1960

Translokationen og afslutningsfesten ikke holdes på skolen, da skolens gymnastiksal er ved at få lagt nyt gulv1
og Holbæk amts venstreblad kan man læse det foregår på Hotel "Skarridsø", i deres store sal2

Der er faresignaler for en vestlig verdens kultur (Fra Kalundborg avis)
Tankevækkende ord ved dimissionsfesten for Jyderup Realskole
Hvis ikke de nye slægtled skal blive ludfattige på de åndelige og kulturelle områder, må hjem og skole stå samme om at give de unge det grundlag som Grundtvig og Kold anviste.
En ungdom med ægte drømme skal skabe en fremtid, der ikke er gold ensretning, og hvor man ikke mister værdierne i den rod, hvoraf vi er rundet.
Tidens rodløshed og fartjageri er ved at blive den vestlige kulturs ulykke.

Disse og andre manende tanker var islæt i skoleinspektør Vang Petersen inspirerede tale ved skoleafslutningen i går for Jyderup Realskole.
På grund af gymnastiksalens ombygning blev translokationen holdt i hotel "Skarridsø" store sal, der var fyldt til sidste plads.
"Den signede dag" blev sunget til indledning, og efter velkomst ord holdt Vang Petersen en festtale, der vil blive husket. Vang Petersen mindedes sit møde med en af landevejens farede svende, der havde fortalt om rigdomme ved at vandre, og som havde overrasket ved at medbringe en samling af det bedste i dansk litteratur, bl.a. Aakjærs og Blichers bøger og også andre kendte mænds værker, som han havde citeret uddrag af.
Det havde talt dybt til Vang Petersen og belærte ham om, at selv om man i det ydre er vagabond, så kan man have ståsted og rod i dansk kultur og indre harmoni i sit sind.
Det er en rigdom at eje et hjem og at have fællesskab med mennesker, så vi ikke alene har noget at leve på, men lige så fuldt noget at leve for, et åndsliv i forbindelse med minder om en mor som lærte os, hvad vi kan bygge på.
Tempo, teknik, fjernsyn, jazz er sammenblandet så voldsomt, at det næsten er mere end det menneskelige sind kan tage, og det kan resultere i kulturens ulykke, at der ikke er tid til stille timer, ikke tid til at mindes og ikke tid til at dykke ned i Blichers og Aakjærs digtning eller andre åndsværker.
Dette kan blive hele den vestlige kulturs ulykke.
Lige fra de gamle grækere og romere har enhver kultur haft sit højdepunkt - og er gået til grunde fordi de glemte deres idealer og mistede sjælefred, ligevægt og harmoni.
Kultur trænger til en grundforbedring, der trænges til timer, hvor vi får talt ud med hinanden, og hvor vi atter fortæller den historie og de eventyr, der er blevet fortalt "fra mund til mund" i tusind år.
Hvor dette ikke sker, er det for en stor del forældrenes skyld.
Fra børnene er små, skal de lære dem om historien, så denne ikke bliver til "sludder" men til liv. Vi skal gå de veje som Grundtvig og Kold anviste.
De gamle kendt også til fornøjelser, med det var ikke en hovedsag.
Vi skal lære de unge at sætte tanker i gang, vor tid er blevet fattig på fantasi, fordi man nu får alt færdiglavet.
En ungdom med ægte drømme skal skabe en fremtid uden ensretning, og hvor vi ikke mister den rod, hvoraf vi er rundet.
Uden disse idealer er en ungdom ikke værdige til at bære den nye tid frem.
Vang Petersen sluttede; brug da eksamen i kulturens og i menneskets tjeneste, brug den som en hjælp til at fremskaffe goder i pagt med evner, lærdom og dygtighed, på et grundlag, der bliver til velsignelse for fremtiden og for jer selv.

Eksamensbeviserne
Inden skoleinspektøren uddelte eksamensbeviser, nævnte han, at det vigtigste er ikke, om man får stor eller lille eksamenskarakter, men om man har vilje til at ville bruge den til gavn for et folkeligt fællesskab og i taknemlighed for de evner, man fik, store eller mindre store.
Alle på skolen har bestået eksamen, og det meddeltes, at i realklassen har 1 fået UG+, 3 mgx, 9 mg, 7 mg+, 5 5gx og 1 g.
I de to mellemskoleklasser har 3 fået ug+, 12 mgx, 12 mg, 14 mg+, 3 gx og 1 g.
De fire, der har fået ug+, er Lis Nilsson, realklassen (14,58). Eva Nielsen, ml, (14,63) og
Flemming Nielsen ml. (14,64) og Peter Langberg, ml. (14,67).
To elever lå lige op til, det var Pia Hansen med 14,47 og Ellis Hansen med 14,49

Vang Petersen uddelte eksamensbeviser og derefter flidspræmier;
boghandler Søvndahl- Petersen til bedste elev i dansk i realklassen: Lis Nilsson,
Skolens bestyrelses for godt kammeratskab og god opførsel: Mona Jørgensen,
Skolekredsens flidspræmie: Anne Holmegaard-Jensen 4A, desuden flidspræmier fra skolen og skolekredsen til Hans Henrik Madsen, 4B, Jens Albert Madsen, 4B
Eva Nielsen, 4b, Dan Sørensen, 4A, Inge Andersen, 3B, Jens Madsen, 3C,
Steffen Jørgensen, 2A, Kirsten Jacobsen, 2B, samt for flid og dygtighed: Peter Langberg, 4A, overlærer Larsens præmie til elev med dygtighed i dansk gik til Lis Lykke Rasmussen.
For 6. klasse var der en særlig præmie.

