Forældremøde 1971

28. marts 1971 forældremøde på Kollegiet
Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter nr. 2 juni 1971. G.S. Offset/reklame 51 24 44

Mange forældre, pårørende og værger (vel omkring 70) var forsamlede, da forældremødet indledtes med eftermiddagskaffe kl. 15.00 i kollegiets spisesal,
der i parentes bemærket siden sidste forældremøde har undergået noget i retningen af en forvandling,
takket være en stor personlig indsats fra skolens pedel og sløjdlærer Jens Gaarde.

Fra skolen og kollegiet var mødt skolebestyrer Hehnel, kollegiets to tilsynsførende
lærerpar (A.V. Petersen og (John Larsen), lærerrådets formand lærer Knud Hougaard, en
række af skolens lærere, samt repræsentanter for skolens og kollegiets bestyrelse med
formanden, direktør A. Mortensen i spidsen.

Desuden deltog som særligt indbudte hr. og fru Harthimmer, der pr. 1. august skal afløse hr. og fru A.V. Petersen som tilsynsførende på pigegangen.

Mødets dagsorden, der er trykt i første nummer af Frikvarter (marts 1971), skal for en god ordens skyld gentages her:

1. Beretning ved forældrerepræsentanten
2. Diskussion i tilknytning til beretning
3. Valg af forældrerepræsentant
4. Eventuelt

Kollegiestof
Mødet, der varede til omkring kl. 17.000, blev afviklet på udmærket vis, bl.a. takket
være dirigenten, civilingeniør Johannes Bollerup

Efter mødet kunne forældre hygge sig med børnene på forskellig vis. Kl. 18.00 indtog man sammen med børnene et veltillavet aftensmåltid, og aftenen sluttede med
halvanden times underholdning, hvor 6. klasse opførte et skuespil (velinstrueret af lærerne fru Frederiksen og fru Knudsen) og en række af skolens sang- og musiknumre bevis på gode evner og på fru Rasmussens betydning for skolens musikliv.

Desværre var fru Rasmussen selv fraværende pga. sygdom, men fru Rasmussens søster, Lise Bjørn, kunne heldigvis redde situationen.

Jeg skal her forsøge at give et passende sammendrag af eftermiddagens debat, og samtidig benytte lejligheden til at takke for de mange gode indlæg og ydermere udtrykke håbet om, at der i det kommende år vil tilflyde forældrerepræsentanten flere meningstilkendegivelser i mundtlig eller skriftlig form.

Forældrerepræsentanten vil derefter redigere dem og under passende form viderebringe dem, bl.a. i informationstidsskriftet Frikvarter.
En aktiv deltagelse i skolens og kollegiets liv i form af sådanne meningsytringer har betydning for udviklingen af et godt miljø.

Børnenes fritid:
Der tilbydes fra kollegiets side en række fritidsbeskæftigelser for børnene. Af en liste, udarbejder af forstander Hehnel, fremgår det, at der er mange muligheder.
Om vinteren således:
håndbold, badminton, skydning, brydning, gymnastik, bordtennis, skal, danseskole, jazzballet, alm. spejder og musikspejderarbejde, ungdomsskole, ungdomsklub, filmklub (stedlig biograf), filmklub (kollegiets egen), sangkor, klaverundervisning, chitarundervisning, samariterkursus, formning, terrænløb, hyggeaften med dans på kollegiet, oplæsning for de små om aftenen, skøjteløb på egen bane, spil af forskellig art, ungdomsklub på kollegiet, fotoklub (John Larsens ledelse)

Der er tillige ønske om at oprette klub for modelbyggere, men der mangler lærere og det kniber tillige med pladsen.

Om sommeren er der foruden nogle af de forannævnte aktiviteter mulighed for at deltage i fodbold, (ridning), badning, håndbold, atletik, samt leg på skrammelplads.

I løbet af sommeren oprettes en go-kart bane (hos hr. Duus) samt en minigolfbane langs med drengefløjen. De fleste af de nævnte aktiviteter er gratis, andre koster penge, de fleste dog ikke afskrækkende meget. Det koster således kun 15,00 kr. pr. halvår at deltage i håndbold. Dyrest er vel ridning.

Der forhandles i øjeblikke med en rideskole, beliggende ca. 10 km. fra kollegiet, om en ordning, hvorefter et hold børn om mandagen kan blive kørt derhen i skolens bus. Prisen for deltagelse er 14,00 kr. pr. time.

Der burde ikke være noget fritidsproblem i betragtning af de muligheder, der tilbydes.
Der er imidlertid mange eksempler på, at børnene dels ikke benytter sig af de givne tilbud, dels hurtigt falder fra, når de har meldt sig til en eller anden aktivitet.

