Generalforsamling 1962


16. april 1962 Kalundborg folkeblad side 3; Forældrenes stilling til Jyderup Realskole.
Institutionen Jyderup Realskole indbyder i omstående annonce alle forældre eller værger til børn på skolen samt elev- og skolekredsens medlemmer til et møde på Realskolen den 25. april 1962 med det formål at lodde forældrenes stilling til skolen. Jyderup Realskole har en grundfæstet plads i byens historie, og bestyrelsen vil gerne konstatere, at der stadig står en kreds af forældre og andre interesserede bag skolen1

1962,Kalundborg Folkeblad 25. april 1962, side 4; Skoleinspektør Hebin ny leder på Jyderup Realskole
Enstemmig tillidserklæring til velbesøgt møde i aftes

Den selvejende institution Jyderup Realskole havde i aftes indkaldt til forældremøde på skolen med det formål at lodde, hvorledes såvel forældrenes som skolekredsens m.fl.s stilling var med hensyn til skolens fremtid, og resultatet blev en enstemmig tillidserklæring til den 50 år gamle skole, samt en efterfølgende ansættelse af skoleinspektør Hebin, Svinninge, som fremtidig leder af skolen.

De kommunale afdelinger
Mødet havde samlet godt 70 deltagere, og formanden for skolekredsen, gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården", redegjorde - efter at have budt velkommen - for indkaldelsen til mødet. Formanden nævnede, at der oprette eksamensoverbygning ved den ene kommunale skole efter den anden, ofte uden at der tilsyneladende er behov, og derved bliver der for få børn til klasserne og følgelig for dyr undervisning. Det var blevet billigere at slutte overenskomst med en privat skole, hvor en sådan findes.

To privat givet op
Denne udvikling eller konkurrence har medført, at alene i Holbæk amt har to private skoler måtte give op, Stenlille og Svinninge Realskole, begge udmærkede skoler, der har gjort god fyldest og har haft betydning for de respektive byer.
For Jyderup Realskoles vedkommende tror vi indenfor institutionens bestyrelse oprigtigt på, at skolen har en mission, og at den må og skal bestå. Det er ikke mistillid til de kommunale skoler eller underkendelse af disse lærerkræfter, der er tale om, men en erkendelse af, at vi med kun en skoleform her i landet vil nå til en fuldstændig ensretning af undervisningen og dermed
Ensretning af eleverne
Enhver individuel præget undervisning vil ophøre, og forældrenes indflydelse på børnenes skolegang vil blive stærkt reduceret.
Medbestemmelsesretten for, hvorvidt børn skal forsøge at tage en afsluttende eksamen eller ikke, ville forsvinde, vi ville intet få at sige i den retning. Uanset hvor uhildede løreren ved de kommunale skoler gerne vil være, så kan dog ingen af dem med sikkerhed ved barnets 12-13 års alder sige, at én kan tage realeksamen, en anden ikke, og der kan meget nemt begås alvorlige fejltagelser.

Støt skolen
Nu står Jyderup Realskole overfor, at her skal ansættes ny skoleinspektør, og vi vil gerne så ærligt som muligt kunne sige til ansøgeren, at vi tror på skolens fremtid, sagde formanden, og henstillede til de tilstedeværende, at de udtaler sig om deres syn på skolens fremtid. Det var nødvendigt at vide, at en kreds af forældre og venner af skolen også fremover vil yde støtte - økonomisk ved at sende deres børn til skolen, og moralsk ved at anbefale den og gå ind for den.

Vent og se!
Formanden sluttede sit indlæg med at minde om, hvad man ville miste, hvis skolen skulle ophøre. Mange mener, at kan de private skoler klare sig gennem de næste 2-3 år, vil forældrene have indset, at en skoleform ikke er tilstrækkeligt, og at der stadig er brug for de private skoler.
Vulkanisør Holger Hansen, Jyderup, valgtes til dirigent for den efterfølgende forhandling. I samtlige indlæg blev givet udtryk for klippestærk tro på Jyderup Realskole og dens fortsatte beståen. Følgende havde ordet: forpagter Graae, Torpegård, forstander Viggo Jensen, Jyderup konsulent J. Chr. Tvergaard, Jyderup, fru Graae, Torpegård, dir. Ib Effersøe, Jyderup, handelsgartner Frits Legindgaard, Jyderup, gartner Magnus Sigurdsson, Jyderup, fru Olga Sigurdsson og vulkanisør Holger Hansen.
Formanden ønskede at vide, om de mange gode ord måtte tages som en tillidserklæring til Jyderup Realskole og som bekræftelse rejse alle sig, hvorefter formanden takkede for tilliden.
Udfra denne tillid vil arbejdet blive ført videre.

Den nye skoleinspektør
Ved et bestyrelsesmøde umiddelbart efter vedtog bestyrelsen enstemmigt at ansætte skoleinspektør Willy G. Hebin, der er gift, er 53 år. Efter at have taget præliminær - og handelseksamen læste han til lærer og tog eksamen som sådan på Tønder statsseminarium 1930. Derpå gennemgik Hebin forskellig faglige kurser, og blev lærer i Hjedsbæk fra 1931-37; fra 1937 til 1948 var han førstelærer i Sdr. Saltum, derefter blev uddannelsen suppleret med to år på børneforsorgens optagelseshjem "Bustrup" og i 1950 kom Hebin til Svinninge Realskole, hvor han de sidste 4 år har været med i den daglige ledelse
I Svinninge er Hebin meget afholdt og populær såvel på skolen som i privatlivet, hen er kendt som en dygtig og pligtopfyldende mand, og har den evne at kunne forene venlighed med myndighed og autoritet2 Kalundborg Folkeblad 25. april 1962, side 4; Skoleinspektør Hebin ny leder på Jyderup Realskole

1962, maj; Generalforsamling Jyderup Realskole
Jyderup Realskole skolekreds- og elevforening har tirsdag den 29. maj 1962 generalforsamling på skolen. Umiddelbart efter har Den selvejende institution Jyderup Realskole sin årlige generalforsamling. Der bliver sædvanlig dagsorden. Evt. forslag skal indsendes til en af de to formænd henholdsvis gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården" eller købmand Ole Otteslev, senest 8. dag før generalforsamlingen3

1962, juni; Generalforsamling
To generalforsamlinger er blevet holdt på Jyderup Realskole. Den første gjaldt skolekredsen og elevforening. Formanden, gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården", aflagde beretning.
Foreningen har 140 medlemmer. Vedrørende obligationer, tegne af skolekredsen til skolen, vil disse blive udbetalt med en tiendel hvert år til de, der har meddelt, at de ønsker det.
Et billede af afdøde skolebestyrer Valdemar Hansen vil blive ophængt i skolen i forbindelse med afslutningsfesten.
Kassereren, bankbogholder Carl M. Nielsen, oplæste regnskabet, der bal. med 5779 kr. Kassebeholdning på 73 kr. og en formue på 5128 kr.
Genvalgt blev formanden samt isenkræmmer Gylling-Folkmann, Jyderup, og gdr. Vagn Pedersen, "Bassebjerggård", samt nyvalgt boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, Bromølle
Mogens Dolberg
Mogens Dolberg


Sammenhold om de private skoler
Den selvejende institution Jyderup Realskole holdt umiddelbart efter årlig generalforsamling.
Formanden købmand O. Otteslev, Bjergsted, aflagde beretning efter at Vulkanisør Holger Hansen, Jyderup, var valgt til dirigent.
Formanden takkede bestyrelsen for uselvisk arbejde for skolen. Det har også været drøftet:
"kan en kommunale og en privat realskole samarbejde"? Vi må bestemt sige: "Ja, når der er vilje til det fra begge sider.
Vi skylder tak til daværende sognerådsformand fru Alma Nielsen og hele den borgerlige gruppe, fordi de er gået ind for Jyderup Realskole, og det er nødvendigt også fremover at anmode sognerådet, forældrene og hvem der ellers går ind for, at det frie initiativ skal bevares, om sammenhold og samarbejde for at bevare den private skole, der naturligvis også har sin berettigelse.

Den nye ledelse
Der var fra skoleinspektør Vang Petersen modtaget en opsigelse, som bestyrelsen havde accepterer. Mellem 8. ansøgere antog man derefter skoleinspektør Hebin, Svinninge Realskole, der pr. 1. august 1962 vil tiltræde samtidig med forstander Randskov, ligeledes Svinninge realskole, Hebin vil selv komme med 30 elever, hvoraf de 20 er til realafdelingen. Der er tilmeldt 9 nye elever, deraf de 7 fra Jyderup. Ialt vil afgå 56 elever, mens tilgangen bliver noget lignende, iberegnet de 30 fra Svinninge og de nye fra kostskolen. Forstander Viggo Jensen håber at begynde efter sommerferien med 54 elever. Ingen kan bestride, at "de små skoler" har den store pædagogik, og med den dygtige lærerstab, vi har og vil få suppeleret med Hebin og Randskov, skal vi kunne bevare skolen og de værdier, den rummer.

Gode ønsker
Formanden omtalte sagen mod lærer Dressau, der var afskediget for at skabe ro og skolearbejdet.
Endvidere udtalte formanden gode ønsker for skoleinspektør Vang Petersen samt takkede fru Orth, Jyderup, der efter frk. Nicolaisens sygdom har forestået skolekøkkenet.

Regnskab og valg
Skolens regnskabsfører, revisor Funch Jensen, Jyderup, oplæste regnskabet, der bal. med 349.489 kroner.

Til bestyrelsen nyvalgtes forpagter Graae, "Torpegård", og skovfoged Telling. Bjergsted skov, samt genvalgtes gdr. Gunnar Jensen, "Høedgården", og isenkræmmer Gylling-Folkmann.
Gartner Sigurdsson, Jyderup, forespurgte, om der til Jyderup kommune betaltes fuld kommuneskat, når eleverne går på realskolen for et så lille beløb, som tilfældet er?
Hertil blev svaret, at der betaltes fuldt beløb i kommuneskat, men kun halvpart i amtsskyldskat.
Fra Jyderup aut. Fjerkræslagteri A/S forespurgtes, om der kunne købes et stykke jord af skolens areal. Det blev overladt til bestyrelsen og skoleinspektør Hebin at afgøre spørgsmålet.
Forstander Viggo Jensen oplyste, at byggeriet af den nye kostskole i Jyderup allerede er igangsat.
Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til alle sider og endnu en opfordring til at slutte op om skolen4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 16. april 1962, side 3; Forældrenes stilling til Jyderup Realskole
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 25. april 1962, side 4; Skoleinspektør Hebin ny leder på Jyderup Realskole
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 14. maj 1962, side 3; Generalforsamling Jyderup Realskole
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1962, side 4+8; Generalforsamling

Sidst rettet 9. oktober 2014