 31 piger, bo på den midlertidige kostskole, der var indrettet i Højsted. Man håber, at pigefløjen, som lovet, bliver færdig til indflytning i september.
Der er i øvrigt endnu mange drenge på venteliste, mens der stadig er plads til flere piger.
Forstanderparret, hr. og fru Duus, der skal lede kollegiet, er flyttet ind på hovedfløjen12

1965 4. juni; Jyderup Kollegiums Finansiering A/S
"Jyderup Kollegie Financiering A/S", Jyderup
Aktieselskabsregistret meddeler, at der er foretaget indregistrering af "Jyderup Kollegie Financiering A/S", hvis formål er at virke for og deltage i etablering og drift af en kostafdeling i tilslutning til Jyderup Realskole.
For at realisere formålet kan selskabet deltage i driften og udlåne midler til den selvejende institution Jyderup Realskole Kollegium samt varetage andre funktioner, der ikke ifølge kollegielovens bestemmelser er tillagt den selvejende institution, alt på vilkår, der afgøres af bestyrelsen.
Selskabet har hovedkontor i Jyderup kommune. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., og det resterende beløb skal indbetales senest den 24. maj 1966 (næste år) Selskabets bestyrelse består af skoleinspektør W. Hebin, Jyderup, gårdejer G. Hartvig Jensen, og gårdejer Poul Skovgaard Rasmussen, Skovgaard, Tornved8

1965 maj; Jyderup Realskoles Kollegie færdigt til august
Det nye kollegiebyggeri anslås til 800.000 kr., og første etape er klar til juni.
På Jyderup Realskole regner man med til skoleårets begyndelse at kunne byde velkommen til 96 elever i det nye kollegium ved skolen, der for tiden er under opførelse, og som anslås til at koste 800.000 kr.
Byggeriet er nu lagt i faste rammer, oplyser forstander J. Richardt Randskov.
Første etape, en elevfløj, ventes allerede færdig til 1. juni (1965), derefter går man straks i gang med færdiggørelsen af hovedbygningen, der skal stå færdig til 1. juli (1965), og til august (1965) skal elevfløj nummer 2 sammen med det øvrige byggeri stå klar til indrykning.
Kollegieprojektet, der tog sin begyndelse allerede sidste vinter, omfatter 48 dobbeltværelser, ligeligt fordelt i pige- og drengeværelser.
I hver ende af de to elevfløje liver der indrettet lejlighed til leder.
I hovedbygningen bliver der spisesal, opholdstue, køkken, hobbyværksted og adskilt læse- og TV-stue.
Arealet er købt af Søbæksgården, og entreprisen, der beløber sig til 496.000 kr., har entreprenør, tømrermester Erling Nielsen, Svallerup.
Formelt agere Jyderup Realskole allerede som kostskole, i det man sidste år åbnede et midlertidigt kollegium på De gamles hjem i Højsted, hvorfra de 30 elever er kørt til skolen i Jyderup pr. bus.
Det strømmer for tiden ind med ansøgninger til det nye kollegium, og vi regner med at kunne få fuldt besat til skoleårets begyndelse, slutter forstander Randskov.

Billedet th. er De gamles hjem i Højsted9
De gamles hjem


1965 oktober Pigefløjen færdigt til november
Jyderup Realskoles nye kollegium, der skulle have været færdig til 1. august (1965), er blevet forsinket og vil ikke være klar til indrykning før omkring 1. november.
Kollegiebyggeriet, der tog sin begyndelse sidste vinter, omfatter 48 dobbeltværelser, ligeligt fordelt mellem dreng og piger, og medens det lykkedes at gøre elevfløjen færdig til drengene, der er flyttet ind, har pigerne måttet indrette sig i De gamles Hjem i Højsted.
Forstander J. Richardt Randskov oplyser, at det naturligvis medfører en fordyrelse af planerne, så længe eleverne skal bo i Højsted og fragtes med bus hver dag10

Medtaget kun til orientering
1965 Maj: Hr. Viggo Jensens kostskoleprojektet i Jyderup er nu blevet opgivet
Forstander Viggo Jensen opgiver kostskoleplaner til 700.000 kr. på Ellebjerg.
Efter års forgæves venten på byggetilladelse er planerne for opførelse af Kaalund Klosters kostskole på Ellebjerg i Jyderup definitivt opgivet. Til skoleårets begyndelse vil den nuværende filial i Særslev blive nedlagt, og de 27 elever vil blive flyttet over til Jyderup Realskole.
Det er med vemod både fra vor og fra forældrenes side, at vi nu må opgive planerne, udtaler forstander Viggo Jensen. Sagen er den, at vi simpelthen ikke kan forsvare, at vente længere. Siden Kaalund Kloster kostskole i Kalundborg blev nedlagt, har vi ført skolen videre her i Særslev gamle kommuneskole, men lokaler og materialer er i en tilstand, så vi ikke kan forsvare at blive ved.
Kostskolebyggeriet på Ellebjerg, der var anbefalet af Jyderup kommune, var allerede projekteret og anslået til at ville koste 700.000 kr., men desværre har det ikke været muligt at få byggetilladelsen igennem.

Ikke statslån
Da jeg for nogen tid siden rykkede boligministeriet for tilladelsen, lod man forstå, at det lå meget tungt, i det byggeriet er tænkt gennemført helt på privat basis. man stod uforstående overfor, at vi ville bygge uden statslån, men vi har nu altid foretrukket at klare os uden statens penge.
Med opgivelsen af planerne for kostskolen bliver de nuværende bygninger i Særslev ledige og man har allerede fåret flere tilbud om køb.
Hvad der skal ske med byggegrunden på Ellebjerg, er der endnu ikke taget stilling til11


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1964, side 3+4; Jyderup Realskoles Kollegium i gang.
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. apr. 1964, side 3; 75.000 kr. til det nye kollegium i Jyderup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad (mellem 2-8/8) 1964 (tæller 0357); Lånebevilling for 600.000,- kr.
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, side 4
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 21. maj 1964, side 4; Aktieindbetaling Jyderup Realskole
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 29. dec. 1964, 3; Kollegiebyggeriet går stødt fremad
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 26. marts 1965, side 3+4; Nu fart på Kollegie byggeriet i Jyderup
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 4. juni 1965, side 4; Jyderup Kollegiums Finansiering A/S
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 7. maj 1965, side 3; Jyderup Realskoles Kollegie færdigt til august
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 14. okt. 1965, side 3; Pigefløjen færdigt til november
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 15. maj 1965, side 3; Kostskoleprojektet i Jyderup er nu blevet opgivet
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 17. august 1965, side 3; I gang på Kollegiet
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 3. august 1965, side 3-4; 200 nye elever på Jyderup skoler
Noter:

Retur til Kollegiets forside.
Retur til Hovedmenuen

Sidst opdateret 27. juli 2015
©Jyderup Realskole