Drejer det sig f.eks. om ungdomsskole, kan det medføre, at et hold må gå ind, og der bliver således tale om svigtende loyalitet for vor de kammerater, der gerne vil fortsætte.
Når et barn har meldt sig, må kollegium og forældre stå sammen om at fastholde børnenes interesser, bringe dem ud over eventuelle "døde punkter". Man kan naturligvis ikke tvinge nogen til at deltage i en bestemt aktivitet, men man kan søge at motivere og opmuntre, ligesom man kan vise interesse for de beskæftigelser, børnene er i gang med.

Kollegie livet kan foruden en række positive sider også have negative, hvortil bl.a. hører, at børnene let fristes til passiv selskabelighed i værelser, der mere eller mindre kan lede tanken hen på en slags "østens huler". Det er en fristelse, at det er nemmere at deltage i den slags "aktiviteter", der på kort sigt kan være ganske tillokkende, men blot ikke tilfredsstillende på længere sigt.

Flere børn har kæledyr på værelset. Dette er tilladt, når det drejer sig om mindre dyr som fugle, hamstre og lignende, hvorimod det ikke går med hunde, katte og deslige.

Forstander Hehnel lovede, at der sammen med ferieplanerne ville blive udsendt en
fortegnelse over fritidsaktiviteter med angivelse af pris mm., således at børn og forældre
i forening kan vælge i løbet af sommeren.

Kollegiebyggeriet:
Der foreligger endnu et projekt til en 1 plans bygning, der skal forbinde dreng og pigefløjen i den sydlige ende. Man opnår dels en udvidelse af kollegiet med ca. 20 kollegieværelser, dels en tiltrængt udvidelse af læreboligerne, således at disse opnår et beboelsesareal på ca. 140 m2.
Prisen for byggeriet bliver omkring 400.000 kr., og der kan under kollegieloven opnås gunstige lånevilkår.
Der er håb om, at der snart kan gives byggetilladelse, således at byggeriet kan startes allerede i april og formentlig være færdig i løbet af august måned.

Der er mulighed for, at man på et eller andet tidspunkt kan erhverve et areal på ca. 6 tdr. land, der grænser op til kollegiets nordlige skel. Det drejer sig om Søbækgårdens jorde.
Såfremt ejeren vil sælge, køber kommunen, og Jyderup Realskoles Kollegium har fået løfte om en klar fortrinsstilling og køb på gunstige vilkår.

Pasning af syge børn:
Forholdene på kollegiet er ikke alt for gode. De vil imidlertid kunne forbedres betydeligt, når tilbygningen realiseres, idet der vil kunne indrettes 2 sygeværelser.
Man har desuden overvejet at engagere en dame, der dels kunne beskæftige sig med pasning af syge barn, og dels kunne påtage sig reparation af tøj mm.

Med hensyn til de læger, der er tilknyttet kollegiet, kunne det fra kollegiets side oplyses, at de i enhver henseende synes tilfredsstillende. Med hensyn til specialisthjælp er det lægen, der afgør om et barn skal henvises til specialist. Piller, der er ordineret af lægen, skal efter reglerne opbevares hos den vagthavende lærer, der drager omsorg for, at pillerne anvendes korrekt.

Vask:
Der er i det nuværende kollegium ikke gode forhold for de børn, der ønsker at "klatvaske"
(strømper, bluser mv.). Navnlig savnes tørreplads. Anskaffelse af et par tørreskabe tages under overvejelse. I forbindelse med nybyggeriet vil man søge at skaffe bedre vaskefaciliteter.
De børn, der ønsker det, kan efter gældende ordning få kogevask i et nærliggende automatvaskeri.
For de mindre børn tager vaskeriet også anden vask.

Skolen:
I løbet af sommeren bliver alle skolemøbler udskiftet med et mere tidssvarende møblement.

Fra 1. august vil der også til private skoler kunne ydes fuldt tilskud til skolebussernes drift.
Hermed er et gennem lange tider nagende økonomisk problem blevet løst.

Valg af forældrerepræsentanter:
Til at repræsentere forældre i det kommende år valgtes den siden jul midlertidigt fungerende repræsentant, C. Jensen-Holm.

Forældrerepræsentanten har efter reglerne sæde i Kollegiets bestyrelse.
Forældrerepræsentantens adresse.
C. Jensen-Holm, Bakkevej 55, 2830 Virum Tlf.: (01) 85 12 72 (bedst efter kl. 19)

1971, 1. april – KF, side 6; Ros og tak fra Kollegiet
Jyderup Realskoles elever opfører fortryllelsen
6.a klasse opfører Fortryllesen på Kollegiet
Forældre arrangementet på Jyderup Realskoles kollegium, havde samlet ca 80 deltagere, der mødtes om eftermiddagen til kaffebord i salen på Kollegiet.
Forældrerepræsentanten i bestyrelsen C. Jensen-Holm, Virum, bød velkommen og ved det efterfølgende møde aflagde han beretning. Dirigent var ingeniør Bollerup, København.
Der var livlig diskussion i tilknytning til beretningen, hvor det - udover det fagligt undervisningsmæssige - navnlig var elevernes fritidsbeskæftigelse, der blev debatteret.
Der var enighed om, at eleverne må være mere bevidst når det gælder om, at melde sig til et eller flere af de i alt 35 tilbud om fritidsbeskæftigelse deraf de 27 om vinteren.
Disse 27 muligheder er følgende tilbud;
håndbold, badminton, skydning, brydning, gymnastik, bordtennis, skak, danseskole, jazzballet, spejder alm. / spejder (musik), ungdomsskole, ungdomsklub, to filmklubber, sangkor, klaverundervisning, citarundervisning, samariterkursus, formning (stoftryk mm), terrænløb, hyggeaftener med dans, oplæsningsaftener "for de små", skøjteløb på egen bane, kortspil (matador, bob, ludo osv.), kollegieklub fotoklub.
I sommerhalvåret er der mulighed for fodbold, ridning, badning, håndbold, atletik, skrammellegeplads.
I løbet af foråret oprettes der en gokart bane hos forstander Aksel Duus, samt en minigolf bane langs drengebygningen på Kollegiet. Man vi endvidere gerne oprette en klub for modelbyggere og for sløjdarbejde, men mangler lærere til disse hobbies.

Bindende tilsagn
I utallige tilfælde har det været sådan, at elever har spredt sig over for meget, har meldt sig til mere end de kunne overkomme og har derved tabt lysten og "springer fra", hvad der selvsagt skaber vanskeligheder for en tilrettelæggelse for de lærere, der står for de forskellige tilbud.
Det blev på mødet vedtaget, at tilmeldelser til en eller flere af de nævnte fritidsbeskæftigelser skal være bindende. Denne faste regel vil få de respektive elever til at tænke sig bedre om og gøre sig klart, hvad de kan få tid til at være aktiv i. Til gengæld er det særdeles vigtigt på en kostskole, hvor eleverne ikke har deres hjem i nærheden, at der er gode og sunde muligheder for at få udnyttet fritiden.

Ros og tak.
Til forældrerepræsentant blev Jensen-Holm genvalgt.
Under eventuelt havde mange forældre ordet for at udtale sig rosende vedrørende de godt og ordnede forhold der er blevet på Realskolen og Kollegiet, og en tak for de hjemlige og trygge forhold for børnene.
Takken var stilet til forstanderparret Peter Hehnel og fru og hele lærerpersonalet. Skolens formand direktør A. Mortensen, Kalundborg, kunne indkassere mange af de rosende ord, for den forståelse han og bestyrelsen viser for skolens og kollegiets udbygning.
Direktør Mortensen havde også ordet for at redegøre for forskellige planer.

Underholdning
Efter mødet var der spisning, hvor børnene spiste sammen med deltagerne i forældremødet,
ligesom forstanderparret, lærerne, og repræsentanter for bestyrelsen var tilstede.
En morsom sang, forfattet til lejligheden, blev sunget, som en fællessang, med Annette og Allan som "forsangere"
Elever fra 6 klasse opførte skuespillet Fortryllesen, der havde ikke mindre end tyve medvirkende.
For kulisserne stod LeneLotte og Sussie, samt 5. klasse. Det gik såre kongeligt til, efter historisk mønster, og bifaldet var stort.
Sangkoret, ved Lise Bjørn, Kalundborg, fik ligeledes bifaldssalver og i begge tilfælde var det lige fortjent. Koret underholdt med et repertoire der vekslede mellem det seriøse og det morsomme, og ind imellem underholdt Helle med guitarspil. Det blev en festlig afslutning på en positiv da, som alle parter udtrykte glæde for.
Arrangementet var denne gang kun for kollegieforældre- og elever.
Der har for kort tid siden også været forældremøde for realskolens forældrekreds også med et godt og positivt udbytte.


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter nr. 2 juni 1971. G.S. Offset/reklame 51 24 44
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollegiet

Sidst opdateret 19. juli 2015
©Jyderup Realskole