Skolens formand Ole Otteslev, Bjergsted, ønskede tillykke og glædede sig også over at have bemærket den kammeratskabets ånd, der fik andre til at stråle, når karaktererne blev uddelt.
Skolekredsen og dens formand gårdejer Gunnar Jensen "Høedgården", var med til at yde en menneskelig støtte, som skolen havde brug for, og der skal bygges videre på fællesskab og samarbejde.
Skoles formand Otteslev allierede sig med børnene i et rungende leve for Vang Petersen og Jyderup Realskole.
Vang Petersen kvitterede med en tak til formanden og børnene, ligesom han takkede forældrene for tilliden.
Efter en tak til skolekredsen og skolens bestyrelse rettede Vang Petersen en tak til en tidl. medarbejder skolebestyrer Valdemar Hansen for godt samarbejde gennem årene.
Der sluttedes med at synge Dejlig er jorden3

Ved en sammenkomst på hotellets "veranda" for realisterne og deres forældre, lærerpersonalet m.fl. blev talt af Vang Petersen, der endnu engang takkede til alle sider.
Skolekredsens formand, gårdejer Gunnar Jensen, overrakte realisterne hver et medlemskort, der for et år gjaldt som gratis medlemskab i skolekredsen.
Lærerinde, fru Agnes Thastum Sørensen håbede, kontakten kunne bevares fremover, gamle elever skulle altid være velkommen i "den lille præstegård" på Søbæksvej.
Realist Bjarne Nielsen takkede på kammeraternes vegne for det arbejde, lærerne havde haft, og rettede en særlig tak til den afgåede skolebestyrer Valdemar Hansen
På forældrenes vegne udtalte proprietær Hjortsvar, "Konradsgården", Mørkøv, en tak til skolen for hvilken der blev motiveret et leve4

Festlig års afslutning på Jyderup Realskole (fra Holbæk avis)
Vang Petersen manede de unge til at bevare deres rod i dansk ånd og kultur.
I stedet for at benytte den alt for lille gymnastiksal holdt Jyderup Realskole i går afslutningshøjtidelighed i Hotel Skarridsø, hvis store sal blev fyldt.

Fortræffelig tale til de unge
Man indledede med at synge "Den signede dag" og "Jeg bærer med smil min byrde", hvorefter skolebestyrer Vang Petersen holdt en fortræffelig tale til de unge.
Han gav samtidig foredraget en så frisk og levende form, at det fangede og blev forstået af både de mindste og de største.

Foredragets hovedindhold var en appel til de unge om at bevare deres rod i dansk natur, litteratur og ånd med hjemmet som det vigtigste bindeled. Fjernsyn, radio og meget andet fører os ind i et tempo, så den menneskelige hjerne slet ikke kan følge med og ikke levner os tid til at følge med i ånd og kultur.
Vi mister vort ståsted, men det bliver aldrig for sent at besinde sig.
Det kræver blot en indsats større end til en eksamen, og det nås ikke, hvis vi kun fylder vort væsen med mekanik og ydre ting. I må opfylde de krav, der stilles til jer, som skal være med at føre kulturen videre, og I må leve derefter. Derfor kan der alligevel blive tid nok til at more sig.
Forældrene må give sig tid til at tale med børnene, ligesom det sker i skolen.
Man må forstå betydningen af det personlige samkvem i sang, musik og det levende ord.
I må ikke miste rod i den kultur og ånd, hvoraf I er groet, og som I selv skal føre videre. (Stort bifald)5

Desuden gav skolen og lærerne en særlig præmie for sjælden flid og interesse for en hel klasse

Det var 6 klasse der fik en tur til København
Til Jyderup Realskoles 6. klasse vankede i går en særlig præmie for god opførsel og flid.
Oprindeligt skulle den kun uddeles til en elev i denne yngste klasse, men da skoleinspektør Vang Petersen hævdede, at de alle havde gjort sig lige fortjent til præmien, måtte de tage den under et!
Det blev til en gratis tur til København med besøg forskellige steder, forfriskninger, afslutning i Tivoli m.m. alt gratis.

Det siger sig selv, at der blev glæde over meddelelsen, og eleverne takkede skoleinspektøren med håndtryk6

Fra Kalundborg Folkeblad, 23. juni side 4 kan man læse at Leif var med meget gyldig grund forhindret i at være tilstede ved dimissionsfesten i går.
Leif havde nemlig fået meddelelse om, at han efter ansøgning havde fået hyre på en fragtbåd, der skulle til Kina, og netop i går sejlede Leif af sted på sin eventyrrejse7


1960 Englændere besøger Jyderup
1960 Norge og Bornholm

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 18. juni 1960, side 4
Kilde 2: Holbæk Amts venstreblad 23. juni 1960, side 9
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1960, side 3+4; Tankevækkende ord ved dimissionsfesten for Jyderup Realskole
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 23. juni side 3+4
Kilde 5: Holbæk Amts venstreblad 23. juni 1960, side 9
Kilde 6: Holbæk Amts venstreblad 23. juni 1960, side 9
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad, 23. juni side 4

Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole